Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2020
# M-NEWS:
Home | ΥΓΕΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ | [Iatronet]: Το αλκοόλ…βελτιώνει τις νοητικές λειτουργίες
[Iatronet]: Το αλκοόλ…βελτιώνει τις νοητικές λειτουργίες

[Iatronet]: Το αλκοόλ…βελτιώνει τις νοητικές λειτουργίες

XΞ±ΞΌΞ·Ξ»Ξ? Ξ­ΟΟ ΞΌΞ­ΟΟΞΉΞ± ΞΊΞ±ΟανάλΟΟΞ· αλκοΟΞ» ΟΟ Ξ½Ξ΄Ξ΅ΟΟΞ±Ξ½ ΞΌΞ΅ ΞΊΞ±Ξ»ΟΟΞ΅ΟΞ? γΡνικΞ? Ξ½ΞΏΞ·ΟΞΉΞΊΞ? λΡιΟΞΏΟ ΟΞ³Ξ―Ξ± ΞΊΞ±ΞΉ ανάκληΟΞ· λέξΡΟΞ½, έδΡιξΡ Ξ­ΟΞ΅Ο Ξ½Ξ±.

ΧαμηλΞ? Ξ­ΟΟ ΞΌΞ­ΟΟΞΉΞ± ΞΊΞ±ΟανάλΟΟΞ· αλκοΟΞ» ΞΌΟΞΏΟΡί ΡνδΡΟΞΏΞΌΞ­Ξ½ΟΟ Ξ½Ξ± βΡλΟΞΉΟνΡι ΟΞ· ΞΌΞ½Ξ?ΞΌΞ· ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞΉΟ Ξ½ΞΏΞ·ΟΞΉΞΊΞ­Ο Ξ»Ξ΅ΞΉΟΞΏΟ ΟΞ³Ξ―Ξ΅Ο, Ξ±Ξ½Ξ±ΟΞ­ΟΡι Ξ­ΟΞ΅Ο Ξ½Ξ± ΟΟΞΏ JAMA Network Open.

ΞΞ½ΟΟΞ΅Ο ΟΞΏΟ ΞΊΞ±ΟανάλΟΞ½Ξ±Ξ½ λιγΟΟΞ΅ΟΞ± Ξ±ΟΟ 15 ΟΞΏΟΞ¬ ΟΞ·Ξ½ Ρβδομάδα ΞΊΞ±ΞΉ Ξ³Ο Ξ½Ξ±Ξ―ΞΊΞ΅Ο ΟΞΏΟ Ξ­ΟΞΉΞ½Ξ±Ξ½ λιγΟΟΞ΅ΟΞ± Ξ±ΟΟ 8 ΟΞΏΟΞ¬ ΡβδομαδιαίΟΟ Ξ΅Ξ―ΟΞ±Ξ½ 34% λιγΟΟΞ΅ΟΞ΅Ο ΟΞΉΞΈΞ±Ξ½ΟΟΞ·ΟΞ΅Ο Ξ½Ξ± ΡμΟΞ±Ξ½Ξ―ΟΞΏΟ Ξ½ Ξ½ΞΏΞ·ΟΞΉΞΊΞ? ΡξαΟΞΈΞ­Ξ½Ξ·ΟΞ· ΞΊΞ±ΞΉ 29% λιγΟΟΞ΅ΟΞ΅Ο Ξ½Ξ± ΡμΟΞ±Ξ½Ξ―ΟΞΏΟ Ξ½ ΡξαΟΞΈΞ­Ξ½Ξ·ΟΞ· ΟΞ·Ο ΟΞ½Ξ΅Ο ΞΌΞ±ΟΞΉΞΊΞ­Ο ΞΊΞ±ΟΞ¬ΟΟΞ±ΟΞ·Ο ΟΞ΅ ΟΟΞ­ΟΞ· ΞΌΞ΅ ΟΟΞΏΟ Ο Ξ΄Ξ΅Ξ½ Ξ­ΟΞΉΞ½Ξ±Ξ½ ΟΞΏΟΞ­.

Ξ Ξ­ΟΞ΅Ο Ξ½Ξ± Ο ΟέδΡιξΡ ΟΟΞΉ ΟΞ±ΞΌΞ·Ξ»Ξ? Ξ­ΟΟ ΞΌΞ­ΟΟΞΉΞ± ΞΊΞ±ΟανάλΟΟΞ· αλκοΟΞ» ΟΟ Ξ½Ξ΄Ξ΅ΟΟΞ±Ξ½ ΞΌΞ΅ ΞΊΞ±Ξ»ΟΟΞ΅ΟΞ? γΡνικΞ? Ξ½ΞΏΞ·ΟΞΉΞΊΞ? λΡιΟΞΏΟ ΟΞ³Ξ―Ξ± ΞΊΞ±ΞΉ ανάκληΟΞ· λέξΡΟΞ½, Ξ½ΞΏΞ·ΟΞΉΞΊΞ? ΞΊΞ±ΟΞ¬ΟΟΞ±ΟΞ· ΞΊΞ±ΞΉ λΡξιλΟΞ³ΞΉΞΏ ΟΞ΅ ΞΌΞ΅ΟΞ?Ξ»ΞΉΞΊΞ΅Ο Ξ? ηλικιΟΞΌΞ­Ξ½ΞΏΟ Ο Ξ¬Ξ½ΟΟΞ΅Ο ΞΊΞ±ΞΉ Ξ³Ο Ξ½Ξ±Ξ―ΞΊΞ΅Ο ΟΟΞΉΟ ΞΞ Ξ.

ΞΞ?Ξ»ΟΟΞ±Ξ½ ΟΟΞΉ ΟΞ±ΞΌΞ·Ξ»Ξ? Ξ­ΟΟ ΞΌΞ­ΟΟΞΉΞ± ΞΊΞ±ΟανάλΟΟΞ· αλκοΟΞ» ΟΟ Ξ½Ξ΄Ξ΅ΟΟΞ±Ξ½ ΞΊΞ±ΞΉ ΞΌΞ΅ Ξ²ΟΞ±Ξ΄ΟΟΞ΅ΟΞ· Ξ½ΞΏΞ·ΟΞΉΞΊΞ? ΡξαΟΞΈΞ­Ξ½Ξ·ΟΞ·.

ΞΞΉ Ξ΅ΟΞ΅Ο Ξ½Ξ·ΟΞ­Ο Ξ΅ΟΟΞ―Ξ±ΟΞ±Ξ½ ΟΟΞ·Ξ½ ΞΊΞ±ΟανάλΟΟΞ· αλκοΟΞ» ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞ· Ξ½ΞΏΞ·ΟΞΉΞΊΞ? ΡξαΟΞΈΞ­Ξ½Ξ·ΟΞ· ΟΟΡδΟΞ½ 20,000 ΞΞΌΞ΅ΟΞΉΞΊΞ±Ξ½ΟΞ½ ΡνηλίκΟΞ½ ΞΌΞ΅ ΞΌΞ­ΟΞ· ηλικία ΟΞ± 62 Ξ­ΟΞ·.

ΞΡνικά, ΟΟΞΏΞΉ ΞΊΞ±ΟανάλΟΞ½Ξ±Ξ½ ΟΞ±ΞΌΞ·Ξ»Ξ­Ο Ξ­ΟΟ ΞΌΞ­ΟΟΞΉΞ΅Ο ΟΞΏΟΟΟΞ·ΟΞ΅Ο Ξ±Ξ»ΞΊΞΏΟΞ» ΟΞ·Ξ½ Ρβδομάδα ΡίΟΞ±Ξ½ ΞΊΞ±Ξ»ΟΟΞ΅ΟΞ· Ξ±ΟΟδοΟΞ· ΟΞ΅ διάΟΞΏΟΞ΅Ο Ξ±ΞΎΞΉΞΏΞ»ΞΏΞ³Ξ?ΟΞ΅ΞΉΟ Ξ½ΞΏΞ·ΟΞΉΞΊΞ?Ο Ξ»Ξ΅ΞΉΟΞΏΟ ΟΞ³Ξ―Ξ±Ο ΟΞ΅ ΟΟΞ­ΟΞ· ΞΌΞ΅ ΟΟΞΏΟ Ο Ξ­ΟΞΉΞ½Ξ±Ξ½ ΟΞΏΞ»Ο Ξ? ΞΊΞ±ΞΈΟΞ»ΞΏΟ .

ΞΞΉΞ± ΟΞ±ΟάδΡιγμα, Ξ?ΟΞ±Ξ½ λιγΟΟΞ΅ΟΞΏ ΟΞΉΞΈΞ±Ξ½Ο Ξ½Ξ± Ξ­ΟΞΏΟ Ξ½ ΟΞ±ΞΌΞ·Ξ»ΟΟΞ΅ΟΞ± ΟΞΊΞΏΟ ΟΞ΅ ΟΞ΅ΟΟ Ξ³ΞΉΞ± ανάκληΟΞ· λέξΡΟΞ½ ΞΊΞ±ΞΉ Ξ»Ξ΅ΞΎΞΉΞ»ΞΏΞ³Ξ―ΞΏΟ .

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δημοσιεύτηκε – Πηγή: IATRONET

ΣΧΟΛΙΑ

Κάνε like τη σελίδα μας στο Facebook

Κάνε like για να μαθαίνεις τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν!