Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2020
# M-NEWS:
Home | ΥΓΕΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ | [Iatronet]: Επαναστατική τεχνολογική εξέλιξη στη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη
[Iatronet]: Επαναστατική τεχνολογική εξέλιξη στη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη

[Iatronet]: Επαναστατική τεχνολογική εξέλιξη στη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη

Ξ ΞΏΞΉΞ± Ρίναι ΟΞ± Ξ±ΟΞΏΟΡλέΟΞΌΞ±ΟΞ± Ξ±ΟΟ ΟΞ·Ξ½ Ξ΅ΟΞ±ΟΞΌΞΏΞ³Ξ? ΟΞ·Ο ΞΌΞ΅ΞΈΟΞ΄ΞΏΟ Ξ₯Ξ²ΟιδικΞ?Ο ΞΟΡικΟΞ½ΞΉΟΞ·Ο.

Ξ ΞΏΞ»ΟΟΞΉΞΌΞ· ΞΊΞ±ΞΉ ΟΟΞ· διάγνΟΟΞ· ΟΞΏΟ ΞΊΞ±ΟΞΊΞ―Ξ½ΞΏΟ ΟΞΏΟ ΟΟΞΏΟΟΞ¬ΟΞ· ΞΊΞ±ΟΞ¬ Οη διΡνέΟγΡια ΟΞ·Ο ΞΊΞ±ΞΈΞΏΞ΄Ξ·Ξ³ΞΏΟΞΌΞ΅Ξ½Ξ·Ο ΞΌΞ΅ Ο ΟΞ΅ΟΞ?ΟΞΏΟ Ο Ξ²ΞΉΞΏΟΞ―Ξ± Ρίναι ΟΞ?ΞΌΞ΅ΟΞ± Ξ·Β ΟΞΉΞΏ Ξ΅ΟΞ±Ξ½Ξ±ΟΟΞ±ΟΞΉΞΊΞ? ΟΞ΅ΟνολογικΞ? Ρξέλιξη ΟΟΞΏ ΟΡδίο ΟΟΞ½ διαγνΟΟΟΞΉΞΊΟΞ½ Ο ΟΞ΅ΟΞ?ΟΟΞ½, Ξ· Ξ₯Ξ²ΟιδικΞ? ΞΟΡικΟΞ½ΞΉΟΞ· (Fusion Imaging) ΟΟΞ·Ξ½ Ξ₯ΟΞ΅ΟΞ·ΟΞΏΟΞΏΞΌΞΏΞ³ΟΞ±ΟΞ―Ξ±.

ΞΞ΅ ΟΞΏΞ½ ΟΟΞΏ Ξ₯Ξ²ΟιδικΞ? ΞΟΡικΟΞ½ΞΉΟΞ· ΡννοοΟΞΌΞ΅ Ξ΅ΞΊΞ΅Ξ―Ξ½Ξ΅Ο ΟΞΉΟ ΞΉΞ±ΟΟΞΉΞΊΞ­Ο Ξ±ΟΡικονιΟΟΞΉΞΊΞ­Ο Ξ΅ΞΎΞ΅ΟΞ¬ΟΞ΅ΞΉΟ ΟΞΏΟ ΟΟ Ξ½Ξ΄Ο Ξ¬ΞΆΞΏΟ Ξ½ ΞΊΞ±ΞΉ ΡνΟΞ½ΞΏΟ Ξ½ ΟΞ±Ο ΟΟΟΟΞΏΞ½Ξ± ΡικΟΞ½Ξ΅Ο Ξ±ΟΟ Ξ΄ΟΞΏ διαΟΞΏΟΞ΅ΟΞΉΞΊΞ­Ο Ξ±ΟΡικονιΟΟΞΉΞΊΞ­Ο ΞΌΞ΅ΞΈΟΞ΄ΞΏΟ Ο ΟΟΟΞ΅ Ξ½Ξ± Ξ±Ο ΞΎΞ¬Ξ½ΞΏΞ½ΟΞ±ΞΉ ΟΞ± ΟΟΞ?ΟΞΉΞΌΞ± διαγνΟΟΟΞΉΞΊΞ¬ δΡδομένα Ξ³ΞΉΞ± διάΟΞΏΟΞ΅Ο ΟΞ±ΞΈΞ?ΟΡιΟ. Ξ ΟΞΉΞΏ Ξ³Ξ½ΟΟΟΞ? ΟΟ ΟΞ?ΞΌΞ΅ΟΞ± Ο Ξ²ΟιδικΞ? Ξ±ΟΡικΟΞ½ΞΉΟΞ· Ρίναι ΟΞΏ PET/CT ΟΞΏΟ ΟΟ Ξ½Ξ΄Ο Ξ¬ΞΆΞ΅ΞΉ ΡικΟΞ½Ξ΅Ο ΞΌΞ―Ξ±Ο ΟΞΏΞ»Ο Ξ΅Ο Ξ±Ξ―ΟΞΈΞ·ΟΞ·Ο ΞΌΞ΅ΞΈΟΞ΄ΞΏΟ ΟΞ·Ο ΟΟ ΟΞ·Ξ½ΞΉΞΊΞ?Ο ΞΉΞ±ΟΟΞΉΞΊΞ?Ο, ΟΞ·Ο ΟΞΏΞΌΞΏΞ³ΟΞ±ΟΞ―Ξ±Ο Ξ΅ΞΊΟΞΏΞΌΟΞ?Ο ΟΞΏΞΆΞΉΟΟΞΏΞ½Ξ―ΟΞ½ (PET) ΞΌΞ΅ ΡικΟΞ½Ξ΅Ο ΞΞΎΞΏΞ½ΞΉΞΊΞ?Ο Ξ€ΞΏΞΌΞΏΞ³ΟΞ±ΟΞ―Ξ±Ο (CT).

Ξ₯Ξ²ΟιδικΞ? ΞΟΡικΟΞ½ΞΉΟΞ· (Fusion Imaging) ΟΟΞ·Ξ½ Ξ₯ΟΞ΅ΟΞ·ΟΞΏΟΞΏΞΌΞΏΞ³ΟΞ±ΟΞ―Ξ±

Ξ ΟΟκΡιΟΞ±ΞΉ Ξ³ΞΉΞ± ΟΞ·Ξ½ ΟΞΉΞΏ Ξ΅ΟΞ±Ξ½Ξ±ΟΟΞ±ΟΞΉΞΊΞ? ΟΞ΅ΟνολογικΞ? Ρξέλιξη ΟΟΞΏ ΟΡδίο ΟΟΞ½ διαγνΟΟΟΞΉΞΊΟΞ½ Ο ΟΞ΅ΟΞ?ΟΟΞ½. Ξ ΞΌΞ­ΞΈΞΏΞ΄ΞΏΟ ΞΌΟΞΏΟΡί Ξ½Ξ± Ξ΅ΟΞ±ΟΞΌΞΏΟΟΡί Ξ³ΞΉΞ± ΟΞ·Ξ½ μΡλέΟΞ· διαΟΟΟΟΞ½ ΞΏΟγάνΟΞ½. Ξ£Ο Ξ½Ξ΄Ο Ξ¬ΞΆΞ΅ΞΉ ΟΞ·Ξ½ Ξ±ΞΌΞ΅ΟΟΟΞ·ΟΞ± ΞΊΞ±ΞΉ Ξ΅Ο ΟΟΞ·ΟΟΞ―Ξ± ΟΞ·Ο Ξ₯ΟΞ΅ΟΞ·ΟΞΏΟΞΏΞΌΞΏΞ³ΟΞ±ΟΞ―Ξ±Ο ΞΌΞ΅ ΟΞ·Ξ½ Ξ±Ξ½ΟικΡιμΡνικΞ? Ξ±ΞΊΟίβΡια ΟΟΞ½ μΡθΟΞ΄ΟΞ½ ΡγκάΟΟΞΉΞ±Ο Ξ±ΟΡικΟΞ½ΞΉΟΞ·Ο (ΞΞΎΞΏΞ½ΞΉΞΊΞ?Ο & ΞΞ±Ξ³Ξ½Ξ·ΟΞΉΞΊΞ?Ο Ξ€ΞΏΞΌΞΏΞ³ΟΞ±ΟΞ―Ξ±Ο), ΡξηγΡί ΞΏ ΞΞ΅ΟΟΞ³ΞΉΞΏΟ Ξ . ΞΞ±ΟΞ±ΟΟΟΞΏΟ Ξ»ΞΏΟ, ΞΞΊΟΞΉΞ½ΞΏΞ»ΟΞ³ΞΏΟ, ΞΞΉΞ΅Ο ΞΈΟ Ξ½ΟΞ?Ο Ξ€ΞΌΞ?ΞΌΞ±ΟΞΏΟ ΞΡνικΟΞ½ Ξ₯ΟΞ΅ΟΞ?ΟΟΞ½ Ξ₯ΞΞΞΞ & ΞΞΞ€ΞΞ‘Ξ,
Ξ ΟΟΡδΟΞΏΟ ΞΟΞΉΟΟΞ·ΞΌΞΏΞ½ΞΉΞΊΞΏΟ Ξ£Ο ΞΌΞ²ΞΏΟ Ξ»Ξ―ΞΏΟ Ξ₯ΞΞΞΞ.

Ξ₯Ξ²ΟιδικΞ? ΞΟΡικΟΞ½ΞΉΟΞ· (Fusion Imaging) ΟΟΞ·Ξ½ Ξ₯ΟΞ΅ΟΞ·ΟΞΏΟΞΏΞΌΞΏΞ³ΟΞ±ΟΞ―Ξ± ΟΞΏΟ Ξ ΟΞΏΟΟΞ¬ΟΞ·

Ξιδικά Ξ³ΞΉΞ± ΟΞ·Ξ½ Ο ΟΞ΅ΟΞ·ΟΞΏΞ³ΟΞ±ΟΞΉΞΊΞ¬ ΞΊΞ±ΟΞ΅Ο ΞΈΟ Ξ½ΟμΡνη Ξ²ΞΉΞΏΟΞ―Ξ± ΟΞΏΟ ΟΟΞΏΟΟΞ¬ΟΞ·, Ξ· ΞΌΞ­ΞΈΞΏΞ΄ΞΏΟ ΟΟ Ξ½Ξ΄Ο Ξ¬ΞΆΞ΅ΞΉ ΡικΟΞ½Ξ΅Ο Ξ΄ΞΉΞΏΟΞΈΞΉΞΊΞΏΟ Ο ΟΞ΅ΟΞ·ΟΞΏΞ³ΟΞ±ΟΞ?ΞΌΞ±ΟΞΏΟ ΞΌΞ΅ ΡικΟΞ½Ξ΅Ο ΞΞ±Ξ³Ξ½Ξ·ΟΞΉΞΊΞ?Ο Ξ€ΞΏΞΌΞΏΞ³ΟΞ±ΟΞ―Ξ±Ο ΟΞΏΟ ΟΟΞΏΟΟΞ¬ΟΞ·.

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δημοσιεύτηκε – Πηγή: IATRONET

ΣΧΟΛΙΑ

Κάνε like τη σελίδα μας στο Facebook

Κάνε like για να μαθαίνεις τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν!