Τρίτη, 7 Ιουλίου 2020
# M-NEWS:
Home | ΥΓΕΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ | [Iatronet]: ΕΚΠΑ: Πώς περιορίζεται η μετάδοση του κορωνοϊού
[Iatronet]: ΕΚΠΑ: Πώς περιορίζεται η μετάδοση του κορωνοϊού

[Iatronet]: ΕΚΠΑ: Πώς περιορίζεται η μετάδοση του κορωνοϊού

ΞΞΉ ΞΌΞ¬ΟΞΊΞ΅Ο ΟΟΞΏΟΟΞ­ΟΞΏΟ Ξ½ ΟΟ ΟΞΉΞΊΟ ΟΟΞ±Ξ³ΞΌΟ ΞΊΞ±ΞΉ μΡιΟΞ½ΞΏΟ Ξ½ ΟΞ±ΟΟΟ ΟΞ· ΞΌΞ΅ΟάδοΟΞ·.

ΞΞΉ ΟΟΟΟΞΏΞΉ Ξ±ΟΞΏΟΟΞΏΟΞ?Ο Ξ΄ΞΉΞ±ΟΟΞΏΟΞ¬Ο ΟΞΏΟ ΞΊΞΏΟΟΞ½ΞΏΟΞΏΟ, ΟΞ΅ΟΞΉΞ³ΟΞ¬ΟΞΏΞ½ΟΞ±ΞΉ ΟΞ΅ Ξ¬ΟΞΈΟΞΏ ΟΟΞΏ Ξ΅ΟΞΉΟΟΞ·ΞΌΞΏΞ½ΞΉΞΊΟ ΟΞ΅ΟΞΉΞΏΞ΄ΞΉΞΊΟ Science, ΞΌΞ΅ Ξ­ΞΌΟΞ±ΟΞ· ΟΟΞ· ΟΟΞ?ΟΞ· ΞΌΞ¬ΟΞΊΞ±Ο ΞΊΞ±ΞΉ ΟΟΞ± διαγνΟΟΟΞΉΞΊΞ¬ ΟΞ΅ΟΟ.

ΞΞΉ Ξ³ΞΉΞ±ΟΟΞΏΞ― ΟΞ·Ο ΞΞ΅ΟΞ±ΟΞ΅Ο ΟΞΉΞΊΞ?Ο ΞλινικΞ?Ο ΟΞ·Ο ΞΞ±ΟΟΞΉΞΊΞ?Ο Ξ£ΟΞΏΞ»Ξ?Ο ΟΞΏΟ ΞΞΞ Ξ ΞΞ±ΟΞ―Ξ± ΞΞ±Ξ²ΟΞΉΞ±ΟΞΏΟΞΏΟΞ»ΞΏΟ , ΞΟΞ¬Ξ½Ξ½Ξ·Ο ΞΟάναΟΞ·Ο ΞΊΞ±ΞΉ ΞΞ¬Ξ½ΞΏΟ ΞΞ·ΞΌΟΟΞΏΟ Ξ»ΞΏΟ (ΟΟΟΟΟΞ±Ξ½Ξ·Ο ΞΞΞ Ξ), ΟΟ Ξ½ΟΟΞΉΟΞ±Ξ½ ΟΞ± ΞΊΟΟΞΉΞ± Ξ΅Ο ΟΞ?ΞΌΞ±ΟΞ± ΟΞ·Ο Ξ΄Ξ·ΞΌΞΏΟΞ―Ξ΅Ο ΟΞ·Ο.

‘ΞΟΟΟ Ξ±Ξ½Ξ±ΟΞ­ΟΞΏΟ Ξ½, ΞΏΞΉ λοιμΟΞΎΞ΅ΞΉΟ Ξ±Ξ½Ξ±ΟΞ½Ξ΅Ο ΟΟΞΉΞΊΞΏΟ ΞΌΞ΅ΟαδίδονΟΞ±ΞΉ ΞΌΞ­ΟΟ ΟΟαγονιδίΟΞ½ ΞΊΞ±ΞΉ Ξ±Ξ΅ΟΞΏΞ»ΟΞΌΞ±ΟΞΏΟ Ξ±ΟΟ ΟΞΏΟΞ΅Ξ―Ο ΞΊΞ±ΞΉ Ξ±ΟΞΈΞ΅Ξ½Ξ΅Ξ―Ο ΞΊΞ±ΟΞ¬ ΟΞ·Ξ½ Ξ±Ξ½Ξ±ΟΞ½ΞΏΞ?, ΟΞ·Ξ½ ομιλία, ΟΞΏ Ξ²Ξ?ΟΞ± ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞΏ ΟΟΞ¬ΟΞ½ΞΉΟΞΌΞ±.

΀α ΟΞ±ΟαδοΟΞΉΞ±ΞΊΞ¬ ΞΌΞ­ΟΟΞ± ΟΟΟληΟΞ·Ο ΟΟΞΏΟΟΞ±ΞΈΞΏΟΞ½ Ξ½Ξ± ΡλαΟΞΉΟΟΞΏΟΞΏΞΉΞ?ΟΞΏΟ Ξ½ ΟΞ· ΞΌΞ΅ΟάδοΟΞ· διαμέΟΞΏΟ Ξ±Ο ΟΟΞ½ ΟΟΞ½ ΞΏΞ΄ΟΞ½.

Ξ£ΟΞ·Ξ½ ΟΞ΅ΟΞ―ΟΟΟΟΞ· ΟΞΏΟ COVID-19 Ξ· Ξ΄Ξ·ΞΌΞΉΞΏΟ ΟΞ³Ξ―Ξ± Ξ±Ξ΅ΟΞΏΞ»ΟΞΌΞ±ΟΞΏΟ Ξ±ΟΟ Ξ±ΟΟ ΞΌΟΟΟΞΌΞ±ΟΞΉΞΊΞΏΟΟ ΟΞΏΟΞ΅Ξ―Ο ΟΞΏΟ ΞΌΟΞΏΟΡί Ξ½Ξ± ΟΞ±ΟαμΡίνΡι ΟΟΞΏΞ½ Ξ±Ξ­ΟΞ± Ξ³ΞΉΞ± ΟΟΞ΅Ο ΟΟ Ξ½Ξ΅ΟέλΡΟΞ΅ ΟΟΞ· Οαγδαία ΡξάΟΞ»ΟΟΞ· ΟΞΏΟ ΞΉΞΏΟ.

ΞΞ­ΟΟΞ± ΟΟΟΟ Ξ· Ξ΅Ο ΟΡία ΟΟΞ?ΟΞ· ΞΌΞ¬ΟΞΊΞ±Ο ΞΊΞ±ΞΉ ΞΏΞΉ ΟΞ΅Οιοδικοί διαγνΟΟΟΞΉΞΊΞΏΞ― έλΡγΟΞΏΞΉ ΞΊΟΞ―Ξ½ΞΏΞ½ΟΞ±ΞΉ Ξ±ΟΞ±ΟΞ±Ξ―ΟΞ·ΟΞΏΞΉ Ξ³ΞΉΞ± Ξ½Ξ± Ξ±Ξ½Ξ±ΞΊΟΟΞΏΟ Ξ½ ΟΞ·Ξ½ ΞΌΞ΅ΟάδοΟΞ· ΟΞΏΟ ΞΉΞΏΟ.

Ξ Ξ±Ξ½ΟΞΉΞΌΞ΅ΟΟΟΞΉΟΞ· ΟΞΏΟ ΟΟ Ξ³ΞΊΞ΅ΞΊΟΞΉΞΌΞ­Ξ½ΞΏΟ ΞΉΞΏΟ Ξ±ΟΞΏΟΡλΡί ιδιαίΟΞ΅ΟΞ· ΟΟΟκληΟΞ· Ξ΄Ξ΅Ξ΄ΞΏΞΌΞ­Ξ½ΞΏΟ ΟΟΟ Ξ±ΟΞΊΞ΅ΟΞΏΞ― ΟΞΏΟΞ΅Ξ―Ο ΞΌΟΞΏΟΡί Ξ½Ξ± ΞΌΞ΅ΟΞ±Ξ΄Ξ―Ξ΄ΞΏΟ Ξ½ Ξ³ΞΉΞ± Ξ±ΟΞΊΞ΅ΟΞ­Ο Ξ·ΞΌΞ­ΟΞ΅Ο ΟΟΞΉΞ½ ΟΞ·Ξ½ ΡμΟάνιΟΞ· ΟΟΞ½ ΟΟ ΞΌΟΟΟΞΌΞ¬ΟΟΞ½.

ΞΞΊΟΞΉΞ²ΟΟ Ξ³ΞΉΞ± ΟΞΏ Ξ»ΟΞ³ΞΏ Ξ±Ο ΟΟ Ξ΅Ξ―Ξ½Ξ±ΞΉ ΡξαιΟΞ΅ΟΞΉΞΊΞ?Ο ΟΞ·ΞΌΞ±ΟΞ―Ξ±Ο ΞΏ Ξ­Ξ³ΞΊΞ±ΞΉΟΞΏΟ Ξ΅Ξ½ΟΞΏΟΞΉΟΞΌΟΟ ΟΟΞ½ Ξ±ΟΟ ΞΌΟΟΟΞΌΞ±ΟΞΉΞΊΟΞ½ ΟΞΏΟΞ­ΟΞ½.

ΞΞ΅ Ξ²Ξ¬ΟΞ· ΟΞΉΟ ΞΏΞ΄Ξ·Ξ³Ξ―Ξ΅Ο ΟΞΏΟ Ξ Ξ±Ξ³ΞΊΟΟΞΌΞΉΞΏΟ ΞΟΞ³Ξ±Ξ½ΞΉΟΞΌΞΏΟ Ξ₯Ξ³Ξ΅Ξ―Ξ±Ο (Ξ ΞΞ₯), Ξ· διαΟΞ?ΟΞ·ΟΞ· Ξ±ΟΟΟΟΞ±ΟΞ·Ο ΟΞΏΟ Ξ»Ξ¬ΟΞΉΟΟΞΏΞ½ 1,5 ΞΌΞ­ΟΟΞΏΟ ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞΏ ΟΟΟΟΟ ΟΞ»ΟΟΞΉΞΌΞΏ ΟΟΞ½ ΟΞ΅ΟΞΉΟΞ½ ΞΈΞ΅ΟΟΞΏΟΞ½ΟΞ±ΞΉ Ξ±ΟΞ±ΟΞ±Ξ―ΟΞ·ΟΞ± ΟΟΞΏΞΉΟΡία ΟΟΞ· ΟΟΟΞ±ΟΞ·Ξ³ΞΉΞΊΞ? Ξ±ΟΞ­Ξ½Ξ±Ξ½ΟΞΉ ΟΟΞ·Ξ½ Ξ±Ξ΅ΟογΡνΞ? ΞΌΞ΅ΟάδοΟΞ· ΟΞΏΟ ΞΉΞΏΟ.

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δημοσιεύτηκε – Πηγή: IATRONET

ΣΧΟΛΙΑ

Κάνε like τη σελίδα μας στο Facebook

Κάνε like για να μαθαίνεις τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν!