Τετάρτη, 27 Μαΐου 2020
# M-NEWS:
Home | ΥΓΕΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ | [Iatronet]: Επιστροφή στο σχολείο: Οι δυσκολίες και η διαχείριση
[Iatronet]: Επιστροφή στο σχολείο: Οι δυσκολίες και η διαχείριση

[Iatronet]: Επιστροφή στο σχολείο: Οι δυσκολίες και η διαχείριση

ΞΞ± ΟΟΞ­ΟΡι ΞΏΞΉ Ξ³ΞΏΞ½Ξ΅Ξ―Ο Ξ½Ξ± ΟΟΞΏΟΟΞ±ΞΈΞ?ΟΞΏΟ Ξ½ ΞΌΞ±ΞΆΞ― ΞΌΞ΅ ΟΞ± Οαιδιά ΟΞΏΟ Ο Ξ½Ξ± Ξ±Ξ½ΟΞΉΞΌΞ΅ΟΟΟΞ―ΟΞΏΟ Ξ½ ΟΞΉΟ Ξ΄Ο ΟκολίΡΟ.

Ξ Ξ΅ΟΞ¬Ξ½ΞΏΞ΄ΞΏΟ ΟΟΞΏ ΟΟολΡίο ΟΞ·Ξ½ Ξ΅ΟΞΏΟΞ? ΟΞ·Ο ΟΞ±Ξ½Ξ΄Ξ·ΞΌΞ―Ξ±Ο Ξ΅Ξ―Ξ½Ξ±ΞΉ ΟΞ·ΞΌΞ±Ξ½ΟΞΉΞΊΞ?, ΟΟΞΉ ΞΌΟΞ½ΞΏ Ξ³ΞΉΞ± ΟΞ· ΟΟολικΞ? ΟΟΟοδο ΟΟΞ½ ΞΌΞ±ΞΈΞ·ΟΟΞ½, αλλά ΞΊΞ±ΞΉ Ξ³ΞΉΞ± ΟΞ·Ξ½ ΟΟ ΟΞΉΞΊΞ? ΟΞΏΟ Ο Ο Ξ³Ξ΅Ξ―Ξ±. Ξ Ξ±Ξ½ΟΞΉΞΌΞ΅ΟΟΟΞΉΟΞ·, ΟΞΌΟΟ, δΡν Ρίναι ίδια Ξ±ΟΟ Ολα ΟΞ± Οαιδιά. ΞΟΞΉΟΞΌΞ­Ξ½Ξ± Ξ±ΟΟ Ξ±Ο ΟΞ¬ Ξ΄Ο ΟκολΡΟΞΏΞ½ΟΞ±ΞΉ Ξ½Ξ± ΟΞ· διαΟΡιΟΞΉΟΟΞΏΟΞ½, Ξ΅Ξ½Ο ΞΊΞ¬ΟΞΏΞΉΞ± άλλα⦠ΟΞ±Ξ½Ξ·Ξ³Ο ΟΞ―ΞΆΞΏΟ Ξ½.

Ξ Οανδημία ΟΞΏΟ Ξ½Ξ­ΞΏΟ ΞΊΞΏΟΟΞ½ΞΏΟΞΏΟ Ξ­ΟΡι αλλάξΡι ΟΞ·Ξ½ ΞΊΞ±ΞΈΞ·ΞΌΞ΅ΟΞΉΞ½ΟΟΞ·ΟΞ± ΞΏΞ»ΟκληΟΞ·Ο ΟΞ·Ο Ο ΟΞ·Ξ»Ξ―ΞΏΟ ΞΊΞ±ΞΉ Ξ· Ξ΅ΟιβΡβλημένη Ξ±ΟΞΏΞΌΟΞ½ΟΟΞ· Ξ±Ξ½Ξ­ΟΟΞ΅ΟΞ΅ ΞΏΞ»ΟΟΡλα ΟΞΏ ΞΊΞ±ΞΈΞ·ΞΌΞ΅ΟΞΉΞ½Ο ΟΟΟΞ³ΟΞ±ΞΌΞΌΞ¬ ΞΌΞ±Ο.Β ΞΟΟΟ ΞΊΞ±ΞΉ ΞΏΞΉ ΡνΞ?λικΡΟ, Ξ­ΟΟΞΉ ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞ± Οαιδιά ΞΊΞ±ΞΉ ΞΏΞΉ Ξ­ΟΞ·Ξ²ΞΏΞΉ, Ξ±Ξ½Ξ±Ξ³ΞΊΞ¬ΟΟΞ·ΞΊΞ±Ξ½ Ξ½Ξ± ΟΟΞΏΟΞ±ΟΞΌΞΏΟΟΞΏΟΞ½ ΟΞ΅ ΞΌΞ―Ξ± Ξ½Ξ­Ξ± ΟΟΞ±Ξ³ΞΌΞ±ΟΞΉΞΊΟΟΞ·ΟΞ±. ΞΞΌΟΟ, ΟΟΟΞ± καλοΟΞ½ΟΞ±ΞΉ ΟΟαδιακά Ξ½Ξ± Ξ΅ΟΞ±Ξ½Ξ­Ξ»ΞΈΞΏΟ Ξ½ ΟΟΞ·Ξ½ ΞΊΞ±ΞΈΞ·ΞΌΞ΅ΟΞΉΞ½ΟΟΞ·ΟΞ¬ ΟΞΏΟ Ο. Ξ ΟΟΞΏ Ξ΅Οκολο Ρίναι ΟΞΏ ΡγΟΡίΟΞ·ΞΌΞ± Ξ±Ο ΟΟ;Β Ξ ΞΊΞ±ΟΞ±Ξ½ΟΞ―Ξ½Ξ± ΡίΟΞ΅ διαΟΞΏΟΞ΅ΟΞΉΞΊΟ Ξ±Ξ½ΟΞ―ΞΊΟΟ ΟΞΏ ΟΟΞ± ΞΌΞΉΞΊΟΞ¬ Οαιδιά, Ξ±ΟΟ Ο,ΟΞΉ ΟΟΞ± μΡγαλΟΟΞ΅ΟΞ±. ΞΞΌΟΟ Ξ³ΞΉΞ± Ολα ΟΞΏ ΞΆΞ·ΟΞΏΟμΡνο Ξ?ΟΞ±Ξ½ ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞ±ΟαμένΡι Ξ­Ξ½Ξ±: Ξ· ΟΟΞΏΟΞ±ΟΞΌΞΏΞ³Ξ? ΟΟΞΉΟ Ξ΅ΞΎΞ΅Ξ»ΞΉΟΟΟΞΌΞ΅Ξ½Ξ΅Ο ΟΟ Ξ½ΞΈΞ?ΞΊΞ΅Ο.

Β«ΞΞ±ΟΞ¬ ΟΞ· διάΟκΡια ΟΞ·Ο ΞΊΞ±ΟΞ±Ξ½ΟΞ―Ξ½Ξ±Ο Ξ΅Ξ―ΟΞ±ΞΌΞ΅ ΞΌΞ―Ξ± Ξ±Ξ½Ξ±ΟΟΞΏΟΞ? ΟΟΞ· ΟΞΏΟ ΟΞ―Ξ½Ξ± ΟΟΞ½ ΟαιδιΟΞ½ ΟΟΞΏΟ ΟΞΏ ΟΡιΟΟΟΞ΅ΟΞΏ. ΞΞΉ Ξ­ΟΞ·Ξ²ΞΏΞΉ έμΡναν Ολη ΟΞ· Ξ½ΟΟΟΞ± ΞΎΟΟΞ½ΞΉΞΏΞΉ ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞΏ ΟΟΟΞ― ΞΊΞΏΞΉΞΌΟΞ½ΟΞΏΟ ΟΞ±Ξ½. Ξ Ο ΟΞ΅ΟβολικΞ? ΡναΟΟΟληΟΞ· ΞΌΞ΅ ΟΞΏΟ Ο Ο ΟολογιΟΟΞ­Ο ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞ± ΞΊΞΏΞΉΞ½ΟΞ½ΞΉΞΊΞ¬ δίκΟΟ Ξ± Ξ?ΟΞ±Ξ½ Ξ· Ξ²Ξ±ΟΞΉΞΊΞ? Ξ΄ΟΞ±ΟΟΞ·ΟΞΉΟΟΞ·ΟΞ¬ ΟΞΏΟ Ο.

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δημοσιεύτηκε – Πηγή: IATRONET

ΣΧΟΛΙΑ

Κάνε like τη σελίδα μας στο Facebook

Κάνε like για να μαθαίνεις τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν!