Τρίτη, 7 Ιουλίου 2020
# M-NEWS:
Home | ΥΓΕΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ | [Iatronet]: ΕΟΔΥ: Όχι στα ταξίδια από τις ευπαθείς ομάδες
[Iatronet]: ΕΟΔΥ: Όχι στα ταξίδια από τις ευπαθείς ομάδες

[Iatronet]: ΕΟΔΥ: Όχι στα ταξίδια από τις ευπαθείς ομάδες

Ξ ΟΞ­ΟΡι Ξ½Ξ± Ξ±ΟΞΏΟΞ΅ΟΞ³Ξ΅ΟΞ±ΞΉ ΟΞΏ Οαξίδι, Ξ±Ξ½ δΡν Ρίναι Ξ±ΟΞΏΞ»ΟΟΟΟ Ξ±ΟΞ±ΟΞ±Ξ―ΟΞ·ΟΞΏ, ΟΞΏΞ½Ξ―ΞΆΞΏΟ Ξ½ ΞΏΞΉ Ριδικοί ΟΞΏΟ ΞΟΞ³Ξ±Ξ½ΞΉΟΞΌΞΏΟ, ΟημΡιΟΞ½ΞΏΞ½ΟΞ±Ο ΟΟΟ ΟΞ±ΟαμένΡι ΞΏ ΞΊΞ―Ξ½Ξ΄Ο Ξ½ΞΏΟ ΞΌΞ΅ΟάδοΟΞ·Ο ΟΞΏΟ ΞΊΞΏΟΟΞ½ΞΏΟΞΏΟ.

Ξ Ξ±ΟαμένΡι Ξ· ΞΉΟΟΟ ΟΞ? ΟΟΟΟΞ±ΟΞ· Ξ±ΟΟ ΟΞΏΞ½ ΞΞΈΞ½ΞΉΞΊΟ ΞΟΞ³Ξ±Ξ½ΞΉΟΞΌΟ ΞΞ·ΞΌΟΟΞΉΞ±Ο Ξ₯Ξ³Ξ΅Ξ―Ξ±Ο (ΞΞΞΞ₯) ΟΟΞΏΟ ΟΞΉΟ Ξ΅Ο ΟΞ±ΞΈΞ΅Ξ―Ο ΞΏΞΌΞ¬Ξ΄Ξ΅Ο ΟΞΏΟ ΟΞ»Ξ·ΞΈΟ ΟΞΌΞΏΟ Ξ³ΞΉΞ± Ξ±ΟΞΏΟΟ Ξ³Ξ? ΟΟΞ½ ΟαξιδιΟΞ½ ΟΟΞ·Ξ½ Ξλλάδα ΞΊΞ±ΞΉ ΟΟΞΏ ΡξΟΟΞ΅ΟΞΉΞΊΟ.

ΞΞ΅ ΟΞ·ΞΌΞ΅ΟΞΉΞ½Ξ? οδηγία , ΞΏΞΉ Ο ΟΞ΅ΟΞΈΟ Ξ½ΞΏΞΉ ΟΞΏΟ ΞΞΞΞ₯ ΟΞΏΞ½Ξ―ΞΆΞΏΟ Ξ½ ΟΟΟ ΞΏΒ ΞΊΞ―Ξ½Ξ΄Ο Ξ½ΞΏΟ Ξ³ΞΉΞ± ΟΞΏΞ½ ΟαξιδιΟΟΞ· ΞΈΞ΅ΟΟΡίΟΞ±ΞΉ ΟΞΏΞ»Ο Ο ΟΞ·Ξ»ΟΟ. ΞΞ΅ΟΟΞΏΟΞ½ ΟΟΟ ΟΟΞ­ΟΡι Ξ½Ξ± Ξ±ΟΞΏΟΞ΅ΟΞ³Ξ΅ΟΞ±ΞΉ ΟΞΏ Οαξίδι, Ξ±Ξ½ δΡν Ρίναι Ξ±ΟΞΏΞ»ΟΟΟΟ Ξ±ΟΞ±ΟΞ±Ξ―ΟΞ·ΟΞΏ.

Ξ£Ο Ξ½ΞΉΟΟΞ¬ΟΞ±ΞΉ ΞΉΟΟΟ ΟΞ¬ Ξ· Ξ±ΟΞΏΟΟ Ξ³Ξ? ΟαξιδιΟΞ½ ΡνΟΟΟ ΞΊΞ±ΞΉ ΡκΟΟΟ ΞΞ»Ξ»Ξ¬Ξ΄Ξ±Ο ΟΞ»ΟΞ½ ΟΟΞ½ Ξ±ΟΟΞΌΟΞ½ ΟΞΏΟ Ξ±Ξ½Ξ?ΞΊΞΏΟ Ξ½ ΟΟΞΉΟ ΞΏΞΌΞ¬Ξ΄Ξ΅Ο Ξ±Ο ΞΎΞ·ΞΌΞ­Ξ½ΞΏΟ ΞΊΞΉΞ½Ξ΄ΟΞ½ΞΏΟ .

Ξ ΟΟκΡιΟΞ±ΞΉ Ξ³ΞΉΞ± Ξ¬ΟΞΏΞΌΞ± ΞΌΞ΅ ηλικία Ξ¬Ξ½Ο ΟΟΞ½ 70 Ξ΅ΟΟΞ½ Ξ? ΞΏΟΞΏΞΉΞ±ΟΞ΄Ξ?ΟΞΏΟΞ΅ Ξ·Ξ»ΞΉΞΊΞ―Ξ±Ο ΞΌΞ΅ Ο ΟοκΡίμΡνα ΟΞΏΞ²Ξ±ΟΞ¬ ΟΟΟΞ½ΞΉΞ± Ξ½ΞΏΟΞ?ΞΌΞ±ΟΞ± (ΞΊΞ±ΟδιαγγΡιακά Ξ½ΞΏΟΞ?ΞΌΞ±ΟΞ±, ΟΞ±ΞΊΟΞ±ΟΟΞ΄Ξ·Ο Ξ΄ΞΉΞ±Ξ²Ξ?ΟΞ·Ο, Ξ½ΞΏΟΞ?ΞΌΞ±ΟΞ± ΟΞΏΟ Ξ±Ξ½Ξ±ΟΞ½Ξ΅Ο ΟΟΞΉΞΊΞΏΟ) ΞΊΞ±ΞΉ Ξ¬ΟΞΏΞΌΞ± ΞΌΞ΅ Ξ±Ξ½ΞΏΟΞΏΞΊΞ±ΟΞ±ΟΟΞΏΞ»Ξ?.

ΣΡ ΟΟΞΏΟ Ο ΟαξιδΡΟΞΏΟ Ξ½, ΟΟΞΏΟΡίνονΟΞ±ΞΉ ΟΞ± ΡξΞ?Ο:

  • ΞΞ± ΟΞ»Ξ­Ξ½ΞΏΟ Ξ½ ΟΟ ΟΞ½Ξ¬ ΟΞ± ΟΞ­ΟΞΉΞ± ΞΌΞ΅ Ξ½Ξ΅ΟΟ ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞ±ΟΞΏΟΞ½ΞΉ.
  • ΞΞ± Ξ±ΟΞΏΟΟΞ³ΞΏΟ Ξ½ ΟΞ·Ξ½ Ξ΅ΟΞ±ΟΞ? ΞΌΞ΅ ΟΞ± ΞΆΟΞ± (ΞΆΟΞ½ΟΞ±Ξ½Ξ¬ Ξ? νΡκΟΞ¬), ΟΞΉΟ Ξ±Ξ³ΞΏΟΞ­Ο ΞΆΟΟΞ½ ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞ± ΟΟΞΏΟΟΞ½ΟΞ± ΞΆΟΞΉΞΊΞ?Ο ΟΟΞΏΞ­Ξ»Ξ΅Ο ΟΞ·Ο (ΟΟΟΟ ΞΌΞ· μαγΡιΟΡμένο ΞΊΟΞ­Ξ±Ο).
  • ΞΞ± Ξ±ΟΞΏΟΟΞ³Ξ΅ΟΞ΅ ΟΞ·Ξ½ Ξ΅ΟΞ±ΟΞ? ΞΌΞ΅ Ξ±ΟθΡνΡίΟ.

ΞΞ±ΟΞ¬ ΟΞ·Ξ½ διάΟκΡια ΟΞΏΟ ΟΞ±ΞΎΞΉΞ΄ΞΉΞΏΟ ΟΟ Ξ½ΞΉΟΟΞ¬ΟΞ±ΞΉ:

  • ΞΞ± αναβάλΡΟΞ±ΞΉ ΟΞΏ Οαξίδι ΟΞ±Ο Ξ΅Ξ¬Ξ½ Ο ΟΞ¬ΟΟΞΏΟ Ξ½ ΟΟ ΞΌΟΟΟΞΌΞ±ΟΞ± (ΟΟ ΟΞ΅ΟΟ Ξ? άλλα ΟΟ ΞΌΟΟΟΞΌΞ±ΟΞ± Ξ±ΟΟ ΟΞΏ Ξ±Ξ½Ξ±ΟΞ½Ξ΅Ο ΟΟΞΉΞΊΟ ΟΟΟΟ Ξ΄Ο Οκολία ΟΟΞ·Ξ½ Ξ±Ξ½Ξ±ΟΞ½ΞΏΞ?, Ξ²Ξ?ΟΞ±).

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δημοσιεύτηκε – Πηγή: IATRONET

ΣΧΟΛΙΑ

Κάνε like τη σελίδα μας στο Facebook

Κάνε like για να μαθαίνεις τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν!