Σάββατο, 11 Ιουλίου 2020
# M-NEWS:
Home | ΥΓΕΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ | [Iatronet]: H έντονη άσκηση… δεν οδηγεί απαραίτητα σε μακροζωία
[Iatronet]: H έντονη άσκηση… δεν οδηγεί απαραίτητα σε μακροζωία

[Iatronet]: H έντονη άσκηση… δεν οδηγεί απαραίτητα σε μακροζωία

ΞΞΈΞΏΟΞΏΞΉΞΏΞ― ΟΞΏΟ ΞΉΞ±ΟΟΞ½ΞΉΞΊΞΏΟ ΞΈΞ΅Ξ¬ΟΟΞΏΟ kabuki- Ξ³Ξ½ΟΟΟΞΏΞ― Ξ³ΞΉΞ± ΟΞΉΟ Ξ­Ξ½ΟΞΏΞ½Ξ΅Ο ΞΊΞΉΞ½Ξ?ΟΞ΅ΞΉΟ ΟΞΏΟ Ο- ΡίΟΞ±Ξ½ ΟΞ±ΟΞ±Ξ΄ΟΞΎΟΟ ΞΌΞΉΞΊΟΟΟΞ΅ΟΞΏ ΟΟΞΏΟΞ΄ΟΞΊΞΉΞΌΞΏ ΞΆΟΞ?Ο ΟΞ΅ ΟΟΞ³ΞΊΟΞΉΟΞ· ΞΌΞ΅ Ξ¬Ξ»Ξ»ΞΏΟ Ο ΞΊΞ±Ξ»Ξ»ΞΉΟΞ­ΟΞ½Ξ΅Ο ΟΞ±ΟαδοΟΞΉΞ±ΞΊΟΞ½ ΟΞ΅ΟΞ½ΟΞ½.

ΞΞ½Ξ±ΞΊΞ±Ξ»ΟΟΟΞΏΞ½ΟΞ±Ο ΟΟΞΏΞΉΟΡία Ξ³ΞΉΞ± ΟΞ· ΞΌΞ±ΞΊΟΞΏΞΆΟΞ―Ξ±, Ξ±ΟΟ ΞΞ¬ΟΟΞ½Ξ΅Ο ΟΞ±ΟαδοΟΞΉΞ±ΞΊΞΏΟΟ ΞΊΞ±Ξ»Ξ»ΞΉΟΞ­ΟΞ½Ξ΅Ο, Ξ΅ΟΞ΅Ο Ξ½Ξ·ΟΞ­Ο ΟΞΏΟ Tokyo Institute of Technology, Ξ±Ξ½Ξ±ΞΊΞ¬Ξ»Ο ΟΞ±Ξ½ ΟΟΞΉ Ξ·ΞΈΞΏΟΞΏΞΉΞΏΞ― Β ΟΞΏΟ ΞΉΞ±ΟΟΞ½ΞΉΞΊΞΏΟ ΞΈΞ΅Ξ¬ΟΟΞΏΟ Β kabuki- Ξ³Ξ½ΟΟΟΞΏΞ― Ξ³ΞΉΞ± ΟΞΉΟ Ξ­Ξ½ΟΞΏΞ½Ξ΅Ο ΞΊΞΉΞ½Ξ?ΟΞ΅ΞΉΟ ΟΞΏΟ Ο- ΡίΟΞ±Ξ½ ΟΞ±ΟΞ±Ξ΄ΟΞΎΟΟ ΞΌΞΉΞΊΟΟΟΞ΅ΟΞΏ ΟΟΞΏΟΞ΄ΟΞΊΞΉΞΌΞΏ ΞΆΟΞ?Ο ΟΞ΅ ΟΟΞ³ΞΊΟΞΉΟΞ· ΞΌΞ΅ Ξ¬Ξ»Ξ»ΞΏΟ Ο ΞΊΞ±Ξ»Ξ»ΞΉΟΞ­ΟΞ½Ξ΅Ο ΟΞ±ΟαδοΟΞΉΞ±ΞΊΟΞ½ ΟΞ΅ΟΞ½ΟΞ½ ΟΞΏΟ Ξ­ΞΊΞ±Ξ½Ξ±Ξ½ ΞΊΟ ΟΞ―ΟΟ ΞΊΞ±ΞΈΞΉΟΟΞΉΞΊΞ? ΞΆΟΞ?.

΀α Ξ΅Ο ΟΞ?ΞΌΞ±ΟΞ± Ο ΟοδΡικνΟΞΏΟ Ξ½ ΟΟΞΉ Ξ· Ξ­Ξ½ΟΞΏΞ½Ξ· Ξ¬ΟΞΊΞ·ΟΞ· ΟΞΏΟ ΟΟ Ξ½Ξ΄Ξ­Ξ΅ΟΞ±ΞΉ ΞΌΞ΅ ΟΞΏ Ξ΅ΟάγγΡλμα ΞΊΞ±ΟΞ¬ ΟΞ· διάΟκΡια ΟΞ·Ο ΞΆΟΞ?Ο Ξ΄Ξ΅Ξ½ οδηγΡί Ξ±ΟΞ±ΟΞ±Ξ―ΟΞ·ΟΞ± ΟΞ΅ ΞΌΞ±ΞΊΟΞΏΞΆΟΞ―Ξ±.

Ξ ΟΟ ΟΞ½Ξ? Ξ¬ΟΞΊΞ·ΟΞ· ΟΟ ΟΞ½Ξ¬ Ξ±Ξ½Ξ±ΟΞ­ΟΞ΅ΟΞ±ΞΉ ΟΟ ΟΞ·ΞΌΞ±Ξ½ΟΞΉΞΊΞ? Ξ³ΞΉΞ± ΟΞ· ΞΌΞ±ΞΊΟΞΏΞΆΟΞ―Ξ± ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞ·Ξ½ Ο Ξ³Ξ΅Ξ―Ξ±. Ξ©ΟΟΟΟΞΏ, Ξ»Ξ―Ξ³Ξ΅Ο Ξ΅Ξ―Ξ½Ξ±ΞΉ ΞΏΞΉ Ξ­ΟΞ΅Ο Ξ½Ξ΅Ο ΟΞΏΟ Ξ΅ΟΟΞ―Ξ±ΟΞ±Ξ½ ΟΞ΅ ΟΟΞ³ΞΊΟΞΉΟΞ· ΞΌΞ±ΞΊΟΞΏΞΆΟΞ―Ξ±Ο ΞΌΞ΅ΟΞ±ΞΎΟ ΟΟΟΞ½ ΟΟ ΞΌΞΌΞ΅ΟΞ­ΟΞΏΟ Ξ½ ΟΞ΅ Ξ­Ξ½ΟΞΏΞ½Ξ· ΟΟΞΌΞ±ΟΞΉΞΊΞ? Ξ΄ΟΞ±ΟΟΞ·ΟΞΉΟΟΞ·ΟΞ± ΞΊΞ±ΞΉ ΟΟΟΞ½ Ξ±ΞΊΞΏΞ»ΞΏΟ ΞΈΞΏΟΞ½ ΞΊΞ±ΞΈΞΉΟΟΞΉΞΊΞ? ΞΆΟΞ? Ξ»ΟΞ³Ο Ξ΅ΟαγγέλμαΟΞΏΟ ΞΊΞ±ΟΞ¬ ΟΞ· διάΟκΡια ΟΞ·Ο ΞΆΟΞ?Ο ΟΞΏΟ Ο.

ΞΞΉ Naoyuki Hayashi ΞΊΞ±ΞΉΒ Kazuhiro Kezuka Ξ­ΞΊΞ±Ξ½Ξ±Ξ½ ΞΌΞΉΞ± Ξ±ΟΟ Ξ½Ξ?ΞΈΞΉΟΟΞ· Ξ­ΟΞ΅Ο Ξ½Ξ± ΟΞΏΟ Ξ±ΞΌΟΞΉΟΞ²Ξ·ΟΡί Β ΟΞ·Ξ½ ιδέα ΟΟΞΉ Ξ· Ξ­Ξ½ΟΞΏΞ½Ξ· ΞΊΞ±ΞΈΞ·ΞΌΞ΅ΟΞΉΞ½Ξ? Ξ¬ΟΞΊΞ·ΟΞ· ΟΟ Ξ½Ξ΄Ξ­Ξ΅ΟΞ±ΞΉ ΞΈΞ΅ΟΞΉΞΊΞ¬ ΞΌΞ΅ ΟΞ· ΞΌΞ±ΞΊΟΞΏΞΆΟΞ―Ξ±.

Ξ£Ο Ξ½Ξ­ΞΊΟΞΉΞ½Ξ±Ξ½ ΟΞΏ ΟΟΞΏΟΞ΄ΟΞΊΞΉΞΌΞΏ ΞΆΟΞ?Ο 4 ομάδΟΞ½ Ξ΅ΟαγγΡλμαΟΞΉΟΞ½, ΞΞ±ΟΟΞ½ΞΉΞΊΟΞ½ ΟΞ±ΟαδοΟΞΉΞ±ΞΊΟΞ½ ΟΞ΅ΟΞ½ΟΞ½, ΡξΡΟά΢ονΟΞ±Ο ΟΟΞΏΞΉΟΡία 699 Ξ±Ξ½ΟΟΟΞ½ καλλιΟΞ΅ΟΞ½ΟΞ½.

Ξ₯ΟΞ­ΞΈΞ΅ΟΞ±Ξ½ ΟΟΞΉ Β Ξ·ΞΈΞΏΟΞΏΞΉΞΏΞ― kabuki ΞΈΞ± ΞΆΞΏΟΟΞ±Ξ½ ΟΞ΅ΟΞΉΟΟΟΟΞ΅ΟΞΏ Ξ»ΟΞ³Ο ΟΞΏΟ Ο ΟΞ·Ξ»ΞΏΟ Ξ΅ΟΞΉΟΞ­Ξ΄ΞΏΟ ΟΟΞΌΞ±ΟΞΉΞΊΞ?Ο Ξ΄ΟΞ±ΟΟΞ·ΟΞΉΟΟΞ·ΟΞ±Ο ΟΟΞΉΟ ΞΈΞ΅Ξ±ΟΟΞΉΞΊΞ­Ο ΟΞΏΟ Ο ΟΞ±ΟΞ±ΟΟΞ¬ΟΞ΅ΞΉΟ ΟΞ΅ ΟΟΞ³ΞΊΟΞΉΟΞ· ΞΌΞ΅ ΟΟΞΏΟ Ο Ξ±ΟΟολοΟΞ½ΟΞ±ΞΉ ΞΌΞ΅ Sado, Rakugo and Nagauta.

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δημοσιεύτηκε – Πηγή: IATRONET

ΣΧΟΛΙΑ

Κάνε like τη σελίδα μας στο Facebook

Κάνε like για να μαθαίνεις τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν!