Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2020
# M-NEWS:
Home | ΥΓΕΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ | [Iatronet]: ΕΟΦ: Απαγόρευση διάθεσης 47 καλλυντικών
[Iatronet]: ΕΟΦ: Απαγόρευση διάθεσης 47 καλλυντικών

[Iatronet]: ΕΟΦ: Απαγόρευση διάθεσης 47 καλλυντικών

ΞΟΟΟ Ξ±Ξ½Ξ±ΞΊΞΏΞΉΞ½ΟΞΈΞ·ΞΊΞ΅, Ξ· Ξ±ΟΟΟΞ±ΟΞ· Ξ±ΟΞΏΟΡλΡί ΟΟοληΟΟΞΉΞΊΟ ΞΌΞ­ΟΟΞΏ Ξ³ΞΉΞ± ΟΞ·Ξ½ ΟΟΞΏΞ¬ΟΟΞΉΟΞ· ΟΞ·Ο ΞΞ·ΞΌΟΟΞΉΞ±Ο Ξ₯γΡίαΟ.

΀ην Ξ±ΟΞ±Ξ³ΟΟΞ΅Ο ΟΞ· διάθΡΟΞ·Ο ΞΊΞ±ΞΉ διακίνηΟΞ·Ο ΟΟ Ξ½ΞΏΞ»ΞΉΞΊΞ¬ 47 ΞΊΞ±Ξ»Ξ»Ο Ξ½ΟΞΉΞΊΟΞ½ ΟΟΞΏΟΟΞ½ΟΟΞ½ Ξ³ΞΉΞ± Ξ»ΟΞ³ΞΏΟ Ο ΟΞΏΞΉΟΟΞ·ΟΞ±Ο ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞ±ΟΞΏΟ ΟΞ―Ξ±ΟΞ·Ο, Ξ±Ξ½Ξ±ΞΊΞΏΞ―Ξ½ΟΟΞ΅ Ξ· διοίκηΟΞ· ΟΞΏΟ ΞΞΈΞ½ΞΉΞΊΞΏΟ ΞΟΞ³Ξ±Ξ½ΞΉΟΞΌΞΏΟ Ξ¦Ξ±ΟμάκΟΞ½ (ΞΞΞ¦).

ΞΟΟΟ Ξ΅ΟΞΉΟΞ·ΞΌΞ±Ξ―Ξ½Ξ΅ΟΞ±ΞΉ, Ξ· Ξ±ΟΟΟΞ±ΟΞ· Ξ±ΟΞΏΟΡλΡί ΟΟοληΟΟΞΉΞΊΟ ΞΌΞ­ΟΟΞΏ Ξ³ΞΉΞ± ΟΞ·Ξ½ ΟΟΞΏΞ¬ΟΟΞΉΟΞ· ΟΞ·Ο ΞΞ·ΞΌΟΟΞΉΞ±Ο Ξ₯γΡίαΟ.

ΞΞΉ Ξ΅ΟΞ±ΞΉΟΞ΅Ξ―Ξ΅Ο ΟΞΏΟ ΟΟΞ±Ξ³ΞΌΞ±ΟΞΏΟΞΏΞΉΞΏΟΞ½ ΟΞ· διακίνηΟΞ· ΟΟΞ½ ΟΟΞΏΟΟΞ½ΟΟΞ½ ΟΟΞ·Ξ½ ΡλληνικΞ? Ξ±Ξ³ΞΏΟΞ¬ ΞΏΟΞ΅Ξ―Ξ»ΞΏΟ Ξ½ Ξ½Ξ± Ξ΅ΟΞΉΞΊΞΏΞΉΞ½ΟΞ½Ξ?ΟΞΏΟ Ξ½ ΞΌΞ΅ ΟΞΏΟ Ο Ξ±ΟοδέκΟΞ΅Ο ΟΟΞ½ ΟΟΞΏΟΟΞ½ΟΟΞ½ Ξ³ΞΉΞ± ΟΞ·Ξ½ Ξ΅ΟΞ±ΟΞΌΞΏΞ³Ξ? ΟΞ·Ο ΟΞ΅ Ξ΅Ολογο ΟΟΞΏΞ½ΞΉΞΊΟ Ξ΄ΞΉΞ¬ΟΟΞ·ΞΌΞ±.

Ξ£Ο Ξ³ΟΟΟΞ½ΟΟ, ΟΟΞ­ΟΡι Ξ½Ξ± ΡνημΡΟΟθΡί Ξ· Ξ±ΟΞΌΟδια Ο ΟΞ·ΟΞ΅ΟΞ―Ξ± ΟΞΏΟ ΞΞΞ¦, Ξ΅Ξ½Ο ΟΞ± ΟΟΞ΅ΟΞΉΞΊΞ¬ ΟΞ±ΟΞ±ΟΟΞ±ΟΞΉΞΊΞ¬ ΟΟΞ­ΟΡι Ξ½Ξ± ΟΞ·ΟΞΏΟΞ½ΟΞ±ΞΉ Ξ³ΞΉΞ± διάΟΟΞ·ΞΌΞ± ΟΞΏΟ Ξ»Ξ¬ΟΞΉΟΟΞΏΞ½ 5 Ξ΅ΟΟΞ½ ΞΈΞ­ΟΞΏΞ½ΟΞ±Ο ΟΟΞ± Ο ΟΟΟΞ· ΟΞΏΟ ΞΟΞ³Ξ±Ξ½ΞΉΟΞΌΞΏΟ, Ξ΅ΟΟΟΞΏΞ½ ΞΆΞ·ΟΞ·ΞΈΞΏΟΞ½.

Ξ ΞΊΞ±ΟΞ¬Ξ»ΞΏΞ³ΞΏΟ ΞΌΞ΅ ΟΞ± 47 ΟΟΞΏΟΟΞ½ΟΞ± ΟΞ±ΟΞ±ΟΞ―ΞΈΞ΅ΟΞ±ΞΉ ΟΞΉΞΏ ΞΊΞ¬ΟΟ.

ΞΟΞΉΟλέον ΠληΟΞΏΟΞΏΟΞ―Ξ΅Ο
  • Ξ ΞΊΞ±ΟΞ¬Ξ»ΞΏΞ³ΞΏΟ ΞΌΞ΅ ΟΞ± 47 ΞΊΞ±Ξ»Ξ»Ο Ξ½ΟΞΉΞΊΞ¬

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δημοσιεύτηκε – Πηγή: IATRONET

ΣΧΟΛΙΑ

Κάνε like τη σελίδα μας στο Facebook

Κάνε like για να μαθαίνεις τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν!