Παρασκευή, 29 Μαΐου 2020
# M-NEWS:
Home | ΥΓΕΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ | [Iatronet]: Αρνητικά για κορωνοϊό όλα τα δείγματα που έχουν ληφθεί από τις κινητές μονάδες του ΕΟΔΥ
[Iatronet]: Αρνητικά για κορωνοϊό όλα τα δείγματα που έχουν ληφθεί από τις κινητές μονάδες του ΕΟΔΥ

[Iatronet]: Αρνητικά για κορωνοϊό όλα τα δείγματα που έχουν ληφθεί από τις κινητές μονάδες του ΕΟΔΥ

Ξ£ΟΞ·Ξ½ ΟΞ±ΟΞΏΟΟΞ± ΟΞ¬ΟΞ·, ΟΞ± Ξ΅ΟΞ³Ξ±ΟΟΞ?ΟΞΉΞ± ΟΞ·Ο ΟΟΟΞ±Ο ΞΌΞ±Ο Ξ­ΟΞΏΟ Ξ½ ΟΞ· Ξ΄Ο Ξ½Ξ±ΟΟΟΞ·ΟΞ± Ξ½Ξ± διΡνΡΟΞ³ΞΏΟΞ½ 6.000 ΟΞ΅ΟΟ ΟΞ΅ Ξ·ΞΌΞ΅ΟΞ?ΟΞΉΞ± Ξ²Ξ¬ΟΞ·.

ΞΞ΅ΟΞΉΞΊΞ¬ Ρίναι ΟΞ± Ξ΅Ο ΟΞ?ΞΌΞ±ΟΞ± Ξ±ΟΟ ΟΞΉΟ ΟΟΟΟΞ΅Ο Ξ±Ξ½Ξ±Ξ»ΟΟΞ΅ΞΉΟ ΟΟΞ½ ΞΊΞΉΞ½Ξ·ΟΟΞ½ μονάδΟΞ½ ΟΞΏΟ ΞΞΞΞ₯ Ξ³ΞΉΞ± ΟΞΏΞ½ ΞΊΞΏΟΟΞ½ΞΏΟΟ.

΀ο ΟΟνολο ΟΟΞ½ Ξ±ΟΞΏΟΡλΡΟΞΌΞ¬ΟΟΞ½ Ξ±ΟΟ ΟΞΉΟ Ξ΄Ξ΅ΞΉΞ³ΞΌΞ±ΟοληΟΞ―Ξ΅Ο ΟΟΞ½ ΟΟΟΟΟΞ½ 48 ΟΟΟΞ½ Ξ?ΟΞ±Ξ½ Ξ±ΟΞ½Ξ·ΟΞΉΞΊΞ¬ ΟΟΞΏΞ½ ΞΉΟ, ΟΟΟΟ Ξ±Ξ½Ξ±ΟΞ­ΟΞΏΟ Ξ½ ΟληΟΞΏΟΞΏΟΞ―Ξ΅Ο.

ΞΟΞΏΟ Ξ½ ΡξΡΟΞ±ΟΟΡί ΟΞ¬Ξ½Ο Ξ±ΟΟ 1.000 κλινικά δΡίγμαΟΞ± ΟΞ΅ κλΡιΟΟΞ­Ο Ξ΄ΞΏΞΌΞ­Ο ΟΟΞ·Ξ½ ΞΞΈΞ?Ξ½Ξ±, ΟΟΞΏ ΞαλάΟΟΞΉ, ΟΟΞ· ΞΞ­Ξ± ΣμΟΟΞ½Ξ·, ΟΟΞΏΞ½ ΞΞΏΟΟ Ξ΄Ξ±Ξ»Ξ»Ο, ΟΟΞΏΞ½ ΞΞΏΞΌΞΏΞΊΟ, ΟΟΞ·Ξ½ ΞΞ±ΟδίΟΟΞ± ΞΊΞ±ΞΉ ΟΟΞ· ΞΞ΅ΟΟαλονίκη.

ΞΞΉ 20 ΞΊΞΉΞ½Ξ·ΟΞ­Ο ΞΏΞΌΞ¬Ξ΄Ξ΅Ο ΟΞΏΟ ΞΞΞΞ₯ Ξ΅ΟΟΞΉΞ¬ΞΆΞΏΟ Ξ½ ΟΞ΅ Ξ΅Ο ΟΞ±ΞΈΞ΅Ξ―Ο ΞΏΞΌΞ¬Ξ΄Ξ΅Ο ΟΞ»Ξ·ΞΈΟ ΟΞΌΞΏΟ, ΟΟΟΟ Ξ΅ΞΊΞ΅Ξ―Ξ½ΞΏΞΉ ΟΞΏΟ Ξ΄ΞΉΞ±Ξ²ΞΉΞΏΟΞ½ ΟΞ΅ κλΡιΟΟΞ­Ο Ξ΄ΞΏΞΌΞ­Ο.

ΞΞΊΟΞΉΞΌΞ¬ΟΞ±ΞΉ ΟΟΟ ΞΏΞΉ ΟΞ»Ξ·ΞΈΟ ΟΞΌΞΏΞ― Ξ±Ο ΟΞΏΞ― διαΟΟΞ­ΟΞΏΟ Ξ½ Ο ΟΞ·Ξ»ΟΟΞ΅ΟΞΏ ΞΊΞ―Ξ½Ξ΄Ο Ξ½ΞΏ, ΞΌΞ΅ ΡνδΡΟΟμΡνη ΟΞ· Ξ΄Ξ·ΞΌΞΉΞΏΟ ΟΞ³Ξ―Ξ± Ξ΅ΟΟΞΉΟΞ½ ΞΌΞ΅ΟάδοΟΞ·Ο, ΟΟΟΟ Ξ­Ξ³ΞΉΞ½Ξ΅ ΟΟΞ± Ξ³Ξ·ΟοκομΡία ΟΞ·Ο ΞαλλίαΟ.

Ξ Ο ΟΟ ΟΞΏΟ ΟΞ³ΟΟ Ξ₯Ξ³Ξ΅Ξ―Ξ±Ο ΞΞ±ΟΞ―Ξ»Ξ·Ο ΞΞΏΞ½ΟΞΏΞΆΞ±ΞΌΞ¬Ξ½Ξ·Ο Ξ±Ξ½Ξ±ΞΊΞΏΞ―Ξ½ΟΟΞ΅ ΟΟΟ – ΟΟΞ·Ξ½ ΟΞ±ΟΞΏΟΟΞ± ΟΞ¬ΟΞ· – ΟΞ± Ξ΅ΟΞ³Ξ±ΟΟΞ?ΟΞΉΞ± ΟΞ·Ο ΟΟΟΞ±Ο ΞΌΞ±Ο Ξ­ΟΞΏΟ Ξ½ ΟΞ· Ξ΄Ο Ξ½Ξ±ΟΟΟΞ·ΟΞ± Ξ½Ξ± διΡνΡΟΞ³ΞΏΟΞ½ 6.000 ΟΞ΅ΟΟ ΟΞ΅ Ξ·ΞΌΞ΅ΟΞ?ΟΞΉΞ± Ξ²Ξ¬ΟΞ·.

Β

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δημοσιεύτηκε – Πηγή: IATRONET

ΣΧΟΛΙΑ

Κάνε like τη σελίδα μας στο Facebook

Κάνε like για να μαθαίνεις τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν!