Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2020
# M-NEWS:
Home | ΥΓΕΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ | [Iatronet]: CoViD-19: Σοβαρή στην ομάδα αίματος Α, ήπια στην Ο
[Iatronet]: CoViD-19: Σοβαρή στην ομάδα αίματος Α, ήπια στην Ο

[Iatronet]: CoViD-19: Σοβαρή στην ομάδα αίματος Α, ήπια στην Ο

Πομάδα Ξ±Ξ―ΞΌΞ±ΟΞΏΟ 0 ΟΟ Ξ½Ξ΄Ξ΅ΟΟΞ±Ξ½ ΞΌΞ΅ ΟΞ±ΞΌΞ·Ξ»ΟΟΞ΅ΟΞ· ΟΞΉΞΈΞ±Ξ½ΟΟΞ·ΟΞ± ΟΞΏΞ²Ξ±ΟΞ?Ο Ξ½ΟΟΞΏΟ .

ΞΞΊΟΞΌΞ± ΞΌΞΉΞ± Ξ­ΟΞ΅Ο Ξ½Ξ± Ξ±Ξ½Ξ±ΞΊΞ¬Ξ»Ο ΟΞ΅ ΟΟΞ­ΟΞ· ΞΌΞ΅ΟΞ±ΞΎΟ ΞΊΞΉΞ½Ξ΄ΟΞ½ΞΏΟ Ξ³ΞΉΞ± ΟΞΏΞ²Ξ±ΟΞ? λοίμΟΞΎΞ· Ξ±ΟΟ ΟΞΏΞ½ ΞΊΞΏΟΟΞ½ΞΏΟΟ ΞΊΞ±ΞΉ ΞΏΞΌΞ¬Ξ΄Ξ±Ο Ξ±Ξ―ΞΌΞ±ΟΞΏΟ A. ΞΞΉ Ξ΅ΟΞ΅Ο Ξ½Ξ·ΟΞ­Ο ΟΞΉΟΟΞ΅ΟΞΏΟ Ξ½ ΟΟΞΉ γΡνΡΟΞΉΞΊΞΏΞ― Ξ»ΟΞ³ΞΏΞΉ ΞΌΟΞΏΟΡί ΡνδΡΟΞΏΞΌΞ­Ξ½ΟΟ Ξ½Ξ± ΞΊΞ¬Ξ½ΞΏΟ Ξ½ ΟΞΏΟ Ο Ξ±Ξ½ΞΈΟΟΟΞΏΟ Ο ΞΌΞ΅ Ξ±Ο ΟΞ? ΟΞ·Ξ½ ομάδα Ξ±Ξ―ΞΌΞ±ΟΞΏΟ ΟΞΉΞΏ Ξ΅Ο Ξ¬Ξ»ΟΟΞΏΟ Ο.

ΞΞ΅ΟΞΌΞ±Ξ½ΞΏΞ― Ξ΅ΟΞ΅Ο Ξ½Ξ·ΟΞ­Ο Ξ±ΟΟ ΟΞΏ University of Kiel ΡξέΟΞ±ΟΞ±Ξ½ ΟΞΏ Ξ±Ξ½ΞΈΟΟΟΞΉΞ½ΞΏ γονιδίΟΞΌΞ± Ξ³ΞΉΞ± Ξ½Ξ± ΡνΟΞΏΟΞ―ΟΞΏΟ Ξ½ ΟΞ΅ΟΞΉΞΏΟΞ­Ο ΟΞΏΟ DNA ΟΞΏΟ ΞΌΟΞΏΟΡί Ξ½Ξ± ΟΟοδιαθέΟΞΏΟ Ξ½ ΟΞ΅ ΟΞΏΞ²Ξ±ΟΞ? Ξ½ΟΟΞ·ΟΞ· Ξ±ΟΟ COVID-19 ΞΊΞ±ΞΉ Ξ±Ξ½Ξ±ΞΊΞ¬Ξ»Ο ΟΞ±Ξ½ ΞΊΞΏΞΉΞ½Ξ? γΡνΡΟΞΉΞΊΞ? ΟΞ―ΞΆΞ± ΟΞ΅ ΟολλοΟΟ Ξ±ΟΟ Ξ±Ο ΟΞΏΟΟ ΟΞΏΟ Ο Ξ±ΟΞΈΞ΅Ξ½Ξ΅Ξ―Ο ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞ΅ ΟΟΞΏΟ Ο Ξ΅Ξ―ΟΞ±Ξ½ ομάδα Ξ±Ξ―ΞΌΞ±ΟΞΏΟ Ξ.

ΞΟΞ΅ΟΞ½Ξ·ΟΞ±Ξ½ ΟΞΏ γονιδίΟΞΌΞ± 1.610 Ξ±ΟθΡνΟΞ½ Β Ξ±ΟΟ 7 ΟΟΞ»Ξ΅ΞΉΟ ΟΞ·Ο ΞΟΟΞ±Ξ½Ξ―Ξ±Ο ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞ·Ο ΞΟΞ±Ξ»Ξ―Ξ±Ο ΟΞΏΟ Ξ²ΟΞ­ΞΈΞ·ΞΊΞ±Ξ½ ΟΟΞΏ Ξ΅ΟίκΡνΟΟΞΏ ΟΞ·Ο ΟανδημίαΟ.

ΞΞ΅ΟΞ¬ Ξ±ΟΟ ΟΟΞ³ΞΊΟΞΉΟΞ· ΟΞΏΟ Ξ³ΞΏΞ½ΞΉΞ΄ΞΉΟΞΌΞ±ΟΞΏΟ ΞΌΞ΅ Ξ±Ο ΟΟ 2.205 Ξ±Ξ½ΞΈΟΟΟΟΞ½ ΟΞΏΟ Ξ΄Ξ΅Ξ½ Ξ½ΟΟΞ·ΟΞ±Ξ½ Ξ²Ξ±ΟΞΉΞ¬, ΞΏΞΉ Ξ΅ΟΞ΅Ο Ξ½Ξ·ΟΞ­Ο Ξ΅Ξ½ΟΟΟΞΉΟΞ±Ξ½ 2 ΟημΡία ΟΟΞΏ γονιδίΟΞΌΞ±. Ξ ΟΞΉΞΏ Ξ±ΞΎΞΉΞΏΟημΡίΟΟΞ· γονιδιακΞ? ΟΞ΅ΟΞΉΞΏΟΞ? Ξ?ΟΞ±Ξ½ ΞΌΞΉΞ± ΟΞΏΟ ΞΊΟδικοΟοιΡί Ξ³ΞΉΞ± ΟΞ·Ξ½ ομάδα Ξ±Ξ―ΞΌΞ±ΟΞΏΟ ΟΟΞ½ Ξ±Ξ½ΞΈΟΟΟΟΞ½.

Ξ ΟοικιλομοΟΟΞ―Ξ± ΟΞ―ΟΟ Ξ±ΟΟ ΟΞ·Ξ½ ομάδα Ξ Ξ?ΟΞ±Ξ½ ΟΞΉΞΏ ΟΟ ΟΞ½Ξ? ΞΌΞ΅ΟΞ±ΞΎΟ ΟΟΞ½ ΟΞΏΞ²Ξ±ΟΞ¬ Ξ±ΟΟΟΟΟΟΞ½.

ΞΞΎΟ Ξ³ΟΞ½ΞΏ

ΞΞ½ΞΈΟΟΟΞΏΞΉ ΞΌΞ΅ ομάδα ΠΡίΟΞ±Ξ½ 50% ΟΞ΅ΟΞΉΟΟΟΟΞ΅ΟΞ΅Ο ΟΞΉΞΈΞ±Ξ½ΟΟΞ·ΟΞ΅Ο Ξ½Ξ± Ξ±ΟΟΟΟΟΞ?ΟΞΏΟ Ξ½ ΟΟΟΞΏ Ξ²Ξ±ΟΞΉΞ¬ ΟΞΏΟ Ξ½Ξ± ΟΟΡιαΟΟΞΏΟΞ½ ΟΟΞ?ΟΞΉΞΎΞ· ΞΌΞ΅ ΞΏΞΎΟ Ξ³ΟΞ½ΞΏ Ξ? ΞΌΞ·ΟΞ±Ξ½ΞΉΞΊΟ Ξ±Ξ΅ΟΞΉΟΞΌΟ ΟΞ΅ ΟΟΞ³ΞΊΟΞΉΟΞ· ΞΌΞ΅ Ξ¬Ξ»Ξ»Ξ΅Ο ΞΏΞΌΞ¬Ξ΄Ξ΅Ο Ξ±Ξ―ΞΌΞ±ΟΞΏΟ.

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δημοσιεύτηκε – Πηγή: IATRONET

ΣΧΟΛΙΑ

Κάνε like τη σελίδα μας στο Facebook

Κάνε like για να μαθαίνεις τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν!