Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2020
# M-NEWS:
Home | ΥΓΕΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ | [Iatronet]: Εξιτήρια από ΜΕΘ μετά την άρση του lockdown [πίνακας]
[Iatronet]: Εξιτήρια από ΜΕΘ μετά την άρση του lockdown [πίνακας]

[Iatronet]: Εξιτήρια από ΜΕΘ μετά την άρση του lockdown [πίνακας]

΀ην ΟΞ΅Ξ»Ξ΅Ο ΟΞ±Ξ―Ξ± Ρβδομάδα, ΞΏ Ξ±ΟΞΉΞΈΞΌΟΟ ΟΟΞ½ διαΟΟληνΟΞΌΞ­Ξ½ΟΞ½ ΡμΟάνιΟΞ΅ Ξ­Ξ½Ξ± “ΟάγΟΞΌΞ±”, ΟΞΏ ΞΏΟΞΏΞ―ΞΏ διακΟΟΞ·ΞΊΞ΅ ΟΞ·Ξ½ Ξ€ΟΞ―ΟΞ·.

Ξ Ξ±ΟΞΉΞΈΞΌΟΟ ΟΟΞ½ Ξ½Ξ­ΟΞ½ λοιμΟΞΎΞ΅ΟΞ½ Ξ±ΟΟ ΞΊΞΏΟΟΞ½ΞΏΟΟ ΞΌΞ΅ΞΉΟΞ½Ξ΅ΟΞ±ΞΉ θΡαμαΟΞΉΞΊΞ¬, αλλά δΡν ΟΟ ΞΌΞ²Ξ±Ξ―Ξ½Ξ΅ΞΉ ΟΞΏ ίδιο ΞΊΞ±ΞΉ ΞΌΞ΅ ΟΞ± ΡξιΟΞ?ΟΞΉΞ± Ξ±ΟΟ ΟΞΉΟ ΞΌΞΏΞ½Ξ¬Ξ΄Ξ΅Ο Ξ΅Ξ½ΟΞ±ΟΞΉΞΊΞ?Ο ΞΈΞ΅ΟΞ±ΟΞ΅Ξ―Ξ±Ο (ΞΞΞ).

ΞΟΟ ΟΞ·Ξ½ Ξ¬ΟΟΞ· ΟΞΏΟ “Ξ±ΟΞ±Ξ³ΞΏΟΞ΅Ο ΟΞΉΞΊΞΏΟ” (lockdown) ΟΟΞΉΟ 4Β ΞΞ±ΞΞΏΟ ΞΌΞ­ΟΟΞΉ ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞ?ΞΌΞ΅ΟΞ±, ΞΏΞΉ διαΟΟληνΟΞΌΞ­Ξ½ΞΏΞΉ Ξ­ΟΞΏΟ Ξ½ μΡιΟθΡί ΞΊΞ±ΟΞ¬ 13 (Ξ?ΟΞ±Ξ½ 35 ΞΊΞ±ΞΉ Ξ­ΟΟΞ±ΟΞ±Ξ½ 22), Ξ΅Ξ½Ο Ξ­ΟΞΏΟ Ξ½ Ο ΟΞ¬ΟξΡι ΞΊΞ±ΞΉ 15 ΡξιΟΞ?ΟΞΉΞ± Ξ±ΟθΡνΟΞ½ ΞΌΞ΅ CoViD-19 Ξ±ΟΟ ΟΞΉΟ ΞΞΞ (Ξ?ΟΞ±Ξ½ 81 ΞΊΞ±ΞΉ Ρίναι 96).

΀ην ΟΞ΅Ξ»Ξ΅Ο ΟΞ±Ξ―Ξ± Ρβδομάδα, ΟΟΟΟΟΞΏ, ΞΏ Ξ±ΟΞΉΞΈΞΌΟΟ ΟΟΞ½ διαΟΟληνΟΞΌΞ­Ξ½ΟΞ½ ΡμΟάνιΟΞ΅ Ξ­Ξ½Ξ± “ΟάγΟΞΌΞ±”, ΞΌΞ΅ ΟΞ± ΡξιΟΞ?ΟΞΉΞ± Ξ±ΟΟ ΟΞΉΟ ΞΞΞ Ξ½Ξ± Ρίναι ΟΟΡδΟΞ½ Ξ±ΞΌΞ΅ΟάβληΟΞ±.

ΞΟΟΟ ΟΟΞΏΞΊΟΟΟΡι Ξ±ΟΟ ΟΞΏΞ½ ΟΞΉΞΏ ΞΊΞ¬ΟΟ ΟΞ―Ξ½Ξ±ΞΊΞ±, ΟΞ± ΡξιΟΞ?ΟΞΉΞ± ΟΞ±ΟέμΡιναν ίδια Ξ±ΟΟ ΟΞ·Ξ½ ΟΞ΅ΟΞ±ΟΞΌΞ­Ξ½Ξ· Ξ Ξ­ΞΌΟΟΞ· Ξ­ΟΟ ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞ· ΞΞ΅Ο ΟΞ­ΟΞ± (90 ΟΟ Ξ½ΞΏΞ»ΞΉΞΊΞ¬).Β

ΞΞ±ΟΞ¬ ΟΞΏ ίδιο διάΟΟΞ·ΞΌΞ±, ΞΏ Ξ±ΟΞΉΞΈΞΌΟΟ ΟΟΞ½ διαΟΟληνΟΞΌΞ­Ξ½ΟΞ½ ΞΊΞ±ΟΞ­Ξ³ΟΞ±ΟΞ΅ μΡίΟΟΞ· ΞΊΞ±ΞΉ ΟΟΞ· ΟΟ Ξ½Ξ­ΟΡια ΞΌΞΉΞΊΟΞ? Ξ±ΟΞΎΞ·ΟΞ·, Ξ³ΞΉΞ± Ξ½Ξ± Ξ΅ΟΞΉΟΟΟΞ­ΟΡι ΟΟΞ± Ξ΅ΟΞ―ΟΡδα ΟΞ·Ο Ξ Ξ­ΞΌΟΟΞ·Ο (24).

ΠΡικΟΞ½Ξ± βΡλΟΞΉΟΞΈΞ·ΞΊΞ΅ ΟΞ·ΞΌΞ±Ξ½ΟΞΉΞΊΞ¬ ΟΞ·Ξ½ Ξ€ΟΞ―ΟΞ·, ΞΊΞ±ΞΈΟΟ Ξ±Ξ½Ξ±ΞΊΞΏΞΉΞ½ΟΞΈΞ·ΞΊΞ±Ξ½ 5 ΡξιΟΞ?ΟΞΉΞ± Ξ±ΟΟ ΞΌΞΏΞ½Ξ¬Ξ΄Ξ΅Ο Ξ΅Ξ½ΟΞ±ΟΞΉΞΊΞ?Ο ΞΈΞ΅ΟΞ±ΟΞ΅Ξ―Ξ±Ο ΞΊΞ±ΞΉ 2 λιγΟΟΞ΅ΟΞΏΞΉ διαΟΟληνΟΞΌΞ­Ξ½ΞΏΞΉ (22). Ξ ΞΈΞ΅ΟΞΉΞΊΞ? ΟΞΏΟΡία ΟΟ Ξ½Ξ΅ΟΞ―ΟΟΞ·ΞΊΞ΅ ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞ·Ξ½ ΀ΡΟΞ¬ΟΟΞ·, ΞΊΞ±ΞΈΟΟ Ξ±Ξ½Ξ±ΞΊΞΏΞΉΞ½ΟΞΈΞ·ΞΊΞ΅ Ξ­Ξ½Ξ± Ξ±ΞΊΟΞΌΞ· ΡξιΟΞ?ΟΞΉΞΏ Ξ±ΟΟ ΞΞΞ.

ΞΞ―Ξ½Ξ·ΟΞ· ΟΞ΅ ΞΞΞ Ξ±ΟθΡνΟΞ½ ΞΌΞ΅ CoViD-19

Β Β

ΞΡίκΟΞ·Ο

Ξ ΞΊΞ±ΞΈΞ·Ξ³Ξ·ΟΞ?Ο Ξ£ΟΟΞ?ΟΞ·Ο Ξ€ΟΞΉΟΞ΄ΟΞ±Ο ΟΟολίαΟΞ΅ ΟΞ·Ξ½ Ξ€ΟΞ―ΟΞ· ΟΟΟ Ξ· ΟΞΏΟΡία ΟΟΞ½ δΡικΟΟΞ½ Ρίναι ΞΊΞ±Ξ»Ξ?.

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δημοσιεύτηκε – Πηγή: IATRONET

ΣΧΟΛΙΑ

Κάνε like τη σελίδα μας στο Facebook

Κάνε like για να μαθαίνεις τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν!