Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2020
# M-NEWS:
Home | ΥΓΕΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ | [Iatronet]: Δράση της ΕΛΛΟΚ για την Παγκόσμια ημέρα επιβίωσης από τον καρκίνο
[Iatronet]: Δράση της ΕΛΛΟΚ για την Παγκόσμια ημέρα επιβίωσης από τον καρκίνο

[Iatronet]: Δράση της ΕΛΛΟΚ για την Παγκόσμια ημέρα επιβίωσης από τον καρκίνο

ΞΞ± ΟΟ ΞΌΞΌΞ΅ΟΞ¬ΟΟΡι ΟΟΞΏΟΟΞ­ΟΞΏΞ½ΟΞ±Ο ΟΟΞ± μέλη ΟΞ·Ο ΟΞΉΟ Ξ±ΟΞ±ΟΞ±Ξ―ΟΞ·ΟΞ΅Ο Ξ²Ξ±ΟΞΉΞΊΞ­Ο Ξ³Ξ½ΟΟΞ΅ΞΉΟ ΟΟΟΞ΅ Ξ½Ξ± ΞΌΟΞΏΟΞΏΟΞ½ Ολοι Ξ½Ξ± Ξ­ΟΞΏΟ Ξ½ ΟΞΉΟ Ξ±ΟΞ±ΟΞ±Ξ―ΟΞ·ΟΞ΅Ο Ξ΄Ξ΅ΞΎΞΉΟΟΞ·ΟΞ΅Ο Ξ³ΞΉΞ± ΟΞ·Ξ½ Ξ±Ξ½Ξ±ΞΆΞ?ΟΞ·ΟΞ· ΟληΟΞΏΟΞΏΟΞΉΟΞ½ ΟΟΞΏ διαδίκΟΟ ΞΏ.

Ξ ΟΟΟΟΞ· ΞΟ ΟΞΉΞ±ΞΊΞ? ΟΞΏΟ ΞΞΏΟ Ξ½Ξ―ΞΏΟ ΞΊΞ¬ΞΈΞ΅ ΟΟΟΞ½ΞΏ Ρίναι Ξ±ΟΞΉΞ΅ΟΟΞΌΞ­Ξ½Ξ· ΟΟΞ·Ξ½ Ξ΅ΟΞΉΞ²Ξ―ΟΟΞ· Ξ±ΟΟ ΟΞΏΞ½ ΞΊΞ±ΟΞΊΞ―Ξ½ΞΏ, ΟΟΞ· ΟΞ±ΟΞ¬ ΟΟΞΉ ΡίμαΟΟΞ΅ καλά, ΟΟ Ξ½Ξ΅ΟΞ―ΞΆΞΏΟ ΞΌΞ΅ ΟΞ· ΞΆΟΞ? ΞΌΞ±Ο, Ξ―ΟΟΟ ΟΟΞΉ Ολοι ΟΟΟΟ ΟΟΞΉΞ½, αλλά ΡίμαΟΟΞ΅ ΡδΟ. ΞΞ―Ξ½Ξ±ΞΉ Ξ΅ΟΞ―ΟΞ·Ο Ξ·ΞΌΞ­ΟΞ± ΞΌΞ½Ξ?ΞΌΞ·Ο Ξ³ΞΉΞ± ΟΟΞΏΟ Ο ΟΟ Ξ³Ξ³Ξ΅Ξ½Ξ΅Ξ―Ο ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞ―Ξ»ΞΏΟ Ο Ξ΄Ξ΅Ξ½ Ρίναι Ολέον ΞΌΞ±ΞΆΞ― ΞΌΞ±Ο. ΞΞ―Ξ½Ξ±ΞΉ ΞΊΟ ΟΞ―ΟΟ Ξ·ΞΌΞ­ΟΞ± Ξ³ΞΉΞ± Ξ½Ξ± ΡίμαΟΟΞ΅ ΞΌΞ±ΞΆΞ― ΞΌΞ΅ ΟΞ»ΞΏΟ Ο ΟΟΞΏΟ Ο Ξ±Ξ³Ξ±ΟάμΡ ΞΊΞ±ΞΉ Ρίναι ΟΞ·ΞΌΞ±Ξ½ΟΞΉΞΊΞΏΞ― Ξ³ΞΉΞ± ΞΌΞ±Ο Ξ±Ξ»Ξ»Ξ¬ ΞΊΞ±ΞΉ Ξ³ΞΉΞ± Ξ½Ξ± ΞΈΟ ΞΌΟΞΌΞ±ΟΟΞ΅ ΟΟΞΉ ΞΏΞΉ Ξ΄Ο ΟΞΊΞΏΞ»Ξ―Ξ΅Ο Ξ±Ξ½ΟΞΉΞΌΞ΅ΟΟΟΞ―ΞΆΞΏΞ½ΟΞ±ΞΉ ΞΊΞ±Ξ»ΟΟΞ΅ΟΞ± ΞΌΞ΅ Ξ±ΞΉΟιοδοξία ΞΊΞ±ΞΉ Ξ³Ξ½ΟΟΞ·. ΞΟ ΟΞ¬ Ξ±Ξ½Ξ±ΟΞ­ΟΡι Ξ· ΞΞΞΞΞ ΞΊΞ±ΞΉ ΟΟ Ξ½Ξ΅Οί΢Ρι.

ββΦέΟΞΏΟ Ξ΅Ξ―Ξ½Ξ±ΞΉ ΞΌΞΉΞ± ιδιαίΟΞ΅ΟΞ· ΟΟΞΏΞ½ΞΉΞ¬ ΞΊΞ±ΟΞ¬ ΟΞ·Ξ½ ΞΏΟΞΏΞ―Ξ± ΟΞ»Ξ΅Ο ΞΏΞΉ ΟΟΟΞ΅Ο Ξ΄ΞΏΞΊΞΉΞΌΞ¬ΟΞΈΞ·ΞΊΞ±Ξ½ ΟκληΟΞ¬ Ξ±ΟΟ ΟΞ·Ξ½ Οανδημία Covid-19 ΟΞΏΟ Ξ­ΟληξΡ ιδιαίΟΞ΅ΟΞ± ΟΞΏΟ Ο Ολέον Ξ±Ξ΄ΟΞ½Ξ±ΟΞΏΟ Ο Ξ±ΟΟ Ξ΅ΞΌΞ¬Ο: ΟΞΏΟ Ο Ξ·Ξ»ΞΉΞΊΞΉΟΞΌΞ­Ξ½ΞΏΟ Ο Ξ±ΟΞΈΞ΅Ξ½Ξ΅Ξ―Ο ΞΌΞ΅ ΞΊΞ±ΟΞΊΞ―Ξ½ΞΏ Ξ¬Ξ½Ο ΟΟΞ½ 65 Ξ΅ΟΟΞ½, ΟΞΏΟ ΟΟΞ±Ξ½ Ξ΅ΟΞ»Ξ?Ξ³Ξ·ΟΞ±Ξ½ Ξ±ΟΟ ΟΞΏΞ½ ΞΊΞΏΟΟΞ½Ξ±ΟΟ Ξ±Ξ½Ξ­ΟΟΟ ΞΎΞ±Ξ½ ΟΞΏΞ²Ξ±ΟΞ­Ο Ξ΅ΟΞΉΟΞ»ΞΏΞΊΞ­Ο ΟΞΏΟ ΞΏΞ΄Ξ?Ξ³Ξ·ΟΞ±Ξ½ ΟΞΏΟ Ο ΟΞ΅ΟΞΉΟΟΟΟΞ΅ΟΞΏΟ Ο ΟΟΞΏ θάναΟΞΏ. Ξδη ΞΏΞΉ ΟΟΟΟΞ΅Ο ΞΌΞ΅Ξ»Ξ­ΟΞ΅Ο ΟΞΏΟ Ξ΄Ξ·ΞΌΞΏΟΞΉΞ΅ΟΞΈΞ·ΞΊΞ±Ξ½ ΟΞΏΞ½Ξ―ΞΆΞΏΟ Ξ½ ΟΟΞΉ ΞΏΞΉ ηλικιΟΞΌΞ­Ξ½ΞΏΞΉ Ξ±ΟΞΈΞ΅Ξ½Ξ΅Ξ―Ο ΞΌΞ΅ ΞΊΞ±ΟΞΊΞ―Ξ½ΞΏ ΟΟ Ξ³ΞΊΞ±ΟαλέγονΟΞ±ΞΉ ΟΟΞΉΟ Ξ΅ΞΎΞ±ΞΉΟΞ΅ΟΞΉΞΊΞ¬ Ξ΅Ο ΟαθΡίΟ, ΟΟΞ· Ξ½ΟΟΞΏ ΟΞΏΟ ΞΊΞΏΟΟΞ½Ξ±ΟΞΏΟ, ΞΊΞ±ΞΉ Ξ±Ξ½Ξ±ΟΞ­ΟΞΏΟ Ξ½ ΟΞ± ΞΌΞ­ΟΟΞ± ΟΞΏΟ ΟΟΞ­ΟΡι Ξ½Ξ± ληΟΞΈΞΏΟΞ½ Ξ³ΞΉΞ± Ξ±Ο ΟΞ? ΟΞ·Ξ½ ΞΊΞ±ΟΞ·Ξ³ΞΏΟΞ―Ξ± ΟΞ»Ξ·ΞΈΟ ΟΞΌΞΏΟ.

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δημοσιεύτηκε – Πηγή: IATRONET

ΣΧΟΛΙΑ

Κάνε like τη σελίδα μας στο Facebook

Κάνε like για να μαθαίνεις τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν!