Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2020
# M-NEWS:
Home | ΥΓΕΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ | [Iatronet]: Οι εστίες υπερμετάδοσης κρίσιμος παράγοντας για τη διασπορά του SARS-CoV-2
[Iatronet]: Οι εστίες υπερμετάδοσης κρίσιμος παράγοντας για τη διασπορά του SARS-CoV-2

[Iatronet]: Οι εστίες υπερμετάδοσης κρίσιμος παράγοντας για τη διασπορά του SARS-CoV-2

Ξ ΞΌΞ΅ΟαδοΟΞΉΞΊΟΟΞ·ΟΞ± ΟΞΏΟ SARS-CoV-2 ΟΞ±Ξ―Ξ½Ξ΅ΟΞ±ΞΉ ΟΟΟ ΞΊΞΏΟΟ ΟΟΞ½Ξ΅ΟΞ±ΞΉ ΟΞΉΟ ΟΟΟΟΞ΅Ο ΞΌΞ­ΟΞ΅Ο Ξ΅ΞΌΟάνιΟΞ·Ο ΟΟΞ½ ΟΟ ΞΌΟΟΟΞΌΞ¬ΟΟΞ½ ΟΞ·Ο COVID-19 ΞΊΞ±ΞΉ ΞΌΞ΅ΟΞ¬ Ξ±ΟΟί΢Ρι Ξ½Ξ± ΟθίνΡι.

ΞΞ―Ξ± ΞΈΟΞ·ΟΞΊΞ΅Ο ΟΞΉΞΊΞ? ΟΡλΡΟΞ? ΟΟΞ·Ξ½ ΞΏΟΞΏΞ―Ξ± ΟΞ?Ξ³Ξ΅ Ολο ΟΞΏ ΟΟΟΞΉΟ. ΞΞ―Ξ± ΟΟ Ξ½Ξ¬Ξ½ΟΞ·ΟΞ· ΟΟ Ξ³Ξ³Ξ΅Ξ½ΟΞ½ Ξ³ΞΉΞ± Ξ½Ξ± Ξ΄ΞΏΟ Ξ½ Ξ­Ξ½Ξ± Ξ΄ΞΉΞΊΟ ΟΞΏΟ Ο Ξ¬Ξ½ΞΈΟΟΟΞΏ ΟΞΏΟ Ξ΅ΟΞ­ΟΟΟΞ΅ΟΞ΅ Ξ±ΟΟ ΞΌΞ±ΞΊΟΞ¬ Ξ±ΟΞΏΟ ΟΞ―Ξ± ΟΟΞΏ ΡξΟΟΞ΅ΟΞΉΞΊΟ. ΞΞ―Ξ½Ξ±ΞΉ ΞΌΞ΅ΟΞΉΞΊΞ­Ο ΞΌΟΞ½ΞΏ ΟΞ±ΟΞ±ΞΊΟΞ·ΟΞΉΟΟΞΉΞΊΞ­Ο ΟΞ΅ΟΞΉΟΟΟΟΞ΅ΞΉΟ ΟΞΏΟ ΞΏΞ΄Ξ·Ξ³Ξ?ΟΞ±Ξ½, Ξ±ΞΌΞ­ΟΟΟ ΞΌΞ΅ΟΞ¬, ΟΞ΅ ΟΞ·ΞΌΞ±Ξ½ΟΞΉΞΊΞ? Ξ±ΟΞΎΞ·ΟΞ· ΞΊΟΞΏΟ ΟΞΌΞ¬ΟΟΞ½ ΟΞ·Ο Ξ½ΟΟΞΏΟ COVID-19 ΟΟΞ·Ξ½ Ξλλάδα. Ξνάλογα ΟΞ±ΟαδΡίγμαΟΞ± Ξ­ΟΞΏΟ Ξ½ ΞΊΞ±ΟΞ±Ξ³ΟΞ±ΟΡί ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞ΅ Ξ¬Ξ»Ξ»Ξ΅Ο ΟΟΟΞ΅Ο: ΞΌΞ―Ξ± μΡγάλη ΡκδΞ?Ξ»ΟΟΞ· ΟΞ΅ ΡκκληΟΞ―Ξ± ΟΞ·Ο ΞΟΟΞΉΞ±Ο ΞΞΏΟΞ­Ξ±Ο, Ξ­Ξ½Ξ±Ο Ξ³Ξ¬ΞΌΞΏΟ ΞΌΞ΅ ΟολλοΟΟ ΞΊΞ±Ξ»Ξ΅ΟΞΌΞ­Ξ½ΞΏΟ Ο ΟΟΞ·Ξ½ ΞΞΏΟδανία ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞΉΞΏ ΟΟΟΟΟΞ±ΟΞ±, Ξ· ΟΞ΅ΟΞ―ΟΟΟΟΞ· ΟΞΏΟ Ξ΅ΟΞ³ΞΏΟΟΞ±ΟΞ―ΞΏΟ Ξ΅ΟΡξΡΟΞ³Ξ±ΟΞ―Ξ±Ο ΞΊΟΞ­Ξ±ΟΞΏΟ ΟΟΞ· ΞΞ΅ΟΞΌΞ±Ξ½Ξ―Ξ±, Ξ?ΟΞ±Ξ½ ΞΏΞΉ Ξ±ΞΉΟΞ―Ξ΅Ο Ξ³ΞΉΞ± μΡγάλο Ξ±ΟΞΉΞΈΞΌΟ ΞΊΟΞΏΟ ΟΞΌΞ¬ΟΟΞ½ ΟΞ΅ ΟΞ΅ΟΞΉΞΏΟΞ­Ο ΟΟΞΏΟ ΟΞ±ΞΉΞ½ΟΟΞ±Ξ½ ΟΟΟ Ξ· Οανδημία Ξ²ΟΞΉΟΞΊΟΟΞ±Ξ½ Ο ΟΟ ΟΟΞ΅ΟΞΉΞΊΟ Ξ­Ξ»Ξ΅Ξ³ΟΞΏ. ΀ι Ξ±ΞΊΟΞΉΞ²ΟΟ ΟημαίνΡι Ξ±Ο ΟΟ;

ΞΟΟ ΟΞ·Ξ½ Ξ­Ξ½Ξ±ΟΞΎΞ· ΟΞ·Ο ΟΞ±Ξ½Ξ΄Ξ·ΞΌΞ―Ξ±Ο Ξ­ΟΡι γίνΡι ΟολλΞ? ΟΟ ΞΆΞ?ΟΞ·ΟΞ· Ξ³ΞΉΞ± ΟΞΏ R0, ΟΞΏΞ½ δΡίκΟΞ· ΞΌΞ΅ΟάδοΟΞ·Ο ΟΞΏΟ Ξ½Ξ­ΞΏΟ ΞΊΞΏΟΟΞ½ΞΏΟΞΏΟ SARS-CoV-2, ΟΞΏΟ ΞΏΟ ΟΞΉΞ±ΟΟΞΉΞΊΞ¬ ΞΌΞ΅ΟΟΞ¬ ΟΞΏΞ½ ΞΌΞ­ΟΞΏ Ξ±ΟΞΉΞΈΞΌΟ Ξ±ΟΟΞΌΟΞ½ ΟΟΞ± ΞΏΟΞΏΞ―Ξ± Ξ­Ξ½Ξ±Ο Ξ±ΟθΡνΞ?Ο ΞΌΞ΅ΟαδίδΡι ΟΞΏΞ½ ΞΉΟ ΟΟΞ±Ξ½ δΡν Ξ­ΟΞΏΟ Ξ½ ληΟθΡί ΞΌΞ­ΟΟΞ± ΟΟΞΏΟΟΞ±ΟΞ―Ξ±Ο. Ξ R0 Ξ³ΞΉΞ± ΟΞΏΞ½ SARS-CoV-2 ΡκΟΞΉΞΌΞ¬ΟΞ±ΞΉ ΟΟΞΉ ΞΊΟ ΞΌΞ±Ξ―Ξ½Ξ΅ΟΞ±ΞΉ ΞΌΞ΅ΟΞ±ΞΎΟ 2 ΞΊΞ±ΞΉ 3 ΞΊΞ±ΞΉ Ράν Ο ΟΞΏΟΟΟΞ?ΟΡι ΟΟΞΏ 1 ΞΈΞ΅ΟΟΡίΟΞ±ΞΉ ΟΟΞΉ Ξ· Οανδημία Ξ²ΟΞ―ΟΞΊΞ΅ΟΞ±ΞΉ ΟΞ΅ ΟΟΞ΅ΟΞ·.

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δημοσιεύτηκε – Πηγή: IATRONET

ΣΧΟΛΙΑ

Κάνε like τη σελίδα μας στο Facebook

Κάνε like για να μαθαίνεις τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν!