Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2020
# M-NEWS:
Home | ΥΓΕΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ | [Iatronet]: Το atezolizumab στον καρκίνο μαστού
[Iatronet]: Το atezolizumab στον καρκίνο μαστού

[Iatronet]: Το atezolizumab στον καρκίνο μαστού

΀ο atezolizumab ΞΊΞ±ΞΉ ΟημΡιοθΡΟΞ±ΟΡία ΟΞ­ΟΟ ΟΞ±Ξ½ ΟΞΏΞ½ ΟΟΟΟΞ±ΟΟΞΉΞΊΟ ΟΟΟΟΞΏ δοκιμΞ?Ο ΟΞ΅ Ξ±ΟΞΈΞ΅Ξ½Ξ΅Ξ―Ο ΞΌΞ΅ ΟΟΞΉΟλά Ξ±ΟΞ½Ξ·ΟΞΉΞΊΟ ΞΊΞ±ΟΞΊΞ―Ξ½ΞΏ ΞΌΞ±ΟΟΞΏΟ, Ξ±Ξ½Ξ±ΞΊΞΏΞ―Ξ½ΟΟΞ΅ Ξ· Β Roche.

ΠμΡλέΟΞ· ΟΞ¬ΟΞ·Ο III (IMpassion031) ΟΞΏΟ Ξ±ΞΎΞΉΞΏΞ»ΞΏΞ³Ξ΅Ξ― ΟΞ·Ξ½ Ξ±ΟΞΏΟΡλΡΟΞ±ΞΌΞΉΟΞΊΟΟΞ·Ξ± ΞΊΞ±ΞΉ Ξ±ΟΟάλΡια ΟΞΏΟ atezolizumab ΞΌΞ΅ ΟημΡιοθΡΟΞ±ΟΡία έδΡιξΡ ΟΟ Ξ³ΞΊΟΞΉΟΞΉΞΊΞ¬ ΞΌΞ΅Β Ξ΅ΞΉΞΊΞΏΞ½ΞΉΞΊΟ ΟΞ¬ΟΞΌΞ±ΞΊΞΏ ΞΊΞ±ΞΉ ΟημΡιοθΡΟΞ±ΟΡία ΟΟΞ±ΟΞΉΟΟΞΉΞΊΞ¬ ΟΞ·ΞΌΞ±Ξ½ΟΞΉΞΊΞ? ΞΊΞ±ΞΉ κλινικΞ? βΡλΟΞ―ΟΟΞ· ΟΟΞ· ΞΈΞ΅ΟΞ±ΟΡία Ξ±ΟΟΞΌΟΞ½ ΞΌΞ΅ ΟΟΞΉΟλά Ξ±ΟΞ½Ξ·ΟΞΉΞΊΟ ΞΊΞ±ΟΞΊΞ―Ξ½ΞΏ ΟΞΏΟ ΞΌΞ±ΟΟΞΏΟ, ανΡξάΟΟΞ·ΟΞ± Ξ±ΟΟ ΟΞ·Ξ½ Ξ­ΞΊΟΟΞ±ΟΞ· ΟΞ·Ο ΟΟΟΟΞ΅ΞΞ½Ξ·Ο PD-L1.

΀ο atezolizumab Ρίναι Ξ­Ξ½Ξ± ΞΌΞΏΞ½ΞΏΞΊΞ»ΟΞ½ΞΉΞΊΟ Ξ±Ξ½ΟΞ―ΟΟΞΌΞ± ΟΞΏΟ Ξ­ΟΡι ΟΟΡδιαΟΟΡί Ξ³ΞΉΞ± Ξ½Ξ± ΟΟ Ξ½Ξ΄Ο Ξ¬ΞΆΞ΅ΟΞ±ΞΉ ΞΌΞ΅ ΞΌΞΉΞ± ΟΟΟΟΞ΅ΞΞ½Ξ· PD-L1, Ξ· ΞΏΟΞΏΞ―Ξ± ΡκΟΟά΢ΡΟΞ±ΞΉ ΟΞ΅ ΞΊΟΟΟΞ±ΟΞ± ΟΞ³ΞΊΞΏΟ ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞ΅ Ξ±Ξ½ΞΏΟΞΏΞΊΟΟΟΞ±ΟΞ± ΟΞΏΟ Ξ΄ΞΉΞ΅ΞΉΟΞ΄ΟΞΏΟ Ξ½ ΟΟΞΏΞ½ ΟΞ³ΞΊΞΏ, Ξ΅ΟΞΉΟΟΞ­ΟΞΏΞ½ΟΞ±Ο ΟΞΏΞ½ Ξ±ΟοκλΡιΟΞΌΟ ΟΟΞ½ αλληλοΡΟΞΉΞ΄ΟΞ¬ΟΞ΅ΟΞ½ ΟΞΏΟ ΞΊΞ±ΞΉ ΞΌΞ΅ ΟΞΏΟ Ο Ξ΄ΟΞΏ Ο ΟοδοΟΞ΅Ξ―Ο PD-1 ΞΊΞ±ΞΉ Ξ7.1. ΀ο atezolizumab ΞΌΟΞΏΟΡί Ξ½Ξ± Ξ΄ΞΉΞ΅Ο ΞΊΞΏΞ»ΟνΡι ΟΞ·Ξ½ ΡνΡΟΞ³ΞΏΟΞΏΞ―Ξ·ΟΞ· ΟΟΞ½ Ξ€-ΞΊΟ ΟΟΞ¬ΟΟΞ½ Ξ±Ξ½Ξ±ΟΟέλλονΟΞ±Ο ΟΞ·Ξ½ PD-L1.
Ξ Ξ΅ΟΞΉΞΊΞ΅ΟΞ±Ξ»Ξ?Ο ΞΉΞ±ΟΟΞΉΞΊΟΟ ΟΟΞΌΞ²ΞΏΟ Ξ»ΞΏΟ ΟΞ·Ο Roche ΞΊΞ±ΞΉ Ξ΅ΟΞΉΞΊΞ΅ΟΞ±Ξ»Ξ?Ο Ξ³ΞΉΞ± ΟΞ·Ξ½ ΟΞ±Ξ³ΞΊΟΟΞΌΞΉΞ± Ξ±Ξ½Ξ¬ΟΟΟ ΞΎΞ· ΟΟΞΏΟΟΞ½ΟΟΞ½, ΞΟ Levi Garraway, Ξ΄Ξ?Ξ»ΟΟΞ΅: «ΠΟΟΞΉΟΞ»ΟΟ Ξ±ΟΞ½Ξ·ΟΞΉΞΊΟΟ ΞΊΞ±ΟΞΊΞ―Ξ½ΞΏΟ ΟΞΏΟ ΞΌΞ±ΟΟΞΏΟ ΟΞ±ΟαμένΡι ΞΌΞΉΞ± Ξ΅ΟΞΉΞΈΞ΅ΟΞΉΞΊΞ? Ξ±ΟθένΡια ΞΌΞ΅ Ο Οηλά ΟΞΏΟΞΏΟΟΞ¬ Ο ΟΞΏΟΟΞΏΟΞ?Ο.
«ΠΟΟΟΟΞΏΟ ΞΌΞ±Ο Ξ³ΞΉΞ± ΟΞ· ΞΈΞ΅ΟΞ±ΟΡία ΟΞΏΟ ΟΟΞΉΟλά Ξ±ΟΞ½Ξ·ΟΞΉΞΊΞΏΟ ΞΊΞ±ΟΞΊΞ―Ξ½ΞΏΟ ΟΞΏΟ ΞΌΞ±ΟΟΞΏΟ ΟΟΞ± ΟΟΟΟΞ± ΟΟάδια Ρίναι Ξ½Ξ± ΟΞ±ΟΞ­ΟΞΏΟ ΞΌΞ΅ ΟΟΞΏΟ Ο Ξ±Ξ½ΞΈΟΟΟΞΏΟ Ο ΟΞ·Ξ½ ΞΊΞ±Ξ»ΟΟΞ΅ΟΞ· Ξ΅Ο ΞΊΞ±ΞΉΟΞ―Ξ± Ξ³ΞΉΞ± ΞΌΞΉΞ± μΡλλονΟΞΉΞΊΞ? ΞΈΞ΅ΟΞ±ΟΡία. Ξ ΟΟΞΏΟΞΈΞ?ΞΊΞ· ΟΞΏΟ atezolizumab ΟΟΞ· ΟημΡιοθΡΟΞ±ΟΡία Ξ­ΟΡι ΟΟΟΞ± ΟΞ· Ξ΄Ο Ξ½Ξ±ΟΟΟΞ·ΟΞ± Ξ½Ξ± Ξ²ΞΏΞ·ΞΈΞ?ΟΡι ΟΞΉΟ Ξ³Ο Ξ½Ξ±Ξ―ΞΊΞ΅Ο ΞΌΞ΅ ΟΟΞΉΟλά Ξ±ΟΞ½Ξ·ΟΞΉΞΊΟ ΞΊΞ±ΟΞΊΞ―Ξ½ΞΏ ΞΌΞ±ΟΟΞΏΟ ΟΞ΅ Οολλά διαΟΞΏΟΞ΅ΟΞΉΞΊΞ¬ ΟΟάδια ΟΞ·Ο Ξ½ΟΟΞΏΟ .

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δημοσιεύτηκε – Πηγή: IATRONET

ΣΧΟΛΙΑ

Κάνε like τη σελίδα μας στο Facebook

Κάνε like για να μαθαίνεις τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν!