Δευτέρα, 25 Μαΐου 2020
# M-NEWS:
Home | ΥΓΕΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ | [Iatronet]: Αναστολέας της τυροσινικής κινάσης του Bruton και πολλαπλή σκλήρυνση
[Iatronet]: Αναστολέας της τυροσινικής κινάσης του Bruton και πολλαπλή σκλήρυνση

[Iatronet]: Αναστολέας της τυροσινικής κινάσης του Bruton και πολλαπλή σκλήρυνση

ΣΡ μΡλέΟΞ·, ΞΏ Ξ±Ξ½Ξ±ΟΟΞΏΞ»Ξ­Ξ±Ο ΟΞ·Ο ΟΟ ΟΞΏΟΞΉΞ½ΞΉΞΊΞ?Ο ΞΊΞΉΞ½Ξ¬ΟΞ·Ο ΟΞΏΟ Bruton (ΞΞ€Ξi) μΡίΟΟΞ΅ ΟΞ·ΞΌΞ±Ξ½ΟΞΉΞΊΞ¬ ΟΞΉΟ Ξ΅Ξ½Ξ΅ΟΞ³Ξ­Ο Ξ²Ξ»Ξ¬Ξ²Ξ΅Ο ΟΞ·Ο Ξ½ΟΟΞΏΟ ΟΟΞ·Ξ½ Ο ΟΞΏΟΟΞΏΟΞΉΞ¬ΞΆΞΏΟ ΟΞ± ΟολλαΟΞ»Ξ? ΟΞΊΞ»Ξ?ΟΟ Ξ½ΟΞ·.

Ξ Ο ΟΞΏ διΡΟΞ΅ΟΞ½Ξ·ΟΞ· Ξ±Ξ½Ξ±ΟΟΞΏΞ»Ξ­Ξ±Ο ΟΞ·Ο ΟΟ ΟΞΏΟΞΉΞ½ΞΉΞΊΞ?Ο ΞΊΞΉΞ½Ξ¬ΟΞ·Ο ΟΞΏΟ Bruton (BTKi) ΟΞ·Ο Sanofi, Ξ­Ξ½Ξ±Ο Ξ±ΟΟ ΟΞΏΟ ΟΟΟΞΌΞ±ΟΞΏΟ, ΡκλΡκΟΞΉΞΊΟΟ ΞΌΞΉΞΊΟΞΏΞΌΞΏΟΞΉΞ±ΞΊΟΟ ΟΞ±ΟάγονΟΞ±Ο ΟΞΏΟ Ξ΄ΞΉΞ±ΟΞ΅ΟΞ½Ξ¬ ΟΞΏΞ½ Ξ±ΞΉΞΌΞ±ΟοΡγκΡΟΞ±Ξ»ΞΉΞΊΟ ΟΟΞ±Ξ³ΞΌΟ, ΟΞ­ΟΟ ΟΞ΅ ΟΞ± ΟΟΟΟΞ΅ΟΞΏΞ½ΟΞ± ΞΊΞ±ΞΉ Ξ΄Ξ΅Ο ΟΞ΅ΟΞ΅ΟΞΏΞ½ΟΞ± ΞΊΞ±ΟαληκΟΞΉΞΊΞ¬ ΟημΡία ΟΞ΅ ΞΌΞΉΞ± κλινικΞ? μΡλέΟΞ· ΦάΟΞ·Ο 2b ΟΞΏΟ Ξ±ΞΎΞΉΞΏΞ»ΟΞ³Ξ·ΟΞ΅ ΟΞ·Ξ½ Ξ±ΟΞΏΟΡλΡΟΞΌΞ±ΟΞΉΞΊΟΟΞ·ΟΞ± ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞ·Ξ½ Ξ±ΟΟάλΡιά ΟΞΏΟ ΟΞ΅ ΟΟ ΞΌΞΌΞ΅ΟΞ­ΟΞΏΞ½ΟΞ΅Ο ΞΌΞ΅ Ο ΟΞΏΟΟΞΏΟΞΉΞ¬ΞΆΞΏΟ ΟΞ± ΟολλαΟΞ»Ξ? ΟΞΊΞ»Ξ?ΟΟ Ξ½ΟΞ·. Ξ Ξ±Ξ½Ξ±ΟΟΞΏΞ»Ξ­Ξ±Ο ΟΞ·Ο BTK (SAR442168) μΡίΟΟΞ΅ ΟΞ·ΞΌΞ±Ξ½ΟΞΉΞΊΞ¬ ΟΞ·Ξ½ ΡνΡΟΞ³ΟΟΞ·ΟΞ± ΟΞ·Ο Ξ½ΟΟΞΏΟ ΟΞΏΟ ΟΟΞ΅ΟΞ―ΞΆΞ΅ΟΞ±ΞΉ ΞΌΞ΅ ΟΞ·Ξ½ ΟολλαΟΞ»Ξ? ΟΞΊΞ»Ξ?ΟΟ Ξ½ΟΞ· (Ξ Ξ£), ΟΟΟΟ Ξ±ΟΞΏΟΟ ΟΟΞΈΞ·ΞΊΞ΅ Ξ²Ξ¬ΟΡι ΞΌΞ±Ξ³Ξ½Ξ·ΟΞΉΞΊΞ?Ο Ξ±ΟΡικΟΞ½ΞΉΟΞ·Ο (MRI).

ΠμΡλέΟΞ· ΦάΟΞ·Ο 2 ΟΟΡδιάΟΟΞ·ΞΊΞ΅ Ξ³ΞΉΞ± ΟΞ·Ξ½ Ξ±ΞΎΞΉΞΏΞ»ΟΞ³Ξ·ΟΞ· ΟΞ·Ο ΟΟΞ­ΟΞ·Ο Ξ΄ΟΟΞ·Ο-Ξ±Ξ½ΟΞ±ΟΟΞΊΟΞΉΟΞ·Ο ΞΌΞ΅ΟΞ¬ Ξ±ΟΟ 12 Ξ΅Ξ²Ξ΄ΞΏΞΌΞ¬Ξ΄Ξ΅Ο ΞΈΞ΅ΟΞ±ΟΞ΅Ξ―Ξ±Ο ΞΌΞ΅ SAR442168, ΞΊΞ±ΟΞ±Ξ³ΟΞ¬ΟΞΏΞ½ΟΞ±Ο ΟΞΏΞ½ Ξ±ΟΞΉΞΈΞΌΟ ΟΟΞ½ Ξ½Ξ­ΟΞ½ βλαβΟΞ½ ΟΟΞΏΞ½ ΡγκέΟαλο Ξ²Ξ¬ΟΡι ΞΌΞ±Ξ³Ξ½Ξ·ΟΞΉΞΊΞ?Ο Ξ±ΟΡικΟΞ½ΞΉΟΞ·Ο (MRI). ΠμΡλέΟΞ· Ξ±ΞΎΞΉΞΏΞ»ΟΞ³Ξ·ΟΞ΅ ΟΞ­ΟΟΞ΅ΟΞΉΟ Ξ΄ΟΟΞ΅ΞΉΟ ΞΌΞ΅ΟΞ±ΞΎΟ 5mg ΞΊΞ±ΞΉ 60mg ΞΌΞ΅ΟΞ¬ Ξ±ΟΟ 12 Ξ΅Ξ²Ξ΄ΞΏΞΌΞ¬Ξ΄Ξ΅Ο ΞΊΞ±ΞΉ ΟΟΞ·ΟΞΉΞΌΞΏΟΞΏΞ―Ξ·ΟΞ΅ δΡδομένα Ξ΅ΞΉΞΊΞΏΞ½ΞΉΞΊΞΏΟ ΟΞ±ΟΞΌΞ¬ΞΊΞΏΟ , ΟΞ± ΞΏΟΞΏΞ―Ξ± Ξ»Ξ?ΟΞΈΞ·ΞΊΞ±Ξ½ ΟΞ΅ ΟΟΞΏΞ½ΞΉΞΊΟ Ξ΄ΞΉΞ¬ΟΟΞ·ΞΌΞ± ΟΞ΅ΟΟΞ¬ΟΟΞ½ ΡβδομάδΟΞ½. ΞΟΞΏΞ½ Ξ±ΟΞΏΟΞ¬ ΟΟΞΏ ΟΟΟΟΞ΅ΟΞΏΞ½ ΞΊΞ±ΟαληκΟΞΉΞΊΟ ΟημΡίο ΟΞΏΟ ΟΟΞ΅ΟΞ―ΞΆΞ΅ΟΞ±ΞΉ ΞΌΞ΅ ΟΞΏΞ½ Ξ±ΟΞΉΞΈΞΌΟ ΟΟΞ½ Ο ΟΞ­ΟΟΟ ΞΊΞ½ΟΞ½ βλαβΟΞ½ ΟΞ΅ Ξ±ΟΡικΟΞ½ΞΉΟΞ· T1 Ξ±ΞΊΞΏΞ»ΞΏΟ ΞΈΞ―Ξ±Ο Ξ΅Ξ½ΞΉΟΟΟ ΞΌΞ­Ξ½Ξ· ΞΌΞ΅ γαδολίνιο, Ξ΅ΟΞ±ΟΞΌΟΟΟΞ·ΞΊΞ΅ ΞΌΞΉΞ± διαδικαΟΞ―Ξ± ΟολλαΟΞ»Ξ?Ο ΟΟΞ³ΞΊΟΞΉΟΞ·Ο ΞΌΞ΅ ΞΌΞΏΞ½ΟΡλοΟΞΏΞ―Ξ·ΟΞ· ΟΟΞ± δΡδομένα Ξ΄ΟΟΞ·Ο-Ξ±Ξ½ΟΞ±ΟΟΞΊΟΞΉΟΞ·Ο, Ξ· ΞΏΟΞΏΞ―Ξ± Ξ±ΟΞΏΞΊΞ¬Ξ»Ο ΟΞ΅ ΟΟΞΉ ΟΞΏ ΡκθΡΟΞΉΞΊΟ ΞΌΞΏΞ½Οέλο Ξ?ΟΞ±Ξ½ ΟΞΏ Ολέον ΡνδΡδΡιγμένο (p=0,03).

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δημοσιεύτηκε – Πηγή: IATRONET

ΣΧΟΛΙΑ

Κάνε like τη σελίδα μας στο Facebook

Κάνε like για να μαθαίνεις τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν!