Σάββατο, 11 Ιουλίου 2020
# M-NEWS:
Home | ΥΓΕΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ | [Iatronet]: Ανώτερη η δεξαμεθαζόνη από τη ρεμντεσιβίρη στην CoViD-19;
[Iatronet]: Ανώτερη η δεξαμεθαζόνη από τη ρεμντεσιβίρη στην CoViD-19;

[Iatronet]: Ανώτερη η δεξαμεθαζόνη από τη ρεμντεσιβίρη στην CoViD-19;

ΣΡ Ξ±ΟΞΈΞ΅Ξ½Ξ΅Ξ―Ο ΟΞΏΟ Ξ»Ξ¬ΞΌΞ²Ξ±Ξ½Ξ±Ξ½ ΞΏΞΎΟ Ξ³ΟΞ½ΞΏ ΟΟΟΞ―Ο Ξ΅ΟΡμβαΟΞΉΞΊΟ Ξ±Ξ΅ΟΞΉΟΞΌΟ, ΟΞΏ ΟΞ¬ΟΞΌΞ±ΞΊΞΏ μΡίΟΟΞ΅ ΟΞΏ ΟΞΏΟΞΏΟΟΟ ΞΈΞ±Ξ½Ξ¬ΟΞΏΟ ΟΟΞ½ 28 Ξ·ΞΌΞ΅ΟΟΞ½ ΞΊΞ±ΟΞ¬ 20%.

Ξ£ΟΞΌΟΟΞ½Ξ± ΞΌΞ΅ ΟΞ± Ξ±ΟΞΏΟΡλέΟΞΌΞ±ΟΞ± ΟΞΏΟ Ξ΄Ξ·ΞΌΞΏΟΞΉΞ΅ΟΞΈΞ·ΞΊΞ±Ξ½ ΟΟΞΏΞ½ ΞΉΟΟΟΟΞΏΟΞΏ medRxiv, Ξ· ΟΟΞ?ΟΞ· 6mg δΡξαμΡθα΢ΟΞ½Ξ·Ο Ξ³ΞΉΞ± Ξ­ΟΟ ΞΊΞ±ΞΉ 10 Ξ·ΞΌΞ­ΟΞ΅Ο ΞΏΞ΄Ξ?Ξ³Ξ·ΟΞ΅ ΟΟάγμαΟΞΉ ΟΞ΅ μΡίΟΟΞ· ΞΊΞ±ΟΞ¬ 35% ΟΞΏΟ ΟΞΏΟΞΏΟΟΞΏΟ ΞΈΞ½Ξ·ΟΞΉΞΌΟΟΞ·ΟΞ±Ο ΞΌΞ΅ΟΞ±ΞΎΟ ΟΟΞ½ Ξ±ΟθΡνΟΞ½ ΞΌΞ΅ Covid-19 ΟΞΏΟ Ξ²ΟΞ―ΟΞΊΞΏΞ½ΟΞ±Ξ½ ΟΞ΅ ΞΌΞ·ΟΞ±Ξ½ΞΉΞΊΞ? Ο ΟΞΏΟΟΞ?ΟΞΉΞΎΞ· ΞΌΞ΅ΟΞ¬ Ξ±ΟΟ 28 Ξ·ΞΌΞ­ΟΞ΅Ο ΞΈΞ΅ΟΞ±ΟΡίαΟ.
ΣΡ Ξ±ΟΞΈΞ΅Ξ½Ξ΅Ξ―Ο ΟΞΏΟ Ξ»Ξ¬ΞΌΞ²Ξ±Ξ½Ξ±Ξ½ ΞΏΞΎΟ Ξ³ΟΞ½ΞΏ ΟΟΟΞ―Ο Ξ΅ΟΡμβαΟΞΉΞΊΟ Ξ±Ξ΅ΟΞΉΟΞΌΟ, ΟΞΏ ΟΞ¬ΟΞΌΞ±ΞΊΞΏ μΡίΟΟΞ΅ ΟΞΏ ΟΞΏΟΞΏΟΟΟ ΞΈΞ±Ξ½Ξ¬ΟΞΏΟ ΟΟΞ½ 28 Ξ·ΞΌΞ΅ΟΟΞ½ ΞΊΞ±ΟΞ¬ 20%. Ξλλά ΞΌΞ΅ΟΞ±ΞΎΟ ΟΟΞ½ Ξ±ΟθΡνΟΞ½ ΟΞΏΟ Ξ΄Ξ΅Ξ½ ΡίΟΞ±Ξ½ ΞΏΞΎΟ Ξ³ΟΞ½ΞΏ Ξ? Ξ±Ξ΅ΟΞΉΟΞΌΟ, ΟΞΏ ΟΞΏΟΞΏΟΟΟ ΞΈΞ±Ξ½Ξ¬ΟΞΏΟ Ξ?ΟΞ±Ξ½ 22% Ο ΟΞ·Ξ»ΟΟΞ΅ΟΞΏ ΞΌΞ΅ ΟΞ· δΡξαμΡθα΢ΟΞ½Ξ·.
΀ο ΟΟΞ΅Ξ»ΞΏΟ ΟΞ·Ο Ξ΄Ξ΅ΞΎΞ±ΞΌΞ΅ΞΈΞ±ΞΆΟΞ½Ξ·Ο Ξ¬ΟΟΞΉΟΞ΅ Ξ½Ξ± ΡμΟΞ±Ξ½Ξ―ΞΆΞ΅ΟΞ±ΞΉ ΞΌΞ΅ΟΞ¬ Ξ±ΟΟ Ξ΅ΟΟΞ¬ Ξ·ΞΌΞ­ΟΞ΅Ο ΞΈΞ΅ΟΞ±ΟΞ΅Ξ―Ξ±Ο ΟΞ΅ δοκιμΞ? ΟΟΞΏ ΞΞ½ΟΞΌΞ­Ξ½ΞΏ ΞΞ±ΟίλΡιο ΞΌΞ΅ ΟΞ·Ξ½ ΞΏΞ½ΞΏΞΌΞ±ΟΞ―Ξ± Recovery, “ΟΟΞ±Ξ½ Ξ· ΟλΡγμονΟΞ΄Ξ·Ο Ξ²Ξ»Ξ¬Ξ²Ξ· ΟΟΞ½ ΟΞ½Ξ΅Ο ΞΌΟΞ½ΟΞ½ Ξ?ΟΞ±Ξ½ ΟΞΉΞΈΞ±Ξ½ΟΞ½ ΟΞΉΞΏ ΟΟ ΟΞ½Ξ?”, ΟημΡίΟΟΞ±Ξ½ ΞΏΞΉ Ξ΅ΟΞ΅Ο Ξ½Ξ·ΟΞ­Ο. ΞΞΎΞ¬Ξ»Ξ»ΞΏΟ , Ξ· μΡγαλΟΟΞ΅ΟΞ· Ξ΅ΟΞ―Ξ΄ΟΞ±ΟΞ· ΟΞ΅ Ξ±ΟΞΈΞ΅Ξ½Ξ΅Ξ―Ο ΟΞΏΟ Ξ½ΟΟΞ·ΟΞ±Ξ½ ΟΞΉΞΏ Ξ²Ξ±ΟΞΉΞ¬ Β«Ο ΟοδηλΟνΡι ΟΟΞΉ ΟΞ΅ Ξ±Ο ΟΟ ΟΞΏ ΟΟάδιο Ξ· Ξ±ΟθένΡια ΞΊΟ ΟΞΉΞ±ΟΟΡίΟΞ±ΞΉ Ξ±ΟΟ Ξ±Ξ½ΞΏΟΞΏΟαθολογία, ΞΌΞ΅ ΟΞΏΞ½ ΡνΡΟΞ³Ο Ξ±Ξ½Ξ±Ξ΄ΞΉΟλαΟΞΉΞ±ΟΞΌΟ ΟΞΏΟ ΞΉΞΏΟ Ξ½Ξ± Οαί΢Ρι Ξ΄Ξ΅Ο ΟΞ΅ΟΞ΅ΟΞΏΞ½ΟΞ± ΟΟλο”.
ΞΞΉ ΟΟ ΞΈΞΌΞΉΟΟΞΉΞΊΞ­Ο Ξ±ΟΟΞ­Ο ΟΟΞΏ ΞΞ½ΟΞΌΞ­Ξ½ΞΏ ΞΞ±ΟίλΡιο Ξ­ΟΞΏΟ Ξ½ Ξ?δη ΡγκΟίνΡι ΟΞ· δΡξαμΡθα΢ΟΞ½Ξ· ΟΞ΅ Ξ½ΞΏΟοκομΡιακοΟΟ Ξ±ΟΞΈΞ΅Ξ½Ξ΅Ξ―Ο ΟΞΏΟ ΟΟΡιά΢ονΟΞ±ΞΉ ΞΏΞΎΟ Ξ³ΟΞ½ΞΏ.
ΣΡ ΞΌΞΉΞ± μΡγάλη μΡλέΟΞ· ΟΞΏΟ Ξ΄ΞΉΞ΅ΞΎΞ?ΟΞΈΞ· Ξ±ΟΟ ΟΞ± ΞΞΈΞ½ΞΉΞΊΞ¬ ΞΞ½ΟΟΞΉΟΞΏΟΟΞ± Ξ₯γΡίαΟ, ΟΞΏ remdesivir έδΡιξΡ ΟΟΞΉ ΞΈΞ± ΞΌΟΞΏΟΞΏΟΟΞ΅ Ξ½Ξ±  μΡιΟΟΡι ΟΞΏ ΟΟΟΞ½ΞΏ Ξ­ΟΟ ΟΞ·Ξ½ Ξ±Ξ½Ξ¬ΟΟΟΟΞ· ΞΊΞ±ΟΞ¬ 47% ΟΞ΅ ΟΟΞ³ΞΊΟΞΉΟΞ· ΞΌΞ΅ ΟΞΏ Ξ΅ΞΉΞΊΞΏΞ½ΞΉΞΊΟ ΟΞ¬ΟΞΌΞ±ΞΊΞΏ ΟΞ΅ Ξ±ΟΞΈΞ΅Ξ½Ξ΅Ξ―Ο ΟΞΏΟ ΟΟΡιά΢ονΟΞ±Ξ½ Ο ΟΞΏΟΟΞ?ΟΞΉΞΎΞ· ΞΏΞΎΟ Ξ³ΟΞ½ΞΏΟ Ξ±Ξ»Ξ»Ξ¬ ΟΟΟΞ―Ο ΞΌΞ·ΟΞ±Ξ½ΞΉΞΊΟ Ξ±Ξ΅ΟΞΉΟΞΌΟ.

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δημοσιεύτηκε – Πηγή: IATRONET

ΣΧΟΛΙΑ

Κάνε like τη σελίδα μας στο Facebook

Κάνε like για να μαθαίνεις τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν!