Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2020
# M-NEWS:
Home | ΥΓΕΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ | [Iatronet]: Ανάκληση παρτίδας ρολού κοτόπουλου με μπέικον και τυρί
[Iatronet]: Ανάκληση παρτίδας ρολού κοτόπουλου με μπέικον και τυρί

[Iatronet]: Ανάκληση παρτίδας ρολού κοτόπουλου με μπέικον και τυρί

Ξ Ξ.Ξ¦.Ξ.Ξ€. Ξ±ΟΞ±Ξ―ΟΞ·ΟΞ΅ ΟΞ·Ξ½ άμΡΟΞ· ανάκληΟΞ· ΟΞΏΟ ΟΟ Ξ½ΟΞ»ΞΏΟ ΟΞ·Ο ΟΟ Ξ³ΞΊΞ΅ΞΊΟΞΉΞΌΞ­Ξ½Ξ·Ο ΟΞ±ΟΟΞ―Ξ΄Ξ±Ο ΞΊΞ±ΞΉ Ξ?δη Ξ²ΟΞ―ΟΞΊΞΏΞ½ΟΞ±ΞΉ ΟΞ΅ Ρξέλιξη ΞΏΞΉ ΟΟΞ΅ΟΞΉΞΊΞΏΞ― έλΡγΟΞΏΞΉ.

Ξ Ξ.Ξ¦.Ξ.Ξ€. ΞΊΞ±ΞΉ ΡιδικΟΟΞ΅ΟΞ± Ξ· Ξ Ξ΅ΟΞΉΟΞ΅ΟΡιακΞ? ΞΞΉΞ΅ΟΞΈΟ Ξ½ΟΞ· ΞΟΡίΟΞΏΟ , ΞΊΞ±ΟΞ¬ ΟΞ· διΡνέΟγΡια ΡλέγΟΟΞ½ ΟΟΞΏ ΟλαίΟΞΉΞΏ ΟΞΏΟ Ξ ΟΞΏΞ³ΟάμμαΟΞΏΟ Β«ΞΟΞ―ΟΞ·ΞΌΞΏΟ ΞλΡγΟΞΏΟ ΞΞΉΞΊΟοβιολογικΟΞ½ ΞΟΞΉΟΞ·ΟΞ―ΟΞ½ ΞΟΟΞ¬Ξ»Ξ΅ΞΉΞ±Ο Ξ€ΟΞΏΟΞ―ΞΌΟΞ½Β» Ξ­ΟΞΏΟ Ο 2020, ΟΟΞΏΞ­Ξ²Ξ· ΟΞ΅ δΡιγμαΟοληΟΞ―Ξ± ΞΊΞ±ΟΞ΅ΟΟ Ξ³ΞΌΞ­Ξ½ΞΏΟ ΟΞ±ΟΞ±ΟΞΊΞ΅Ο Ξ¬ΟΞΌΞ±ΟΞΏΟ Ξ±ΟΟ ΞΊΟΞ­Ξ±Ο ΟΞΏΟ Ξ»Ξ΅ΟΞΉΞΊΟΞ½ ΟΞΏΟ ΟΟΞΏΞΏΟΞ―ΞΆΞ΅ΟΞ±ΞΉ Ξ½Ξ± ΞΊΞ±ΟΞ±Ξ½Ξ±Ξ»ΟθΡί μαγΡιΟΡμένο, ΟΞΏΟ Ξ΄ΞΉΞ±Ξ½Ξ­ΞΌΞ΅ΟΞ±ΞΉ Ξ±ΟΟ ΟΞ·Ξ½ Ξ΅ΟΞ±ΞΉΟΡία ΞΞ΀ΑΠΞ.Ξ.Ξ.Ξ. (Ο ΟΞΏΞΊΞ±ΟΞ¬ΟΟΞ·ΞΌΞ± MyMarket), ΞΌΞ΅ ΟΞ·Ξ½ ΡμΟΞΏΟΞΉΞΊΞ? ΞΏΞ½ΞΏΞΌΞ±ΟΞ―Ξ± βΞ ΞΞΞΞΞΞ£ Ξ¦ΞΞ‘ΞΞΞ£ Ξ‘ΞΞΞ ΞΞΞ€ΞΞ ΞΞ₯ΞΞ ΞΞ ΞΞ ΞΞͺΞΞΞ ΞΞΞ Ξ€Ξ₯Ξ‘Ξβ ΞΌΞ΅ Ξ·ΞΌΞ΅ΟΞΏΞΌΞ·Ξ½Ξ―Ξ± ΟΞ±ΟΞ±Ξ³ΟΞ³Ξ?Ο 18/11/19 ΞΊΞ±ΞΉ Ξ·ΞΌΞ΅ΟΞΏΞΌΞ·Ξ½Ξ―Ξ± Ξ»Ξ?ΞΎΞ·Ο 18/11/20, ΟΞΏ ΞΏΟΞΏΞ―ΞΏ ΟΞ±ΟάγΡΟΞ±ΞΉ ΞΊΞ±ΞΉ ΟΟ ΟΞΊΞ΅Ο Ξ¬ΞΆΞ΅ΟΞ±ΞΉ ΟΟΞ·Ξ½ Ξ.Ξ. Ξ±ΟΟ ΟΞ·Ξ½ Ξ΅ΟΞ±ΞΉΟΡία Pimel Trading ltd., Vasil Aprilov Blvd. 157, Plovdiv, ΞΞΏΟ Ξ»Ξ³Ξ±ΟΞ―Ξ±, ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞ΅ ΟΟ Ξ½Ξ΅ΟΞ³Ξ±ΟΞ―Ξ± ΞΌΞ΅ ΟΞΏ ΞΟΞ·Ξ½ΞΉΞ±ΟΟΞΉΞΊΟ ΞΟΞ³Ξ±ΟΟΞ?ΟΞΉΞΏ ΞΟΞ±Ξ½Ξ½Ξ―Ξ½ΟΞ½, διαΟΞΉΟΟΟΞΈΞ·ΞΊΞ΅ Ξ· Ξ ΞΞ‘ΞΞ₯Ξ£ΞΞ ΟΞΏΟ ΟΞ±ΞΈΞΏΞ³ΟΞ½ΞΏΟ ΞΌΞΉΞΊΟΞΏΞΏΟΞ³Ξ±Ξ½ΞΉΟΞΌΞΏΟ Salmonella spp. ΟΟΞΏ Ξ±Ξ½ΟΟΞ­ΟΟ Ξ΄Ξ΅Ξ―Ξ³ΞΌΞ±.

Ξ Ξ.Ξ¦.Ξ.Ξ€. Ξ±ΟΞ±Ξ―ΟΞ·ΟΞ΅ ΟΞ·Ξ½ άμΡΟΞ· ανάκληΟΞ· ΟΞΏΟ ΟΟ Ξ½ΟΞ»ΞΏΟ ΟΞ·Ο ΟΟ Ξ³ΞΊΞ΅ΞΊΟΞΉΞΌΞ­Ξ½Ξ·Ο ΟΞ±ΟΟΞ―Ξ΄Ξ±Ο ΟΞΏΟ Ξ΅Ξ½ Ξ»ΟΞ³Ο ΟΟΞΏΟΟΞ½ΟΞΏΟ ΞΊΞ±ΞΉ Ξ?δη Ξ²ΟΞ―ΟΞΊΞΏΞ½ΟΞ±ΞΉ ΟΞ΅ Ρξέλιξη ΞΏΞΉ ΟΟΞ΅ΟΞΉΞΊΞΏΞ― έλΡγΟΞΏΞΉ.

ΞαλοΟΞ½ΟΞ±ΞΉ ΞΏΞΉ ΞΊΞ±ΟΞ±Ξ½Ξ±Ξ»ΟΟΞ­Ο ΟΞΏΟ Ξ­ΟΞΏΟ Ξ½ ΟΟΞΏΞΌΞ·ΞΈΞ΅Ο ΟΡί ΟΞΏ Ξ±Ξ½ΟΟΞ­ΟΟ ΟΟΞΏΟΟΞ½, Ξ½Ξ± ΞΌΞ·Ξ½ ΟΞΏ ΞΊΞ±ΟΞ±Ξ½Ξ±Ξ»ΟΟΞΏΟ Ξ½.

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δημοσιεύτηκε – Πηγή: IATRONET

ΣΧΟΛΙΑ

Κάνε like τη σελίδα μας στο Facebook

Κάνε like για να μαθαίνεις τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν!