Τετάρτη, 27 Μαΐου 2020
# M-NEWS:
Home | ΥΓΕΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ | [Iatronet]: Τα αντιπηκτικά μπορεί να βελτιώνουν τις πιθανότητες επιβίωσης ασθενών με Covid-19
[Iatronet]: Τα αντιπηκτικά μπορεί να βελτιώνουν τις πιθανότητες επιβίωσης ασθενών με Covid-19

[Iatronet]: Τα αντιπηκτικά μπορεί να βελτιώνουν τις πιθανότητες επιβίωσης ασθενών με Covid-19

Ξ Ξ±Ξ³ΟΞ³Ξ? ΞΌΞ΅ Ξ±Ξ½ΟΞΉΟΞ·ΞΊΟΞΉΞΊΞ¬ ΟΟ Ξ½Ξ΄Ξ΅ΟΟΞ±Ξ½ ΞΌΞ΅ βΡλΟΞΉΟΞΌΞ­Ξ½Ξ· Ξ΅ΟΞΉΞ²Ξ―ΟΟΞ· ΟΟΞΏ Ξ½ΞΏΟοκομΡίο ΡνΟΟΟ ΞΊΞ±ΞΉ ΡκΟΟΟ ΞΞΞ.

Ξ Ξ±Ξ½ΟΞΉΞΌΞ΅ΟΟΟΞΉΟΞ· Ξ½ΞΏΟΞ·Ξ»Ξ΅Ο ΟμΡνΟΞ½ Ξ±ΟθΡνΟΞ½ ΞΌΞ΅ COVID-19, ΞΌΞ΅ Ξ±Ξ½ΟΞΉΟΞ·ΞΊΟΞΉΞΊΞ¬ ΞΌΟΞΏΟΡί ΡνδΡΟΞΏΞΌΞ­Ξ½ΟΟ Ξ½Ξ± βΡλΟΞΉΟΟΡι ΟΞΉΟ ΟΞΉΞΈΞ±Ξ½ΟΟΞ·ΟΞ΅Ο Ξ΅ΟΞΉΞ²Ξ―ΟΟΞ·Ο, Ξ±Ξ½Ξ±ΟΞ­ΟΞΏΟ Ξ½ Ξ΅ΟΞ΅Ο Ξ½Ξ·ΟΞ­Ο ΟΞΏΟ Mount Sinai COVID Informatics Center.

Ξ Ξ­ΟΞ΅Ο Ξ½Ξ±, ΟΞΏΟ Ξ΄Ξ·ΞΌΞΏΟΞΉΞ΅ΟΟΞ·ΞΊΞ΅ ΟΟΞΏ Journal of the American College of Cardiology,Β ΞΈΞ± ΞΌΟΞΏΟΞΏΟΟΞ΅ Ξ½Ξ± Ξ΄ΟΟΡι νΡα ΟΟΞΏΞΉΟΡία ΟΟΞ΅ΟΞΉΞΊΞ¬ ΞΌΞ΅ ΟΞ·Ξ½ Ξ±Ξ½ΟΞΉΞΌΞ΅ΟΟΟΞΉΟΞ· ΟΟΞ½ Ξ±ΟθΡνΟΞ½ ΟΟΞ±Ξ½ ΡιΟΞ±ΟΞΈΞΏΟΞ½ Ξ³ΞΉΞ± Ξ½ΞΏΟηλΡία.

Ξ Ξ­ΟΞ΅Ο Ξ½Ξ± έδΡιξΡ ΟΟΞΉ Ξ½ΞΏΟΞ·Ξ»Ξ΅Ο ΟμΡνοι ΟΞΏΟ Ξ­Ξ»Ξ±Ξ²Ξ±Ξ½ Ξ±Ξ½ΟΞΉΟΞ·ΞΊΟΞΉΞΊΞ¬ ΡίΟΞ±Ξ½ βΡλΟΞΉΟΞΌΞ­Ξ½ΞΏ Ξ±ΟΞΏΟέλΡΟΞΌΞ± ΡνΟΟΟ ΞΊΞ±ΞΉ ΡκΟΟΟ ΞΞΞ. Ξ Ξ­ΟΞ΅Ο Ξ½Ξ± έδΡιξΡ Ξ΅ΟΞ―ΟΞ·Ο ΟΟΞΉ Ξ· διαΟΞΏΟΞ¬ ΟΞ΅ Ξ±ΞΉΞΌΞΏΟΟΞ±Ξ³ΞΉΞΊΞ¬ ΟΟ ΞΌΞ²Ξ¬Ξ½ΟΞ± ΞΌΞ΅ΟΞ±ΞΎΟ Ξ±ΟθΡνΟΞ½ ΟΞΏΟ Ξ­Ξ»Ξ±Ξ²Ξ±Ξ½ Ξ? ΟΟΞΉ Ξ±Ξ½ΟΞΉΟΞ·ΞΊΟΞΉΞΊΞ¬ δΡν Ξ?ΟΞ±Ξ½ ΟΞ·ΞΌΞ±Ξ½ΟΞΉΞΊΞ?.

Ξ Ξ½Ξ­Ξ± Ξ­ΟΞ΅Ο Ξ½Ξ± δΡίΟνΡι ΟΟΞΉ Ξ±Ξ½ΟΞΉΟΞ·ΞΊΟΞΉΞΊΞ¬ ΞΌΟΞΏΟΡί ΡνδΡΟΞΏΞΌΞ­Ξ½ΟΟ Ξ½Ξ± ΟΞ±Ξ―ΞΆΞΏΟ Ξ½ ΟΞ·ΞΌΞ±Ξ½ΟΞΉΞΊΟ ΟΟλο ΟΟΞ·Ξ½ ΟΞ΅ΟΞ―ΞΈΞ±Ξ»ΟΞ· Ξ±ΟθΡνΟΞ½ ΞΌΞ΅ Β COVID-19 ΞΊΞ±ΞΉ Ξ±Ο ΟΟ ΞΈΞ± ΞΌΟΞΏΟΞΏΟΟΞ΅ Ξ½Ξ± ΡμΟοδίΟΡι ΡνδΡΟΞΏΞΌΞ­Ξ½ΟΟ ΞΌΞΏΞΉΟΞ±Ξ―Ξ± ΟΟ ΞΌΞ²Ξ¬Ξ½ΟΞ±, ΟΟΟΟ ΞΊΞ±ΟδιακΞ? ΟΟΞΏΟΞ²ΞΏΞ»Ξ?, ΡγκΡΟΞ±Ξ»ΞΉΞΊΟ Ξ΅ΟΡιΟΟδιο ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞ½Ξ΅Ο ΞΌΞΏΞ½ΞΉΞΊΞ? ΡμβολΞ?.

Ξ Β Valentin Fuster, Ξ΄Ξ?Ξ»ΟΟΞ΅ Β ΟΟΞΉ Ξ· ΟΟΞ?ΟΞ· Ξ±Ξ½ΟΞΉΟΞ·ΞΊΟΞΉΞΊΟΞ½ ΞΈΞ± ΟΟΞ­ΟΡι Ξ½Ξ± ληΟθΡί Ο ΟΟΟΞ· ΟΟΞ±Ξ½ Ξ±ΟΞΈΞ΅Ξ½Ξ΅Ξ―Ο ΞΌΞ΅ΟΞ±ΟΞ­ΟΞΏΞ½ΟΞ±ΞΉ ΟΟΞ± Ξ΅ΟΡίγονΟΞ± ΞΊΞ±ΞΉ Ρίναι ΞΈΞ΅ΟΞΉΞΊΞΏΞ― ΟΟΞΏΞ½ ΞΊΞΏΟΟΞ½ΞΏΞΉΟ Ξ³ΞΉΞ± Ξ½Ξ± βΡλΟΞΉΟθΡί Ξ· ΡικΟΞ½Ξ±. Β Ξ©ΟΟΟΟΞΏ κάθΡ ΟΞ΅ΟΞΉΟΟΞ±ΟΞΉΞΊΟ ΞΈΞ± ΟΟΞ­ΟΡι Ξ½Ξ± αξιολογΡίΟΞ±ΞΉ ΟΞ΅ ΡξαΟΞΏΞΌΞΉΞΊΞ΅Ο ΞΌΞ­Ξ½Ξ· Ξ²Ξ¬ΟΞ· λαμβάνονΟΞ±Ο Ο ΟΟΟΞ· ΟΞΏΞ½ ΟΞΉΞΈΞ±Ξ½Ο ΞΊΞ―Ξ½Ξ΄Ο Ξ½ΞΏ Β Ξ±ΞΉΞΌΞΏΟΟΞ±Ξ³Ξ―Ξ±Ο.

Ξ ΟΟΟΟΞ±ΟΞ· Ξ­ΟΞ΅Ο Ξ½Ξ± ΟΞΏΟ Β Icahn School of Medicine ΟΟΞΏ Mount Sinai έδΡιξΡ ΟΟΟ ΞΌΞ΅Ξ³Ξ¬Ξ»ΞΏΟ Ξ±ΟΞΉΞΈΞΌΟΟ Ξ½ΞΏΟΞ·Ξ»Ξ΅Ο ΟμΡνΟΞ½ Ξ±Ξ½Ξ­ΟΟΟ ΞΎΞ΅ Ο Οηλά Ξ΅ΟΞ―ΟΡδα ΞΈΟΟΞΌΞ²ΟΞ½ ΟΞΏΟ ΞΈΞ± ΞΌΟΞΏΟΞΏΟΟΞ±Ξ½ ΟΞΉΞΈΞ±Ξ½ΟΞ½ Ξ½Ξ± οδηγΞ?ΟΞΏΟ Ξ½ ΟΞ΅ ΞΌΞΏΞΉΟΞ±Ξ―Ξ± ΞΈΟομβοΡμβολικά ΟΟ ΞΌΞ²Ξ¬Ξ½ΟΞ±

ΞΟΞ΅Ο Ξ½Ξ·ΟΞ­Ο Ξ΅ΞΎΞ­ΟΞ±ΟΞ±Ξ½ Ξ±ΟΟΡία 2,773 Ξ±ΟθΡνΟΞ½ ΟΞ΅ 5 Ξ½ΞΏΟοκομΡία ΟΞ·Ο ΞΞ­Ξ±Ο Ξ₯ΟΟΞΊΞ·Ο.

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δημοσιεύτηκε – Πηγή: IATRONET

ΣΧΟΛΙΑ

Κάνε like τη σελίδα μας στο Facebook

Κάνε like για να μαθαίνεις τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν!