Τρίτη, 7 Ιουλίου 2020
# M-NEWS:
Home | ΥΓΕΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ | [Iatronet]: Δημιουργία Εθνικού Δικτύου Ιατρικής Ακριβείας για Νευροεκφυλιστικά Νοσήματα 
[Iatronet]: Δημιουργία Εθνικού Δικτύου Ιατρικής Ακριβείας για Νευροεκφυλιστικά Νοσήματα 

[Iatronet]: Δημιουργία Εθνικού Δικτύου Ιατρικής Ακριβείας για Νευροεκφυλιστικά Νοσήματα 

Ξ£Ο Ξ½ΟΞΏΞ½ΞΉΟΟΞ?Ο Ξ΅Ξ―Ξ½Ξ±ΞΉ ΟΞΏ ΞΞ΄ΟΟ ΞΌΞ± ΀ΡΟΞ½ΞΏΞ»ΞΏΞ³Ξ―Ξ±Ο ΞΊΞ±ΞΉ ΞΟΞ΅Ο Ξ½Ξ±Ο.

΀ο ΞΞΈΞ½ΞΉΞΊΟ ΞΞ―ΞΊΟΟ ΞΏ ΞΟΞ΅Ο Ξ½Ξ±Ο ΞΞ΅Ο ΟοΡκΟΟ Ξ»ΞΉΟΟΞΉΞΊΟΞ½ Ξ Ξ±ΞΈΞ?ΟΞ΅ΟΞ½ ΟΟΞ· ΞΞ¬ΟΞ· ΟΞ·Ο ΞΞ±ΟΟΞΉΞΊΞ?Ο ΞΞΊΟΞΉΞ²Ξ΅Ξ―Ξ±Ο ΞΎΞ΅ΞΊΞΉΞ½Ξ¬Ξ΅ΞΉ ΟΞ· λΡιΟΞΏΟ ΟΟΞΌΞ±ΟΞ± ΞΌΞ΅ ΟΟ Ξ½ΟΞΏΞ½ΞΉΟΟΞ? ΟΞΏ ΞΞ€Ξ

΀ο ΞΞΈΞ½ΞΉΞΊΟ ΞΞ―ΞΊΟΟ ΞΏ ΞΟΞ΅Ο Ξ½Ξ±Ο ΞΞ΅Ο ΟοΡκΟΟ Ξ»ΞΉΟΟΞΉΞΊΟΞ½ Ξ Ξ±ΞΈΞ?ΟΞ΅ΟΞ½ ΟΟΞ· ΞΞ¬ΟΞ· ΟΞ·Ο ΞΞ±ΟΟΞΉΞΊΞ?Ο ΞΞΊΟΞΉΞ²Ξ΅Ξ―Ξ±Ο ΞΎΞ΅ΞΊΞΉΞ½Ξ¬Ξ΅ΞΉ ΟΞ· λΡιΟΞΏΟ ΟΞ³Ξ―Ξ± ΟΞΏΟ . Ξ ΟΟκΡιΟΞ±ΞΉ Ξ³ΞΉΞ± ΞΌΞΉΞ± ΡμβλημαΟΞΉΞΊΞ? ΟΟΟΟΞΏΞ²ΞΏΟ Ξ»Ξ―Ξ± ΟΞΏΟ Ξ₯ΟΞΏΟ ΟΞ³Ξ΅Ξ―ΞΏΟ ΞΞ½Ξ¬ΟΟΟ ΞΎΞ·Ο ΞΊΞ±ΞΉ ΞΟΡνδΟΟΞ΅ΟΞ½, ΞΌΞ΅ ΟΞ·Ξ½ Ξ΅ΟΞΏΟΟΡία ΟΞ·Ο ΞΡνικΞ?Ο ΞΟΞ±ΞΌΞΌΞ±ΟΞ΅Ξ―Ξ±Ο ΞΟΞ΅Ο Ξ½Ξ±Ο ΞΊΞ±ΞΉ ΀ΡΟνολογίαΟ, ΞΊΞ±ΞΉ Ξ±ΟΟΞΉΞΊΞ? ΟΟΞ·ΞΌΞ±ΟΞΏΞ΄ΟΟΞ·ΟΞ· 2,2 Ρκ. β¬, ΞΌΞ΅ διΡΟΞ? διάΟκΡια Ο Ξ»ΞΏΟΞΏΞ―Ξ·ΟΞ·Ο. Ξ£ΟΞΏ ΞΞ―ΞΊΟΟ ΞΏ, ΟΞΏΟ ΞΊΞ±ΞΈΞΉΟΟΞ¬ ΟΞ·Ξ½ Ξλλάδα ΟΟ ΞΌΞΌΞ­ΟΞΏΟΞΏ ΟΟΞ· διαμΟΟΟΟΟΞ· ΟΞΏΟ ΟΞ¬ΟΟΞ· ΟΞ·Ο ΞΉΞ±ΟΟΞΉΞΊΞ?Ο ΟΞΏΟ ΞΌΞ­Ξ»Ξ»ΞΏΞ½ΟΞΏΟ, ΟΟ ΞΌΞΌΞ΅ΟΞ­ΟΞΏΟ Ξ½ ΞΊΞΏΟΟ ΟΞ±Ξ―Ξ± Ξ Ξ±Ξ½Ξ΅ΟΞΉΟΟΞ?ΞΌΞΉΞ± ΞΊΞ±ΞΉ ΞΟΞ΅Ο Ξ½Ξ·ΟΞΉΞΊΞ¬ ΞΞ­Ξ½ΟΟΞ± ΟΞ·Ο ΟΟΟΞ±Ο, ΞΌΞ΅ ΟΟ Ξ½ΟΞΏΞ½ΞΉΟΟΞ? ΟΞΏ ΞΞ΄ΟΟ ΞΌΞ± ΀ΡΟΞ½ΞΏΞ»ΞΏΞ³Ξ―Ξ±Ο ΞΊΞ±ΞΉ ΞΟΞ΅Ο Ξ½Ξ±Ο (ΞΞ€Ξ) ΞΊΞ±ΞΉ ΟΟ Ξ½-ΟΟ Ξ½ΟΞΏΞ½ΞΉΟΟΞ? ΟΞΏ ΞΞΈΞ½ΞΉΞΊΟ ΞΊΞ±ΞΉ ΞΞ±ΟοδιΟΟΟΞΉΞ±ΞΊΟ Ξ Ξ±Ξ½Ξ΅ΟΞΉΟΟΞ?ΞΌΞΉΞΏ ΞΞΈΞ·Ξ½ΟΞ½ (ΞΞΞ Ξ).

Ξ£ΟΞ· ΟΟΟΞ± ΞΌΞ±Ο, ΞΌΞ΅ ΟΞ·Ξ½ ιδιαίΟΞ΅ΟΞ± Ξ­Ξ½ΟΞΏΞ½Ξ· δημογΟΞ±ΟΞΉΞΊΞ? Ξ³Ξ?ΟΞ±Ξ½ΟΞ· ΟΞΏΟ ΟΞ»Ξ·ΞΈΟ ΟΞΌΞΏΟ Ξ½Ξ± Ξ±Ο ΞΎΞ¬Ξ½Ξ΅ΟΞ±ΞΉ ΟΟ Ξ½Ξ΅ΟΟΟ, ΞΏΞΉ Ξ½Ξ΅Ο ΟοΡκΟΟ Ξ»ΞΉΟΟΞΉΞΊΞ­Ο Ξ±ΟΞΈΞ­Ξ½Ξ΅ΞΉΞ΅Ο (ΟΟΟΟ Ξ· Ξ½ΟΟΞΏΟ Ξ Ξ¬ΟΞΊΞΉΞ½ΟΞΏΞ½, Ξ· ΠολλαΟΞ»Ξ? ΣκλΞ?ΟΟ Ξ½ΟΞ·, Ξ· Ξ½ΟΟΞΏΟ ΞΞ»ΟΟΟάιμΡΟ, ΞΊΞ±ΞΉ Ξ¬Ξ»Ξ»Ξ΅Ο ΞΌΞΏΟΟΞ­Ο Ξ¬Ξ½ΞΏΞΉΞ±Ο) Ξ±ΟΞΏΟΞΏΟΞ½ Ξ΄Ξ΅ΞΊΞ¬Ξ΄Ξ΅Ο ΟΞΉΞ»ΞΉΞ¬Ξ΄Ξ΅Ο ΟΞ¬ΟΟΞΏΞ½ΟΞ΅Ο, Ξ΅Ξ½Ο Ξ­ΟΞ΅Ο Ξ½Ξ΅Ο Ξ΅ΞΊΟΞΉΞΌΞΏΟΞ½ ΟΟΟ ΞΏ Ξ±ΟΞΉΞΈΞΌΟΟ ΟΞΏΟ Ο ΞΈΞ± Ο ΟΞ΅ΟΟΟΞΉΟλαΟΞΉΞ±ΟΟΡί ΟΟΞΉΟ Ξ΅ΟΟΞΌΞ΅Ξ½Ξ΅Ο Ξ΄Ξ΅ΞΊΞ±Ξ΅ΟΞ―Ξ΅Ο.

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δημοσιεύτηκε – Πηγή: IATRONET

ΣΧΟΛΙΑ

Κάνε like τη σελίδα μας στο Facebook

Κάνε like για να μαθαίνεις τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν!