Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2020
# M-NEWS:
Home | ΥΓΕΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ | [Iatronet]: Διαβήτης: Οδηγίες για γλυκές και ξεκούραστες διακοπές
[Iatronet]: Διαβήτης: Οδηγίες για γλυκές και ξεκούραστες διακοπές

[Iatronet]: Διαβήτης: Οδηγίες για γλυκές και ξεκούραστες διακοπές

ΞΞΉΞ± Ξ½Ξ± Ξ±ΟολαΟΟΞΏΟ ΞΌΞ΅ ΟΞΉΟ Ξ΄ΞΉΞ±ΞΊΞΏΟΞ­Ο ΞΌΞ±Ο Ξ΅ΟΞ±ΟΞΌΟΞΆΞΏΟ ΞΌΞ΅ ΟΞ± ΟΟοληΟΟΞΉΞΊΞ¬ ΞΌΞ­ΟΟΞ± ΞΊΞ±ΞΉ ΟΟΞΏΞ»Ξ±ΞΌΞ²Ξ¬Ξ½ΞΏΟ ΞΌΞ΅ ΟΞΉΟ Ξ±Ξ½Ξ΅ΟΞΉΞΈΟΞΌΞ·ΟΞ΅Ο ΟΟ Ξ½Ξ­ΟΞ΅ΞΉΞ΅Ο ΟΞΏΟ ΞΈΞ± ΞΌΞ±Ο ΟΟΞ΅ΟΞ?ΟΞΏΟ Ξ½ ΟΞ·Ξ½ ΟΞ±ΟΞ¬ ΟΟΞ½ διακοΟΟΞ½.

Β ΞΟ. Ξ. ΞΡλιδΟΞ½Ξ·Ο, Ξ£Ο Ξ½ΟΞΏΞ½ΞΉΟΟΞ?Ο ΞΞΉΞ΅Ο ΞΈΟ Ξ½ΟΞ?Ο ΞΞΉΞ±Ξ²Ξ·ΟΞΏΞ»ΞΏΞ³ΞΉΞΊΞΏΟ ΞΞ­Ξ½ΟΟΞΏΟ βMetropolitan Hospitalβ

Β

Β

ΞΡν Ο ΟΞ¬ΟΟΡι Ξ±ΞΌΟιβολία, ΟΟΞΉ ΞΌΞ΅ΟΞ¬ ΟΞΏ Ξ΅ΟΟΞ΄Ο Ξ½ΞΏ, Ξ±Ξ³ΟΞ½ΞΉΟΞ΄Ξ΅Ο ΞΊΞ±ΞΉ Ξ±Ξ½Ξ±ΟΟΞ±Ξ»Ξ­Ο ΟΞ΅Ξ»Ξ΅Ο ΟΞ±Ξ―ΞΏ ΟΞ΅ΟΟάμηνο ΞΊΞ±ΟΞ¬ ΟΞ· διάΟκΡια ΟΞΏΟ ΞΏΟΞΏΞ―ΞΏΟ ΞΏ ΞΊΞΏΟΟΞ½ΞΏΟΟΟ ΞΊΞ±ΞΉ Ξ· COVID19 Ξ?ΟΞ±Ξ½ ΞΏΞΉ Ξ±ΟΟΞ»Ο ΟΞΏΞΉ ΟΟΟΟΞ±Ξ³ΟΞ½ΞΉΟΟΞ­Ο ΟΟΞ·Ξ½ ΞΆΟΞ? ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞ± ΡνδιαΟΞ­ΟΞΏΞ½ΟΞ¬ ΞΌΞ±Ο, ΞΏΞΉ καλοκαιΟΞΉΞ½Ξ­Ο Ξ΄ΞΉΞ±ΞΊΞΏΟΞ­Ο ΟΞ±Ξ½ΟΞ¬ΞΆΞΏΟ Ξ½ Ξ­Ξ½Ξ± ΟνΡιΟΞΏ ΟΞΏΟ Ολοι Ξ­ΟΞΏΟ ΞΌΞ΅ ανάγκη Ξ½Ξ± ΞΆΞ?ΟΞΏΟ ΞΌΞ΅. ΞΞ± Ξ±ΟολαΟΟΞΏΟ ΞΌΞ΅ ΞΎΞ±Ξ½Ξ¬ ΟΞ·Ξ½ ΞΆΟΞ?, ΟΞ·Ξ½ ΟΟΟΞ· ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞ·Ξ½ Ξ΅ΟΞΏΟΞ?, Ξ½Ξ± Ξ±ΟΡθοΟΞΌΞ΅ ΟΟΞ·Ξ½ Ξ³Ξ»ΟΞΊΞ± ΟΞ·Ο ΞΎΞ΅Ξ½ΞΏΞΉΞ±ΟΞΉΞ¬Ο ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞ·Ο ΟαλάΟΟΟΞ·Ο, Ξ½Ξ± Ξ±Ξ½Ξ±Ξ½Ξ΅ΟΞΈΞΏΟΞΌΞ΅ ΞΊΞ±ΞΉ Ξ½Ξ± Ξ±Ξ½Ξ±Ξ½Ξ΅ΟΟΞΏΟ ΞΌΞ΅ ΡνδιαΟΞ­ΟΞΏΞ½ΟΞ± ΞΊΞ±ΞΉ ΟΟΞΏΞΏΟΟΞΉΞΊΞ­Ο.

ΞδιαίΟΞ΅ΟΞ± ΟΞ± Ξ¬ΟΞΏΞΌΞ± ΞΌΞ΅ διαβΞ?ΟΞ·, Ξ· ΞΊΞ±ΟΞ¬ ΞΊΟΟΞΏΞ½ Ξ±Ξ½Ξ±ΟΞ΅ΟθΡίΟΞ± ΟΟ Ξ΅Ο ΟΞ±ΞΈΞ?Ο ΞΏΞΌΞ¬Ξ΄Ξ± ΟΟΞΏΞ½ ΞΊΞ±ΞΉΟΟ ΟΞ·Ο ΞΊΞ±ΟΞ±Ξ½ΟΞ―Ξ½Ξ±Ο, Ξ­ΟΞΏΟ Ξ½ ανάγκη ΞΆΟΞ?Ο ΟΞΉΟ ΞΊΞ±Ξ»ΞΏΞΊΞ±ΞΉΟΞΉΞ½Ξ­Ο Ξ΄ΞΉΞ±ΞΊΞΏΟΞ­Ο. ΀οΟΟΞ· ΟΞ·Ξ½ ΟΟΞΏΞ½ΞΉΞ¬ ιδιαίΟΞ΅ΟΞ±.

ΣΡ Ξ±Ο ΟΞ­Ο ΟΞΉΟ Ξ΄ΞΉΞ±ΞΊΞΏΟΞ­Ο ΟΞ±Ο, ΟΞΌΟΟ, Ξ±Ξ³Ξ±ΟΞ·ΟΞΏΞ― Ξ³Ξ»Ο ΞΊΞΏΞ― Οίλοι ΞΈΞ± ΟΟΞ­ΟΡι Ξ½Ξ± Ξ΄ΟΟΞ΅ΟΞ΅ ΟΟΞΏΟΞΏΟΞ? ΟΞ΅ ΞΌΞ΅ΟΞΉΞΊΞ¬ ΟΟάγμαΟΞ± ΞΊΞ±ΞΉ ΞΊΞ±ΟΞ±ΟΟΞ¬ΟΞ΅ΞΉΟ Ξ³ΞΉΞ± Ξ½Ξ± διαΟΟαλίΟΞ΅ΟΞ΅ Ο Ξ³ΞΉΞ΅ΞΉΞ½Ξ­Ο Ξ΄ΞΉΞ±ΞΊΞΏΟΞ­Ο ΟΟΟΞ―Ο Ξ±ΟΞΏΟΟΟΞΈΞΌΞΉΟΞ· ΟΞΏΟ Ξ΄ΞΉΞ±Ξ²Ξ?ΟΞ· ΞΊΞ±ΞΉ ΟΟΟΞ―Ο ΞΊΞΉΞ½Ξ΄ΟΞ½ΞΏΟ Ο Ξ΅ΟΞΉΟλοκΟΞ½.

ΞΞ¬ΟΞΏΞΉΞ΅Ο ΟΟΞ?ΟΞΉΞΌΞ΅Ο, Ξ­ΟΟΞΉ, ΟΟ ΞΌΞ²ΞΏΟ Ξ»Ξ­Ο ΟΞΏΟ ΞΈΞ± Ξ±Ξ½Ξ±ΟΞ΅ΟΞΈΞΏΟΞ½ ΞΌΟΞΏΟΞΏΟΞ½ Ξ½Ξ± Ξ±ΟΞΏΟΡλέΟΞΏΟ Ξ½ ΟΟ ΞΎΞ―Ξ΄Ξ± οδηγιΟΞ½ Ξ³ΞΉΞ± Ξ³Ξ»Ο ΞΊΞ­Ο ΞΎΞ΅ΞΊΞΏΟΟΞ±ΟΟΞ΅Ο ΞΊΞ±Ξ»ΞΏΞΊΞ±ΞΉΟΞΉΞ½Ξ­Ο Ξ΄ΞΉΞ±ΞΊΞΏΟΞ­Ο.

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δημοσιεύτηκε – Πηγή: IATRONET

ΣΧΟΛΙΑ

Κάνε like τη σελίδα μας στο Facebook

Κάνε like για να μαθαίνεις τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν!