Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2020
# M-NEWS:
Home | ΥΓΕΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ | [Iatronet]: CoViD-19: Θεραπείες με τ-κύτταρα από Σκωτία – ΗΠΑ
[Iatronet]: CoViD-19: Θεραπείες με τ-κύτταρα από Σκωτία – ΗΠΑ

[Iatronet]: CoViD-19: Θεραπείες με τ-κύτταρα από Σκωτία – ΗΠΑ

Ξ₯ΟΞ¬ΟΟΡι Ξ±Ο ΞΎΞ·ΞΌΞ­Ξ½ΞΏ Ξ΄ΞΉΞ΅ΞΈΞ½Ξ­Ο Ξ΅Ξ½Ξ΄ΞΉΞ±ΟΞ­ΟΞΏΞ½ Ξ³ΞΉΞ± ΟΞΏΞ½ ΟΟλο ΟΞΏΟ ΟΞ±Ξ―ΞΆΞΏΟ Ξ½ ΟΞ± Ξ€-ΞΊΟΟΟΞ±ΟΞ± ΟΟΞ·Ξ½ ΞΊΞ±ΟΞ±ΟολέμηΟΞ· ΟΟΞ½ ιογΡνΟΞ½ ΞΌΞΏΞ»ΟΞ½ΟΞ΅ΟΞ½, ΞΊΞ±ΞΈΟΟ Ξ΅Ξ―Ξ½Ξ±ΞΉ Ξ²Ξ±ΟΞΉΞΊΟ ΞΌΞ­ΟΞΏΟ ΟΞ·Ο Ξ¬ΞΌΟ Ξ½Ξ±Ο ΟΞΏΟ Ο ΟΟΞΌΞ±ΟΞΏΟ.

ΣκΟΟΟΞ­ΞΆΞΉΞΊΞ· Ξ΅ΟΞ±ΞΉΟΡία Ξ²ΞΉΞΏΟΞ΅ΟΞ½ΞΏΞ»ΞΏΞ³Ξ―Ξ±Ο Ξ­ΟΡι λάβΡι Ξ­Ξ³ΞΊΟΞΉΟΞ· Ξ³ΞΉΞ± Ξ½Ξ± ξΡκινΞ?ΟΡι Ξ΄ΞΏΞΊΞΉΞΌΞ­Ο ΞΌΞ―Ξ±Ο ΞΊΞ±ΞΉΞ½ΞΏΟΟΞΌΞΏΟ ΞΈΞ΅ΟΞ±ΟΞ΅Ξ―Ξ±Ο ΞΌΞ΅ Ξ€-ΞΊΟΟΟΞ±ΟΞ± (T-cells), ΟΞΏΟ ΞΈΞ± ΞΌΟΞΏΟΞΏΟΟΞ΅ Ξ½Ξ± ΞΌΞ΅ΟΞ±ΞΌΞΏΟΟΟΟΡι ΟΞ· ΞΈΞ΅ΟΞ±ΟΡία ΟΞΏΟ ΞΊΞΏΟΟΞ½ΞΏΟΞΏΟ, ΡνιΟΟΟΞΏΞ½ΟΞ±Ο ΟΞΏ Ξ±Ξ½ΞΏΟΞΏΟΞΏΞΉΞ·ΟΞΉΞΊΟ ΟΟΟΟΞ·ΞΌΞ± ΟΟΞΉΞ½ Ξ±ΟΞ±ΞΉΟηθΡί ΡνΟΞ±ΟΞΉΞΊΞ? ΞΈΞ΅ΟΞ±ΟΡία.

ΞΟΟΟ ΞΌΞ΅ΟΞ±Ξ΄Ξ―Ξ΄ΞΏΟ Ξ½ ΞΏΞΉ Financial Times, ΞΏΞΉ Ξ΄ΞΏΞΊΞΉΞΌΞ­Ο ΟΟΞΏ ΞδιμβοΟΟΞ³ΞΏ Ο ΟΞΏΞ³ΟΞ±ΞΌΞΌΞ―ΞΆΞΏΟ Ξ½ ΟΞΏ Ξ±Ο ΞΎΞ·ΞΌΞ­Ξ½ΞΏ Ξ΄ΞΉΞ΅ΞΈΞ½Ξ­Ο Ξ΅Ξ½Ξ΄ΞΉΞ±ΟΞ­ΟΞΏΞ½ Ξ³ΞΉΞ± ΟΞΏΞ½ ΟΟλο ΟΞΏΟ ΟΞ±Ξ―ΞΆΞΏΟ Ξ½ ΟΞ± Ξ€-ΞΊΟΟΟΞ±ΟΞ± ΟΟΞ·Ξ½ ΞΊΞ±ΟΞ±ΟολέμηΟΞ· ΟΟΞ½ ιογΡνΟΞ½ ΞΌΞΏΞ»ΟΞ½ΟΞ΅ΟΞ½, ΞΊΞ±ΞΈΟΟ Ξ΅Ξ―Ξ½Ξ±ΞΉ Ξ²Ξ±ΟΞΉΞΊΟ ΞΌΞ­ΟΞΏΟ ΟΞ·Ο Ξ¬ΞΌΟ Ξ½Ξ±Ο ΟΞΏΟ Ο ΟΟΞΌΞ±ΟΞΏΟ, ΟΞΏ ΞΏΟΞΏΞ―ΞΏ ΟΟΞΏΟΞ΅ΟΡι ΟΞ΅ ΞΌΞΏΞ»Ο ΟΞΌΞ­Ξ½Ξ± Ξ? ΞΊΞ±ΟΞΊΞΉΞ½ΞΉΞΊΞ¬ ΞΊΟΟΟΞ±ΟΞ±.

ΞΒ TC BioPharm, ΞΌΞ―Ξ± ιδιΟΟΞΉΞΊΞ? Ξ΅ΟΞ±ΞΉΟΡία Ξ²ΞΉΞΏΟΞ΅ΟνολογίαΟ, Ξ΄Ξ?Ξ»ΟΟΞ΅ ΟΟΞΉ Ξ­ΟΡι Ξ±Ξ½Ξ±ΟΟΟξΡι ΞΌΞ―Ξ± μέθοδο Ξ³ΞΉΞ± ΟΞ·Ξ½ καλλιέΟγΡια ΞΌΞ΅Ξ³Ξ¬Ξ»ΞΏΟ Ξ±ΟΞΉΞΈΞΌΞΏΟ Ξ€-ΞΊΟ ΟΟΞ¬ΟΟΞ½ Ξ±ΟΟ Ο Ξ³ΞΉΞ΅Ξ―Ο Ξ΄ΟΟΞ΅Ο, ΟΞ± ΞΏΟΞΏΞ―Ξ± ΞΈΞ± ΟΞΏΟΞ·Ξ³Ξ?ΟΡι ΟΞ΅ Ξ±ΟΞΈΞ΅Ξ½Ξ΅Ξ―Ο ΞΌΞ΅ ΞΊΞΏΟΟΞ½ΞΏΟΟ, ΞΏΞΉ ΞΏΟΞΏΞ―ΞΏΞΉ Ξ­ΟΞΏΟ Ξ½ ΟΟ ΟΞ½Ξ¬ Ξ­ΟΞΏΟ Ξ½ Οαμηλά Ξ΅ΟΞ―ΟΡδα Ξ€-ΞΊΟ ΟΟΞ¬ΟΟΞ½.

Ξ£ΟΞ·Ξ½ άλλη ΟΞ»Ξ΅Ο ΟΞ¬ ΟΞΏΟ ΞΟλανΟΞΉΞΊΞΏΟ, ΟΟΞΉΟ ΞΞ Ξ, Ξ­Ξ½Ξ± ΟΡιΟΞ±ΞΌΞ±ΟΞΉΞΊΟ ΟΞ¬ΟΞΌΞ±ΞΊΞΏ ΟΞΏΟ Ξ±Ξ½Ξ±ΟΟΟΟΟΞ΅ΟΞ±ΞΉ Ξ±ΟΟ ΞΌΞΉΞ± ΞΌΞΉΞΊΟΞ? Ξ΅ΟΞ±ΞΉΟΡία Ξ²ΞΉΞΏΟΞ΅ΟνολογίαΟ, ΞΌΞ΅ Ξ­Ξ΄ΟΞ± ΟΞΏ ΞΞ±Οάμι, δίνΡι ΡλΟίδα ΟΡ μία Ξ΅ΟΞΏΟΞ? ΞΊΟΞ―ΟΞ·Ο. ΀ο ΟΞ¬ΟΞΉ – ΟΞΏ ΞΏΟΞΏΞ―ΞΏ ΟΞΏΟηγΡίΟΞ±ΞΉ Ξ΄ΟΞΏ ΟΞΏΟΞ­Ο ΟΞ·Ξ½ Ξ·ΞΌΞ­ΟΞ± – ΞΈΞ± ΞΌΟΞΏΟΞΏΟΟΞ΅ Ξ½Ξ± ΟΟ Ξ½ΟΞ±Ξ³ΞΏΞ³ΟΞ±ΟηθΡί ΟΞ΅ ΞΊΞ¬ΟΞΏΞΉΞΏΞ½ ΞΌΟλιΟ βγΡι ΞΈΞ΅ΟΞΉΞΊΟΟΒ ΟΟΞΏΞ½ ΞΉΟ, ΟΟΞΏΟβάλλονΟΞ±Ο ΟΞ·Ξ½ Ξ±ΟθένΡια ΟΟΞΉΞ½ ΞΏ άνθΟΟΟΞΏΟ Ξ±ΟΟΟΟΟΞ?ΟΡι ΟΞΏΞ²Ξ±ΟΞ¬.Β

ΞΟΟΟ Ολα ΟΞ± ΟΞ¬ΟΞΌΞ±ΞΊΞ± ΟΟΟΞΉΞΌΞΏΟ ΟΟΞ±Ξ΄Ξ―ΞΏΟ , Ξ­ΟΡι Ξ±ΟΞΊΞ΅ΟΟ Ξ΄ΟΟΞΌΞΏ ΞΌΟΟΞΏΟΟΞ¬ ΟΞΏΟ , αλλά Ράν ΟΞΏ ΟΞ¬ΟΞΌΞ±ΞΊΞΏ, ΞΌΞ΅ ΟΞΏΞ½ ΞΊΟΞ΄ΞΉΞΊΟ ΞΊΟΞ΄ΞΉΞΊΟ EIDD-2801, ΟΞ½ΟΟΟ Ξ»Ξ΅ΞΉΟΞΏΟ ΟΞ³Ξ?ΟΡι, θα Ρίναι κοΟΟ ΟΞ±Ξ―ΞΏ Ξ΅ΟΞ―ΟΞ΅Ο Ξ³ΞΌΞ± Ξ³ΞΉΞ± ΟΞΏΟ Ο Wayne ΞΊΞ±ΞΉ Wendy Holman, ΟΞΏ ΟΞ±Ξ½ΟΟΡμένο ΞΆΞ΅Ο Ξ³Ξ¬ΟΞΉ ΟΞ―ΟΟ Ξ±ΟΟ ΟΞ·Ξ½Β RidgebackΒ Biotherapeutics.

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δημοσιεύτηκε – Πηγή: IATRONET

ΣΧΟΛΙΑ

Κάνε like τη σελίδα μας στο Facebook

Κάνε like για να μαθαίνεις τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν!