Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2020
# M-NEWS:
Home | ΥΓΕΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ | [Iatronet]: Αντιπρόεδρος ΕΟΔΥ: Δεν μπορούμε να αποφύγουμε την εισαγωγή κρουσμάτων κορωνοϊού
[Iatronet]: Αντιπρόεδρος ΕΟΔΥ: Δεν μπορούμε να αποφύγουμε την εισαγωγή κρουσμάτων κορωνοϊού

[Iatronet]: Αντιπρόεδρος ΕΟΔΥ: Δεν μπορούμε να αποφύγουμε την εισαγωγή κρουσμάτων κορωνοϊού

“ΞΞ­Ξ»ΞΏΟ ΞΌΞ΅ Ξ½Ξ± Ρίναι ΟΟΞΏ ΟΞΏ Ξ΄Ο Ξ½Ξ±ΟΟ Ξ»ΞΉΞ³ΟΟΞ΅ΟΞ±, ΟΟΟΞ΅ Ξ½Ξ± Ο ΟΞ¬ΟΟΡι Ξ· Ξ΄Ο Ξ½Ξ±ΟΟΟΞ·ΟΞ± διαΟΡίΟΞΉΟΞ·Ο”, Ξ±Ξ½Ξ­ΟΞ΅ΟΞ΅ ΞΏ ΞΊ. Ξ Ξ±Ξ½Ξ±Ξ³ΞΉΟΟΞ±ΞΊΟΟΞΏΟ Ξ»ΞΏΟ.

“Ξ ΟΞ­ΟΡι Ξ½Ξ± ΞΉΟΞΏΟΟΞΏΟΞ?ΟΞΏΟ ΞΌΞ΅ ανάμΡΟΞ± ΟΞ΅ Ξ΄ΟΞΏ Ξ±Ξ½ΟΞ―ΟΟΞΏΟΞ± ΞΆΞ·ΟΞΏΟμΡνα. ΀ην Ο Ξ³Ξ΅ΞΉΞΏΞ½ΞΏΞΌΞΉΞΊΞ? ΟΟΞΏΟΟΞ±ΟΞ―Ξ± ΟΞ·Ο ΟΟΟΞ±Ο – ΟΞΏΟ Ξ΅Ξ―Ξ½Ξ±ΞΉ ΟΞ¬Ξ½Ο Ξ±ΟΟ Ολα – ΞΊΞ±ΞΉ Ξ½Ξ± Ξ­ΟθΡι Ξ­Ξ½Ξ± ΟΞΌΞ?ΞΌΞ± ΟΞΏΟ ΟΞΏΟ ΟΞΉΟΞΌΞΏΟ, ΞΊΞ±ΞΈΟΟ ΟΟ ΞΌΞΌΞ΅ΟΞ­ΟΡι ΟΟΞ± Ξ­Οοδα ΟΞ·Ο ΟΟΟΞ±Ο”.Β

ΞΟ ΟΟ ΟΟΞ½ΞΉΟΞ΅ ΞΏ Ξ±Ξ½ΟΞΉΟΟΟΡδΟΞΏΟ ΟΞΏΟ ΞΞΈΞ½ΞΉΞΊΞΏΟ ΞΟΞ³Ξ±Ξ½ΞΉΟΞΌΞΏΟ ΞΞ·ΞΌΟΟΞΉΞ±Ο Ξ₯Ξ³Ξ΅Ξ―Ξ±Ο (ΞΞΞΞ₯) ΞΞΉΟΟΞ³ΞΏΟ Ξ Ξ±Ξ½Ξ±Ξ³ΞΉΟΟΞ±ΞΊΟΟΞΏΟ Ξ»ΞΏΟ, ΞΌΞΉΞ»ΟΞ½ΟΞ±Ο ΟΟΞΏΞ½ ΞΞΈΞ?Ξ½Ξ± 9.84.

“΀ο ΟΞ½Ξ΅ΟΞΌΞ± ΟΞ»Ξ·Ο Ξ±Ο ΟΞ?Ο ΟΞ·Ο ΟΟΞΏΟΟΞ¬ΞΈΞ΅ΞΉΞ±Ο Ξ΅Ξ―Ξ½Ξ±ΞΉ Ξ΅ΟιδημιολογικΟ, δΡν Ρίναι Ξ±ΟΞΏΞΌΞΉΞΊΟ” ΟΟΟΟΞΈΞ΅ΟΞ΅ ΞΊΞ±ΞΉ ΟημΡίΟΟΞ΅ ΟΟΟ “ΟΞΏ Ξ½Ξ± ΞΌΞ·Ξ½ ΡιΟέλθΡι ΞΊΞ±Ξ½Ξ­Ξ½Ξ± ΞΊΟΞΏΟΟΞΌΞ± δΡν Ρίναι Ξ΅ΟΞΉΞΊΟΟ.Β ΞΞ± ΡιΟΞ­Ξ»ΞΈΞΏΟ Ξ½ ΞΊΞ¬ΟΞΏΞΉΞ± ΞΊΟΞΏΟΟΞΌΞ±ΟΞ±, αλλά ΞΈΞ­Ξ»ΞΏΟ ΞΌΞ΅ Ξ½Ξ± Ρίναι ΟΟΞΏ ΟΞΏ Ξ΄Ο Ξ½Ξ±ΟΟ Ξ»ΞΉΞ³ΟΟΞ΅ΟΞ±, ΟΟΟΞ΅ Ξ½Ξ± Ο ΟΞ¬ΟΟΡι Ξ· Ξ΄Ο Ξ½Ξ±ΟΟΟΞ·ΟΞ± διαΟΡίΟΞΉΟΞ·Ο”.Β

“ΞΞ­Ξ»Ο Ξ½Ξ± ΟΞΉΟΟΞ΅ΟΟ ΟΟΞΉ ΟΞ± ΟΟάγμαΟΞ± ΞΈΞ± ΞΊΟ Ξ»Ξ?ΟΞΏΟ Ξ½ ομαλά ΞΊΞ±ΞΉ δΡν ΞΈΞ± Ο ΟΞ¬ΟΟΞΏΟ Ξ½ μΡί΢ονα ΞΆΞ·ΟΞ?ΞΌΞ±ΟΞ±. ΞλάΟΟΞΏΞ½Ξ± ΞΆΞ·ΟΞ?ΞΌΞ±ΟΞ± Ξ· λογικΞ? λέΡι ΟΟΞΉ ΞΈΞ± Ο ΟΞ¬ΟΞΎΞΏΟ Ξ½ , αλλά ΡλΟΞ―ΞΆΟ ΟΟΞΉ μΡί΢ονα”.

‘ΞΟΞΏΞ½ Ξ±ΟΞΏΟΞ¬ ΟΞ± ΟΞ΅Ξ»Ξ΅Ο ΟΞ±Ξ―Ξ± “ΞΏΟΟΞ±Ξ½Ξ¬” ΞΊΟΞΏΟΟΞΌΞ±ΟΞ± ΞΏ ΞΊ Ξ Ξ±Ξ½Ξ±Ξ³ΞΉΟΟΞ±ΞΊΟΟΞΏΟ Ξ»ΞΏΟ ΟημΡίΟΟΞ΅ ΟΟΟ “ΟΞ± ΟΞ΅ΟΞΉΟΟΟΟΞ΅ΟΞ± δΡν Ρίναι ΞΏΟΟΞ±Ξ½Ξ¬, Ρίναι ΟΟ ΟΟΞΏΞ­Ο Ξ³ΟΟΟ Ξ±ΟΟ Ξ­Ξ½Ξ± Ξ±ΟΟΞΉΞΊΟ ΞΊΟΞΏΟΟΞΌΞ±. ΀α ΞΏΟΟΞ±Ξ½Ξ¬ Ρίναι ΟΞ¬ΟΞ± ΟΞΏΞ»Ο Ξ»Ξ―Ξ³Ξ± ΞΊΞ±ΞΉ Ξ±Ο ΟΟ ΞΌΞ±Ο Ξ΄Ξ―Ξ½Ξ΅ΞΉ Ξ­Ξ½Ξ± Ξ­Ξ½Ξ± ΟΟΞ½ΞΏ Ξ±ΞΉΟιοδοξίαϔ.Β

΀ΡΟΟ

ΞΞΉΞ± ΟΞ± ΟΞ΅ΟΟ Ξ΅ΟΞΉΟΞΊΞ΅ΟΟΟΞ½ Ξ±Ξ½Ξ­ΟΞ΅ΟΞ΅ ΟΟΟ δΡν ΞΈΞ± Ξ³Ξ―Ξ½ΞΏΞ½ΟΞ±ΞΉ ΟΟ ΟΞ±Ξ―Ξ±:

“Ξ₯ΟΞ¬ΟΟΡι Ξ­Ξ½Ξ±Ο Ξ±Ξ»Ξ³ΟΟΞΉΞΈΞΌΞΏΟ, Ξ­Ξ½Ξ± ΟΟΟΟΟκολλο ΟΟΞΏΟ ΞΏ κάθΡ Ξ΅ΟΞΉΟΞΊΞ­ΟΟΞ·Ο ΞΈΞ± ΟΟ ΞΌΟληΟΟνΡι ΞΌΞΉΞ± ΟΟΟΞΌΞ± ΞΊΞ±ΞΉ ΞΈΞ± ΟΟΞΏΟΞΈΞ­ΟΡι ΞΊΞ¬ΟΞΏΞΉΞ± ΟΟΞΏΞΉΟΡία Ξ³ΞΉΞ± ΟΞΏΞ½ ίδιο, Ξ³ΞΉΞ± ΟΞ·Ξ½ ΟΟΟΞ± ΟΞΏΟ ΟΟΞΏΞ­ΟΟΞ΅ΟΞ±ΞΉ, ΟΞΏ Οαξίδι ΟΞΏΟ ΞΊΟΞ».

Ξ ΟΟΟΞΌΞ± ΞΈΞ± Β ΟΟ ΞΌΟληΟΟΞ½Ξ΅ΟΞ±ΞΉ Ξ΄ΟΞΏ 24ΟΟΞ± ΟΟΞΉΞ½ ΟΞ·Ξ½ Ξ±Ξ½Ξ±ΟΟΟΞ·ΟΞ·.

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δημοσιεύτηκε – Πηγή: IATRONET

ΣΧΟΛΙΑ

Κάνε like τη σελίδα μας στο Facebook

Κάνε like για να μαθαίνεις τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν!