Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2020
# M-NEWS:
Home | ΥΓΕΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ | [Iatronet]: ΕΚΠΑ – CoViD-19: Δωρεάν επιμορφωτικό πρόγραμμα για Υγιεινή – Πρόληψη Μετάδοσης Λοιμώξεων σε ξενοδοχεία
[Iatronet]: ΕΚΠΑ – CoViD-19: Δωρεάν επιμορφωτικό πρόγραμμα για Υγιεινή – Πρόληψη Μετάδοσης Λοιμώξεων σε ξενοδοχεία

[Iatronet]: ΕΚΠΑ – CoViD-19: Δωρεάν επιμορφωτικό πρόγραμμα για Υγιεινή – Πρόληψη Μετάδοσης Λοιμώξεων σε ξενοδοχεία

Ξ ΟΞ±ΟακολοΟΞΈΞ·ΟΞ· Ξ³Ξ―Ξ½Ξ΅ΟΞ±ΞΉ ΞΌΞ­ΟΟ ΟΞ·Ο Ξ΄ΞΉΞ±Ξ΄ΞΉΞΊΟΟ Ξ±ΞΊΞ?Ο Ξ΅ΞΊΟΞ±ΞΉΞ΄Ξ΅Ο ΟΞΉΞΊΞ?Ο ΟλαΟΟΟΟΞΌΞ±Ο ΟΞΏΟ Ξ ΟΞΏΞ³ΟάμμαΟΞΏΟ Ξ£Ο ΞΌΟληΟΟΞΌΞ±ΟΞΉΞΊΞ?Ο Ξ΅ΞΎ ΞΟΞΏΟΟΞ¬ΟΞ΅ΟΟ ΞΞΊΟΞ±Ξ―Ξ΄Ξ΅Ο ΟΞ·Ο.

΀ο Ξ ΟΟΞ³ΟΞ±ΞΌΞΌΞ± Ξ£Ο ΞΌΟληΟΟΞΌΞ±ΟΞΉΞΊΞ?Ο Ξ΅ΞΎ ΞΟΞΏΟΟΞ¬ΟΞ΅ΟΟ ΞΞΊΟΞ±Ξ―Ξ΄Ξ΅Ο ΟΞ·Ο (E-Learning) ΟΞΏΟ Ξ.Ξ.ΞΞ.ΞΞ.Ξ. ΟΞΏΟ ΞΞΈΞ½ΞΉΞΊΞΏΟ ΞΊΞ±ΞΉ ΞΞ±ΟοδιΟΟΟΞΉΞ±ΞΊΞΏΟ Ξ Ξ±Ξ½Ξ΅ΟΞΉΟΟΞ·ΞΌΞ―ΞΏΟ ΞΞΈΞ·Ξ½ΟΞ½ (ΞΞΞ Ξ), ΟΟΞΏ ΟλαίΟΞΉΞΏ ΟΞ·Ο ΞΊΞΏΞΉΞ½ΟΞ½ΞΉΞΊΞ?Ο Ξ΅Ο ΞΈΟΞ½Ξ·Ο, ΟΞ·Ο ΟΟΞ?ΟΞΉΞΎΞ·Ο ΟΞΏΟ ΟΞΏΟ ΟΞΉΟΞΌΞΏΟΒ ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞ·Ο ΟΟ Ξ½Ξ΅ΞΉΟΟΞΏΟΞ¬Ο ΟΟΞΏΞ½ κλάδο ΟΞΉΞ»ΞΏΞΎΞ΅Ξ½Ξ―Ξ±Ο Ξ΅Ξ½ ΞΌΞ­ΟΟ ΟανδημίαΟ, διαθέΟΡι Ξ΄ΟΟΡάν e-learning ΟΟΟΞ³ΟΞ±ΞΌΞΌΞ± Ξ΅ΟΞΉΞΌΟΟΟΟΟΞ·Ο ΟΟΞΏ ΟΟΞΏΟΟΟΞΉΞΊΟ (ΞΌΟΞ½ΞΉΞΌΞΏ Ξ? Ξ΅ΟΞΏΟΞΉΞΊΟ) ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞ· διοίκηΟΞ· ΟΟΞ½ ξΡνοδοΟΡίΟΞ½.Β

΀ο ΟΟΟΞ³ΟΞ±ΞΌΞΌΞ± ΞΌΞ΅ ΟΞ―Ολο “Ξ₯γιΡινΞ?Β & Ξ ΟΟληΟΞ· ΞΞ΅ΟάδοΟΞ·Ο ΞΞΏΞΉΞΌΟΞΎΞ΅ΟΞ½ Β ΟΟΞΏΞ½ ΞΡνοδοΟΞ΅ΞΉΞ±ΞΊΟ Ξλάδο – ΞΞ΄Ξ·Ξ³Ξ―Ξ΅Ο Ξ ΟΞΏΟΟΞ±ΟΞ―Ξ±ΟΒ Ξ­Ξ½Ξ±Ξ½ΟΞΉ ΟΞ·Ο ΞΟΟΞΏΟ Β Covid-19″ ολοκληΟΟΞ½Ξ΅ΟΞ±ΞΉ ΟΞ΅ ΞΌΞ―Ξ± Ρβδομάδα (διάΟκΡια 10 ΟΟΞ΅Ο) ΞΊΞ±ΞΉ Ο Ξ»ΞΏΟοιΡίΟΞ±ΞΉ ΟΞ΅ ΟΟ Ξ½Ξ΅Ξ½Ξ½ΟΞ·ΟΞ· ΞΊΞ±ΞΉ ΞΌΞ΅ ΟΞ·Ξ½ Ο ΟΞΏΟΟΞ?ΟΞΉΞΎΞ·Β ΟΞΏΟ ΞΞΈΞ½ΞΉΞΊΞΏΟ ΞΟΞ³Ξ±Ξ½ΞΉΟΞΌΞΏΟ ΞΞ·ΞΌΟΟΞΉΞ±Ο Ξ₯Ξ³Ξ΅Ξ―Ξ±Ο (ΞΞΞΞ₯). ΀ο ΡκΟΞ±ΞΉΞ΄Ξ΅Ο ΟΞΉΞΊΟ Ο Ξ»ΞΉΞΊΟ Ξ­ΟΡι ΟΟ Ξ³Ξ³ΟΞ±ΟΡί Ξ±ΟΟ ΟΞΏ ΞΟ ΟΟΞΌΞ΅ΟΞΏΞ³Ξ΅ΞΉΞ±ΞΊΟ ΞΞ½ΟΟΞΉΟΞΏΟΟΞΏ Ξ ΞΏΞΉΟΟΞ·ΟΞ±Ο ΞΊΞ±ΞΉ ΞΟΟΞ¬Ξ»Ξ΅ΞΉΞ±Ο ΟΟΞΉΟ Ξ₯ΟΞ·ΟΞ΅ΟΞ―Ξ΅Ο Ξ₯γΡίαΟ. ΞκαδημαΟΞΊΟΟ Ξ₯ΟΞ΅ΟΞΈΟ Ξ½ΞΏΟ ΟΞΏΟ ΟΟΞΏΞ³ΟάμμαΟΞΏΟ Ξ΅Ξ―Ξ½Ξ±ΞΉ ΞΏ ΞΊΞ±ΞΈΞ·Ξ³Ξ·ΟΞ?Ο ΞΞΏΞΉΞ½ΟΞ½ΞΉΞΊΞ?Ο ΞΊΞ±ΞΉ Ξ ΟοληΟΟΞΉΞΊΞ?Ο ΞΞ±ΟΟΞΉΞΊΞ?Ο ΟΞ·Ο ΞΞ±ΟΟΞΉΞΊΞ?Ο Ξ£ΟΞΏΞ»Ξ?Ο ΟΞΏΟ Ξ Ξ±Ξ½Ξ΅ΟΞΉΟΟΞ·ΞΌΞ―ΞΏΟ ΞΞΈΞ·Ξ½ΟΞ½ ΞΟΞ¬Ξ½Ξ½Ξ·Ο Ξ€ΞΏΟΞ½ΟΞ±Ο.

ΣκοΟΟΟ ΟΞΏΟ ΟΟΞΏΞ³ΟάμμαΟΞΏΟ Ξ΅Ξ―Ξ½Ξ±ΞΉ Ξ· ΡκΟΞ±Ξ―Ξ΄Ξ΅Ο ΟΞ· ΞΊΞ±ΞΉ Ξ· Ξ΅Ο Ξ±ΞΉΟΞΈΞ·ΟΞΏΟΞΏΞ―Ξ·ΟΞ· ΟΟΞ½ ΟΟ ΞΌΞΌΞ΅ΟΞ΅ΟΟΞ½ΟΟΞ½ ΟΟΟΞΏ ΟΟΞΏΟ Ο ΟΞΉΞΈΞ±Ξ½ΞΏΟΟ ΞΌΞΏΞ»Ο ΟΞΌΞ±ΟΞΉΞΊΞΏΟΟ ΟΞ±ΟάγονΟΞ΅Ο ΟΟΞΏ ΟΞ΅Οιβάλλον ΟΞΏΟ ΞΎΞ΅Ξ½ΞΏΞ΄ΞΏΟΞ΅Ξ―ΞΏΟ ΟΟΞΏ ΞΊΞ±ΞΉ ΟΟΞ·Ξ½ Ξ΅ΟΞ±ΟΞΌΞΏΞ³Ξ? ΟΞΏΟ ΟΟΞ΅ΟΞΉΞΊΞΏΟ Ο Ξ³Ξ΅ΞΉΞΏΞ½ΞΏΞΌΞΉΞΊΞΏΟ ΟΟΟΟΞΏΞΊΟΞ»Ξ»ΞΏΟ ΞΌΞ΅ ΟΞ± ΞΌΞ­ΟΟΞ± ΟΟΟληΟΞ·Ο Ξ΅Ξ½Ξ¬Ξ½ΟΞΉΞ± ΟΟΞΏΞ½ Ξ½Ξ­ΞΏ ΞΊΞΏΟΟΞ½Ξ±ΟΟ, Ο ΟΞ΅ΟΞΈΟ Ξ½ΞΏ Ξ³ΞΉΞ± ΟΞ·Ξ½ Οανδημία ΟΞ·Ο Covid-19, ΞΊΞ±ΞΈΟΟ ΞΊΞ±ΞΉ Ξ· ΡξοικΡίΟΟΞ· ΞΌΞ΅ ΟΞ± ιδιαίΟΞ΅ΟΞ± ΟΞ±ΟΞ±ΞΊΟΞ·ΟΞΉΟΟΞΉΞΊΞ¬ ΡιδικΟΞ½ ΞΊΞ±ΟΞ·Ξ³ΞΏΟΞΉΟΞ½ ΟΡλαΟΟΞ½, ΞΊΞ±ΞΉ Ξ· Ξ΄Ο Ξ½Ξ±ΟΟΟΞ·ΟΞ± Ξ±Ξ½Ξ±Ξ³Ξ½ΟΟΞΉΟΞ·Ο ΟΟΞ½ ΡιδικΟΞ½ Ξ±Ξ½Ξ±Ξ³ΞΊΟΞ½ ΟΞΏΟ Ο.

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δημοσιεύτηκε – Πηγή: IATRONET

ΣΧΟΛΙΑ

Κάνε like τη σελίδα μας στο Facebook

Κάνε like για να μαθαίνεις τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν!