Τρίτη, 14 Ιουλίου 2020
# M-NEWS:
Home | ΥΓΕΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ | [Iatronet]: Διπλάσιος κίνδυνος άνοιας από φλεγμονώδη νόσο του εντέρου
[Iatronet]: Διπλάσιος κίνδυνος άνοιας από φλεγμονώδη νόσο του εντέρου

[Iatronet]: Διπλάσιος κίνδυνος άνοιας από φλεγμονώδη νόσο του εντέρου

H άνοια διαγνΟΟΟΞ·ΞΊΞ΅ 7 ΟΟΟΞ½ΞΉΞ± Ξ½ΟΟΞ―ΟΞ΅ΟΞ± ΟΞ΅ Ξ±Ξ½ΞΈΟΟΟΞΏΟ Ο ΞΌΞ΅ ΟλΡγμονΟδη Ξ½ΟΟΞΏ ΟΞΏΟ Ξ΅Ξ½ΟΞ­ΟΞΏΟ ΟΞ΅ ΟΟΞ­ΟΞ· ΞΌΞ΅ ΟΟΞΏΟ Ο Ξ΄Ξ΅Ξ½ ΡίΟΞ±Ξ½ ΟΞ·Ξ½ ΟάθηΟΞ·.

Ξ ΟλΡγμονΟΞ΄Ξ·Ο Ξ½ΟΟΞΏΟ ΟΞΏΟ Ξ΅Ξ½ΟΞ­ΟΞΏΟ ΟΟ Ξ½Ξ΄Ξ­Ξ΅ΟΞ±ΞΉ ΞΌΞ΅ Ο ΟΞ΅ΟδιΟλάΟΞΉΞΏ ΞΊΞ―Ξ½Ξ΄Ο Ξ½ΞΏ ΡμΟάνιΟΞ·Ο Ξ¬Ξ½ΞΏΞΉΞ±Ο, Ξ±Ξ½Ξ±ΞΊΞ¬Ξ»Ο ΟΞ΅ Ξ­ΟΞ΅Ο Ξ½Ξ± ΟΞΏΟ Ξ΄Ξ·ΞΌΞΏΟΞΉΞ΅ΟΟΞ·ΞΊΞ΅ ΟΟΞΏ Gut.

ΞΟΞ―ΟΞ·Ο, Ξ· άνοια διαγνΟΟΟΞ·ΞΊΞ΅ 7 ΟΟΟΞ½ΞΉΞ± Ξ½ΟΟΞ―ΟΞ΅ΟΞ± ΟΞ΅ Ξ±Ξ½ΞΈΟΟΟΞΏΟ Ο ΞΌΞ΅ ΟλΡγμονΟδη Ξ½ΟΟΞΏ ΟΞΏΟ Ξ΅Ξ½ΟΞ­ΟΞΏΟ ΟΞ΅ ΟΟΞ­ΟΞ· ΞΌΞ΅ ΟΟΞΏΟ Ο Ξ΄Ξ΅Ξ½ ΡίΟΞ±Ξ½ ΟΞ·Ξ½ ΟάθηΟΞ·.

Ξ ΟΟΟΟΞ±ΟΞ΅Ο Ξ­ΟΞ΅Ο Ξ½Ξ΅Ο Ο ΟοδΡικνΟΞΏΟ Ξ½ ΟΟΞΉ Ξ· ΟλΡγμονΟΞ΄Ξ·Ο Ξ½ΟΟΞΏΟ ΟΞΏΟ Ξ΅Ξ½ΟΞ­ΟΞΏΟ ΞΌΟΞΏΟΡί ΡνδΡΟΞΏΞΌΞ­Ξ½ΟΟ Ξ½Ξ± Ξ­ΟΡι ΟΟλο ΟΟΞ·Ξ½ Ξ±Ξ½Ξ¬ΟΟΟ ΞΎΞ· ΟΞ·Ο Ξ½ΟΟΞΏΟ Ξ Ξ¬ΟΞΊΞΉΞ½ΟΞΏΞ½.

ΞΞΉ Ξ΅ΟΞ΅Ο Ξ½Ξ·ΟΞ­Ο Ξ΅ΟΟΞ―Ξ±ΟΞ±Ξ½ ΟΞ΅ 1.742 Ξ±Ξ½ΞΈΟΟΟΞΏΟ Ο Ξ·Ξ»ΞΉΞΊΞ―Ξ±Ο 45 Ξ΅ΟΟΞ½ ΞΊΞ±ΞΉ Ξ¬Ξ½Ο ΟΞΏΟ Ξ΅Ξ―ΟΞ±Ξ½ διαγνΟΟΟΡί ΡίΟΞ΅ ΞΌΞ΅ ΡλκΟδη κολίΟιδα ΡίΟΞ΅ ΞΌΞ΅ Ξ½ΟΟΞΏ ΟΞΏΟ Crohn, ΞΌΞ΅ΟΞ±ΞΎΟ Β 1998 ΞΊΞ±ΞΉ 2011.

Ξ Ξ±ΟΞ±ΞΊΞΏΞ»ΞΏΟ ΞΈΞ?ΞΈΞ·ΞΊΞ΅ Ξ³ΞΉΞ± 16 ΟΟΟΞ½ΞΉΞ± Ξ· Ξ½ΞΏΞ·ΟΞΉΞΊΞ? ΟΞΏΟ Ο Ο Ξ³Ξ΅Ξ―Ξ± ΞΌΞ΅ΟΞ¬ ΟΞ· διάγνΟΟΞ· ΟΞ·Ο ΟλΡγμονΟΞ΄ΞΏΟ Ο Ξ½ΟΟΞΏΟ ΟΞΏΟ Ξ΅Ξ½ΟΞ­ΟΞΏΟ ΞΊΞ±ΞΉ ΟΟ Ξ³ΞΊΟΞ―ΞΈΞ·ΞΊΞ΅ ΞΌΞ΅ Ξ±Ο ΟΞ? 17.420 Ξ±Ξ½ΞΈΟΟΟΟΞ½ ΟΞΏΟ Ξ΄Ξ΅Ξ½ ΡίΟΞ±Ξ½ ΟΞ· Ξ½ΟΟΞΏ.

ΞΞ±ΟΞ¬ ΟΞ· διάΟκΡια ΟΞ·Ο Ξ­ΟΞ΅Ο Ξ½Ξ±Ο, μΡγαλΟΟΞ΅ΟΞΏ ΟΞΏΟΞΏΟΟΟ ΟΟΟΞ½ ΡίΟΞ±Ξ½ ΟλΡγμονΟδη Ξ½ΟΟΞΏ ΟΞΏΟ Ξ΅Ξ½ΟΞ­ΟΞΏΟ Ξ΅ΞΌΟάνιΟΞ±Ξ½ άνοια Ξ­Ξ½Ξ±Ξ½ΟΞΉ ΟΟΟΞ½ δΡν ΡίΟΞ±Ξ½ (5.5% Ξ­Ξ½Ξ±Ξ½ΟΞΉ 1.5%).

ΞΟΞΉΟλέον, άνθΟΟΟΞΏΞΉ ΞΌΞ΅ ΟλΡγμονΟδη Ξ½ΟΟΞΏ ΟΞΏΟ Ξ΅Ξ½ΟΞ­ΟΞΏΟ Ξ΄ΞΉΞ±Ξ³Ξ½ΟΟΟΞ·ΞΊΞ±Ξ½ ΞΌΞ΅ άνοια 7 ΟΟΟΞ½ΞΉΞ± Ξ½ΟΟΞ―ΟΞ΅ΟΞ± (76 Ξ­Ξ½Ξ±Ξ½ΟΞΉ 83).

ΞΟΞΏΟ Ξ΅Ξ»Ξ?ΟΞΈΞ·ΟΞ±Ξ½ Ο ΟΟΟΞ· ΟΞΉΞΈΞ±Ξ½ΞΏΞ― ΟΞ±ΟάγονΟΞ΅Ο ΟΞΏΟ ΞΈΞ± ΞΌΟΞΏΟΞΏΟΟΞ±Ξ½ Ξ½Ξ± Ξ΅ΟΞ·ΟΡάΟΞΏΟ Ξ½, άνθΟΟΟΞΏΞΉ ΞΌΞ΅ ΟΞ·Ξ½ ΟάθηΟΞ· ΡίΟΞ±Ξ½ Ο ΟΞ΅ΟδιΟλάΟΞΉΞ΅Ο ΟΞΉΞΈΞ±Ξ½ΟΟΞ·ΟΞ΅Ο Ξ½Ξ± ΡμΟΞ±Ξ½Ξ―ΟΞΏΟ Ξ½ άνοια.

ΞΟΟ Ολα ΟΞ± Ρίδη άνοιαΟ, ΞΏ ΞΊΞ―Ξ½Ξ΄Ο Ξ½ΞΏΟ Ξlzheimer Ξ?ΟΞ±Ξ½ μΡγαλΟΟΞ΅ΟΞΏΟ.

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δημοσιεύτηκε – Πηγή: IATRONET

ΣΧΟΛΙΑ

Κάνε like τη σελίδα μας στο Facebook

Κάνε like για να μαθαίνεις τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν!