Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2020
# M-NEWS:
Home | ΥΓΕΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ | [Iatronet]: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε  το luspatercept
[Iatronet]: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε  το luspatercept

[Iatronet]: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε  το luspatercept

Ξ Ξ­Ξ³ΞΊΟΞΉΟΞ· Ξ±ΟΞΏΟΞ¬ ΟΞ· ΞΈΞ΅ΟΞ±ΟΡία ΟΞ·Ο Ξ΅ΞΎΞ±ΟΟΟΞΌΞ΅Ξ½Ξ·Ο Ξ±ΟΟ ΞΌΞ΅ΟΞ±Ξ³Ξ³Ξ―ΟΞ΅ΞΉΟ Ξ±Ξ½Ξ±ΞΉΞΌΞ―Ξ±Ο ΟΞ΅ ΡνΞ?Ξ»ΞΉΞΊΞΏΟ Ο Ξ±ΟΞΈΞ΅Ξ½Ξ΅Ξ―Ο ΞΌΞ΅ ΞΌΟ Ξ΅Ξ»ΞΏΞ΄Ο ΟΟλαΟΟΞΉΞΊΞ¬ ΟΟΞ½Ξ΄ΟΞΏΞΌΞ± Ξ? Ξ²-θαλαΟΟΞ±ΞΉΞΌΞ―Ξ±.

Ξ Bristol Myers Squibb ΞΊΞ±ΞΉ Ξ· Acceleron Pharma Inc. Ξ±Ξ½Ξ±ΞΊΞΏΞ―Ξ½ΟΟΞ±Ξ½ ΟΟΞΉ Ξ· ΞΟ ΟΟΟΞ±ΟΞΊΞ? ΞΟΞΉΟΟΞΏΟΞ? ΡνέκΟΞΉΞ½Ξ΅ ΟΞΏ luspatercept Ξ³ΞΉΞ± ΟΞ· ΞΈΞ΅ΟΞ±ΟΡία:

  • ΡνηλίκΟΞ½ Ξ±ΟθΡνΟΞ½ ΞΌΞ΅ ΡξαΟΟΟμΡνη Ξ±ΟΟ ΞΌΞ΅ΟΞ±Ξ³Ξ³Ξ―ΟΞ΅ΞΉΟ Ξ±Ξ½Ξ±ΞΉΞΌΞ―Ξ± Ξ»ΟΞ³Ο ΞΌΟ Ξ΅Ξ»ΞΏΞ΄Ο ΟΟλαΟΟΞΉΞΊΟΞ½ ΟΟ Ξ½Ξ΄ΟΟΞΌΟΞ½ (ΞΞΞ£) ΞΌΞ΅ ΟΞΏΞ»Ο ΟΞ±ΞΌΞ·Ξ»Ο, ΟΞ±ΞΌΞ·Ξ»Ο ΞΊΞ±ΞΉ ΡνδιάμΡΟΞΏ ΞΊΞ―Ξ½Ξ΄Ο Ξ½ΞΏ, ΞΌΞ΅ δακΟΟ Ξ»ΞΉΞΏΞ΅ΞΉΞ΄Ξ΅Ξ―Ο ΟιδηΟοβλάΟΟΞ΅Ο, ΞΏΞΉ ΞΏΟΞΏΞ―ΞΏΞΉ ΡίΟΞ±Ξ½ ΞΌΞ· ΞΉΞΊΞ±Ξ½ΞΏΟΞΏΞΉΞ·ΟΞΉΞΊΞ? Ξ±ΟΟΞΊΟΞΉΟΞ· Ξ? Ρίναι Ξ±ΞΊΞ±Οάλληλοι Ξ³ΞΉΞ± ΞΈΞ΅ΟΞ±ΟΡία ΟΞΏΟ Ξ²Ξ±ΟΞ―ΞΆΞ΅ΟΞ±ΞΉ ΟΟΞ·Ξ½ Ξ΅ΟΟ ΞΈΟΞΏΟΞΏΞΉΞ·ΟΞ―Ξ½Ξ·.
  • ΡνηλίκΟΞ½ Ξ±ΟθΡνΟΞ½ ΞΌΞ΅ ΡξαΟΟΟμΡνη Ξ±ΟΟ ΞΌΞ΅ΟΞ±Ξ³Ξ³Ξ―ΟΞ΅ΞΉΟ Ξ±Ξ½Ξ±ΞΉΞΌΞ―Ξ± ΟΞΏΟ ΟΟΞ΅ΟΞ―ΞΆΞ΅ΟΞ±ΞΉ ΞΌΞ΅ ΟΞ· Ξ²-θαλαΟΟΞ±ΞΉΞΌΞ―Ξ±.

«ΠΡξάΟΟΞ·ΟΞ· Ξ±ΟΟ ΞΌΞ΅ΟΞ±Ξ³Ξ³Ξ―ΟΞ΅ΞΉΟ Ξ±Ξ―ΞΌΞ±ΟΞΏΟ Ξ»ΟΞ³Ο Ξ±Ξ½Ξ±ΞΉΞΌΞ―Ξ±Ο ΟΞ΅ Ξ±ΞΉΞΌΞ±ΟΞΏΞ»ΞΏΞ³ΞΉΞΊΞ­Ο ΞΊΞ±ΞΊΞΏΞ?θΡιΡΟ, ΟΟΟΟ ΟΞ± ΞΌΟ Ξ΅Ξ»ΞΏΞ΄Ο ΟΟλαΟΟΞΉΞΊΞ¬ ΟΟΞ½Ξ΄ΟΞΏΞΌΞ±, ΞΌΟΞΏΟΡί ΟΟ ΟΞ½Ξ¬ Ξ½Ξ± ΟημαίνΡι ΟΞ±ΞΊΟΞΉΞΊΞ­Ο ΞΊΞ±ΞΉ ΞΌΞ΅Ξ³Ξ¬Ξ»Ξ·Ο Ξ΄ΞΉΞ¬ΟΞΊΞ΅ΞΉΞ±Ο Ξ΅ΟΞΉΟΞΊΞ­ΟΞ΅ΞΉΟ ΟΟΞΏ Ξ½ΞΏΟοκομΡίο, ΞΏΞΉ ΞΏΟΞΏΞ―Ξ΅Ο Ξ΅Ξ½Ξ΄Ξ­ΟΞ΅ΟΞ±ΞΉ Ξ½Ξ± ΞΈΞ­ΟΞΏΟ Ξ½ ΟΟΟΟΞΈΞ΅ΟΞΏΟ Ο ΞΊΞΉΞ½Ξ΄ΟΞ½ΞΏΟ Ο Ξ³ΞΉΞ± ΟΞ·Ξ½ Ο Ξ³Ξ΅Ξ―Ξ± ΞΊΞ±ΞΉ Ξ½Ξ± Ξ΅ΟΞ·ΟΡάΟΞΏΟ Ξ½ ΟΞ·Ξ½ ΟΞΏΞΉΟΟΞ·ΟΞ± ΞΆΟΞ?Ο ΟΟΞ½ Ξ±ΟθΡνΟΞ½Β», Ξ΄Ξ?Ξ»ΟΟΞ΅ ΞΏ Uwe Platzbecker, M.D., ΞΊΟΟΞΉΞΏΟ Ξ΅ΟΞ΅Ο Ξ½Ξ·ΟΞ?Ο ΟΞ·Ο ΞΌΞ΅Ξ»Ξ­ΟΞ·Ο MEDALIST, ΞΟΞΉΞΊΞ΅ΟΞ±Ξ»Ξ?Ο ΟΞ·Ο ΞλινικΞ?Ο ΞΊΞ±ΞΉ Ξ ΞΏΞ»Ο ΞΊΞ»ΞΉΞ½ΞΉΞΊΞ?Ο Ξ³ΞΉΞ± ΟΞ·Ξ½ ΞΞΉΞΌΞ±Οολογία ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞ·Ξ½ ΞΟ ΟΟΞ±ΟΞΉΞΊΞ? ΞΞ΅ΟΞ±ΟΡία ΟΟΞΏ Ξ Ξ±Ξ½Ξ΅ΟΞΉΟΟΞ·ΞΌΞΉΞ±ΞΊΟ ΞΞΏΟοκομΡίο Leipzig. «ΠΟΞ·ΞΌΞ΅ΟΞΉΞ½Ξ? Ξ­Ξ³ΞΊΟΞΉΟΞ· ΟΞΏΟ luspatercept ΟΟΞΏΟΟΞ­ΟΡι ΟΟΞΏΟ Ο Ξ΅ΟαγγΡλμαΟΞ―Ξ΅Ο Ο Ξ³Ξ΅Ξ―Ξ±Ο ΞΌΞΉΞ± Ξ½Ξ­Ξ± ΞΈΞ΅ΟΞ±ΟΡία ΟΞΏΟ Ξ­ΟΡι δΡίξΡι ΟΟΞΉ μΡιΟνΡι ΟΞ·ΞΌΞ±Ξ½ΟΞΉΞΊΞ¬ ΟΞΏΞ½ Ξ±ΟΞΉΞΈΞΌΟ ΟΟΞ½ ΞΌΞ΅ΟΞ±Ξ³Ξ³Ξ―ΟΞ΅ΟΞ½ Ξ΅ΟΟ ΞΈΟΟΞ½ Ξ±ΞΉΞΌΞΏΟΟΞ±ΞΉΟΞ―ΟΞ½ ΟΞΏΟ ΟΟΡιά΢ονΟΞ±ΞΉ ΞΏΞΉ Ξ±ΟΞΈΞ΅Ξ½Ξ΅Ξ―Ο ΞΌΞ΅ ΞΌΟ Ξ΅Ξ»ΞΏΞ΄Ο ΟΟλαΟΟΞΉΞΊΞ¬ ΟΟΞ½Ξ΄ΟΞΏΞΌΞ± ΡνΟ, ΟΞ΅ ΞΊΞ¬ΟΞΏΞΉΞ΅Ο ΟΞ΅ΟΞΉΟΟΟΟΡιΟ, ΟΞΏΟ Ο Ξ²ΞΏΞ?ΞΈΞ·ΟΞ΅ Ξ½Ξ± ΟΞ΅ΟΟΟΞΏΟ Ξ½ ΞΌΞ· ΡξάΟΟΞ·ΟΞ· Ξ±ΟΟ ΞΌΞ΅ΟΞ±Ξ³Ξ³Ξ―ΟΡιΟΒ».

«ΠαΟΟλο ΟΞΏΟ Ξ· Ξ²-θαλαΟΟΞ±ΞΉΞΌΞ―Ξ± ΟΞ±ΟαμένΡι ΞΌΞΉΞ± ΞΏΟΟΞ±Ξ½Ξ? Ξ½ΟΟΞΏΟ, Ξ· ανάγκη Ξ³ΞΉΞ± διά Ξ²Ξ―ΞΏΟ ΞΌΞ΅ΟΞ±Ξ³Ξ³Ξ―ΟΞ΅ΞΉΟ Ξ±Ξ―ΞΌΞ±ΟΞΏΟ ΟΟΞ½ ΟΞ±ΟΟΟΞ½ΟΟΞ½ Ρίναι Ξ΄Ο Ξ½Ξ±ΟΟ Ξ½Ξ± Ξ­ΟΡι ΟΞ·ΞΌΞ±Ξ½ΟΞΉΞΊΞ­Ο Ξ΅ΟΞΉΟΟΟΟΞ΅ΞΉΟ ΟΟΞΏΞ½ Ξ±ΟΞΏΟΞ¬ ΟΟΞ·Ξ½ ΟΞ΅ΟΞΉΞΏΟΞΉΟΞΌΞ­Ξ½Ξ· ΟΟΞΏΞΌΞ?θΡια Ξ±Ξ―ΞΌΞ±ΟΞΏΟ ΟΟΞΉΟ ΞΊΞΏΞΉΞ½ΟΟΞ·ΟΞ­Ο ΟΞΏΟ Ο, Ξ΅Ξ½Ο ΟΞ±Ο ΟΟΟΟΞΏΞ½Ξ± Ο ΟΞ¬ΟΟΞΏΟ Ξ½ ΡλάΟΞΉΟΟΞ΅Ο Ξ΅Ξ½Ξ±Ξ»Ξ»Ξ±ΞΊΟΞΉΞΊΞ­Ο ΞΈΞ΅ΟΞ±ΟΞ΅Ο ΟΞΉΞΊΞ­Ο Ξ΅ΟιλογέΟΒ», Ξ΄Ξ?Ξ»ΟΟΞ΅ Ξ· Maria Domenica Cappellini, M.D.

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δημοσιεύτηκε – Πηγή: IATRONET

ΣΧΟΛΙΑ

Κάνε like τη σελίδα μας στο Facebook

Κάνε like για να μαθαίνεις τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν!