Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2020
# M-NEWS:
Home | ΥΓΕΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ | [Iatronet]: Δεν πετάμε τα φάρμακα που δεν χρειαζόμαστε
[Iatronet]: Δεν πετάμε τα φάρμακα που δεν χρειαζόμαστε

[Iatronet]: Δεν πετάμε τα φάρμακα που δεν χρειαζόμαστε

TηλΡοΟΟΞΉΞΊΟ spot, ΟΟοβάλλΡΟΞ±ΞΉ Ξ?δη ΟΟ ΞΊΞΏΞΉΞ½ΟΞ½ΞΉΞΊΟ ΞΌΞ?Ξ½Ο ΞΌΞ±.

΀ο GIVMED Ρίναι ΟΞΏ ΟΟΟΟΞΏ ηλΡκΟΟΞΏΞ½ΞΉΞΊΟ Ξ΄Ξ―ΞΊΟΟ ΞΏ Ξ±ΞΎΞΉΞΏΟΞΏΞ―Ξ·ΟΞ·Ο ΟΞ΅ΟΞΉΟΟΞ΅Ο ΞΏΟμΡνΟΞ½ ΟΞ±ΟμάκΟΞ½ ΟΟΞΏΟ ΟΟΞ΅Ξ»ΞΏΟ ΞΊΞΏΞΉΞ½ΟΞ½ΞΉΞΊΞ¬ Ξ΅Ο ΟΞ±ΞΈΟΞ½ ομάδΟΞ½. Ξ£Ο Ξ½Ξ΄Ξ­Ξ΅ΞΉ ΟΞΉΟ Ξ΅Ξ»Ξ»Ξ΅Ξ―ΟΞ΅ΞΉΟ ΟΞ±ΟμάκΟΞ½ Ξ±ΟΟ ΞΊΞΏΞΉΞ½ΟΟΞ΅Ξ»Ξ΅Ξ―Ο ΟΞΏΟΞ΅Ξ―Ο (ΞΊΞΏΞΉΞ½ΟΞ½ΞΉΞΊΞ¬ ΟΞ±ΟμακΡία, Ξ³Ξ·ΟοκομΡία, ΞΞΞ) ΞΌΞ΅ ΟΞΉΟ Ξ΄ΟΟΞ΅Ξ­Ο ΟΞ±ΟμάκΟΞ½ Ξ±ΟΟ ΞΉΞ΄ΞΉΟΟΞ΅Ο, ΟΞ±ΟΞΌΞ±ΞΊΞΏΞ²ΞΉΞΏΞΌΞ·ΟΞ±Ξ½Ξ―Ξ΅Ο Ξ? Ξ¬Ξ»Ξ»ΞΏΟ Ο ΞΊΞΏΞΉΞ½ΟΟΞ΅Ξ»Ξ΅Ξ―Ο ΟΞΏΟΡίΟ.

ΞΞ½Ξ± ΟΟ Ξ³ΞΊΞ»ΞΏΞ½ΞΉΟΟΞΉΞΊΟ ΟΟΞΏΞΉΟΡίο Ο ΟΞ?ΟΞΎΞ΅ Ξ· Ξ±ΟΞΏΟΞΌΞ? Ξ³ΞΉΞ± ΟΞΏ ΟηλΡοΟΟΞΉΞΊΟ spot ΟΞΏΟ Ξ΄Ξ·ΞΌΞΉΞΏΟΟΞ³Ξ·ΟΞ΅ Ξ·Β Unlimited Creativity Ξ³ΞΉΞ± ΟΞ· ΟΟ Ξ³ΞΊΞ΅ΞΊΟΞΉΞΌΞ­Ξ½Ξ· ΞΊΞ±ΞΌΟάνια: κάθΡ ΟΟΟΞ½ΞΏ 34.000.000 ΞΊΞΏΟ Οιά ΟΞ±ΟμάκΟΞ½ ΟΟΞ·Ξ½ Ξλλάδα ΟΞ΅ΟΞΉΞΏΟΞ½ΟΞ±ΞΉ ΟΟΞ± ΟΞΊΞΏΟ Οίδια Ξ±ΟΟΞ·ΟΞΉΞΌΞΏΟΞΏΞ―Ξ·ΟΞ±!

΀ο Ξ΄Ξ·ΞΌΞΉΞΏΟ ΟΞ³ΞΉΞΊΟ Ξ΅ΟΟΞ·ΞΌΞ± ΟΞ±ΟΞΏΟ Οιά΢Ρι ΞΊΞ¬Ξ΄ΞΏΟ Ο ΟΞΊΞΏΟ ΟιδιΟΞ½ Ξ½Ξ± βδηλΟΞ½ΞΏΟ Ξ½β ΟΟΞΉ ΟΞ¬ΟΟΞΏΟ Ξ½ Ξ±ΟΟ ΞΊΞ¬ΟΞΏΞΉΞ± Ξ±Ξ½ΞΈΟΟΟΞΉΞ½Ξ· Ξ±ΟθένΡια, ΞΌΞΉΞ± ΟΟ Ξ½ΞΈΞ?ΞΊΞ· ΟΞΏΟ , ΟΟ ΟΞΉΞΊΞ¬, δΡν Ο ΟΞ―ΟΟΞ±ΟΞ±ΞΉ. ΞΞΉΞ± ΟΟ Ξ½ΞΈΞ?ΞΊΞ· ΡκΟΟΟ Ξ»ΞΏΞ³ΞΉΞΊΞ?Ο, ΟΟΞΏ ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞΏ γΡγονΟΟ ΟΟΞΉ ΟΞ± ΟΞ¬ΟΞΌΞ±ΞΊΞ± ΟΞΏΟ ΞΌΞ±Ο ΟΞ΅ΟΞΉΟΟΞ΅ΟΞΏΟ Ξ½ Ξ±Ξ½ΟΞ― Ξ½Ξ± διοΟΞ΅ΟΞ΅ΟΞΏΞ½ΟΞ±ΞΉ ΟΞ΅ Ξ΅Ο ΟΞ±ΞΈΞ΅Ξ―Ο ΞΏΞΌΞ¬Ξ΄Ξ΅Ο ΞΊΞ±ΟΞ±Ξ»Ξ?Ξ³ΞΏΟ Ξ½ ΟΟΞ± ΟΞΊΞΏΟ Οίδια.

To ΟηλΡοΟΟΞΉΞΊΟ spot, ΟΞΏΟ ΞΌΟΞΏΟΡίΟΞ΅ Ξ½Ξ± δΡίΟΞ΅ Ξ΅Ξ΄Ο , ΟΟοβάλλΡΟΞ±ΞΉ Ξ?δη ΟΟ ΞΊΞΏΞΉΞ½ΟΞ½ΞΉΞΊΟ ΞΌΞ?Ξ½Ο ΞΌΞ± ΞΌΞ΅ ΟΟΟΟΞΏ ΟΟΞΏ ΟΞΏ Ξ΄Ο Ξ½Ξ±ΟΟΞ½ ΟΞ΅ΟΞΉΟΟΟΟΞ΅ΟΞΏΞΉ Ξ±ΟΟ ΞΌΞ±Ο Ξ½Ξ± Ξ­ΟΞΈΞΏΟ Ξ½ ΟΞ΅ Ξ΅ΟΞ±ΟΞ? ΞΌΞ΅ ΟΞΏ δίκΟΟ ΞΏ GIVMED ΞΊΞ±ΞΉ Ξ½Ξ± Ξ΄ΟΟΞ―ΟΞΏΟ Ξ½ ΟΞ± ΟΞ¬ΟΞΌΞ±ΞΊΞ± ΟΞΏΟ Ξ΄Ξ΅Ξ½ ΟΟΡιά΢ονΟΞ±ΞΉ.

Ξξί΢Ρι Ξ½Ξ± ΟημΡιΟθΡί ΟΟΞΉ ΡκαΟΞΏΞ½ΟΞ¬Ξ΄Ξ΅Ο ΟΞΉΞ»ΞΉΞ¬Ξ΄Ξ΅Ο ΟΟ Ξ½Ξ¬Ξ½ΞΈΟΟΟΞΏΞ― ΞΌΞ±Ο Ξ±Ξ΄Ο Ξ½Ξ±ΟΞΏΟΞ½ Ξ½Ξ± ΞΊΞ±Ξ»ΟΟΞΏΟ Ξ½ ΟΞΉΟ Ξ±Ξ½Ξ¬Ξ³ΞΊΞ΅Ο ΟΞΏΟ Ο ΟΞ΅ ΟΞ¬ΟΞΌΞ±ΞΊΞ±, ΞΊΞ¬ΟΞΉ ΟΞΏΟ ΞΌΟΞΏΟΡί Ξ½Ξ± αλλάξΡι Ράν Ξ±ΞΊΟΞΌΞ± ΟΞ΅ΟΞΉΟΟΟΟΞ΅ΟΞΏΞΉ ΟολίΟΞ΅Ο Ξ΅Ο Ξ±ΞΉΟΞΈΞ·ΟΞΏΟΞΏΞΉΞ·ΞΈΞΏΟΞ½ ΟΞ΅ Ξ±Ο ΟΞ? ΟΞ·Ξ½ ΞΊΞ±ΟΞ΅ΟΞΈΟ Ξ½ΟΞ·.

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δημοσιεύτηκε – Πηγή: IATRONET

ΣΧΟΛΙΑ

Κάνε like τη σελίδα μας στο Facebook

Κάνε like για να μαθαίνεις τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν!