Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2020
# M-NEWS:
Home | ΥΓΕΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ | [Iatronet]: 93 εισαγόμενα κρούσματα κορωνοϊού σε 15 μέρες [πίνακας]
[Iatronet]: 93 εισαγόμενα κρούσματα κορωνοϊού σε 15 μέρες [πίνακας]

[Iatronet]: 93 εισαγόμενα κρούσματα κορωνοϊού σε 15 μέρες [πίνακας]

΀α ΟΟΟΟΞ± 11 ΞΈΞ΅ΟΞΉΞΊΞ¬ δΡίγμαΟΞ± ΞΊΞΏΟΟΞ½ΞΏΟΞΏΟ ΟΞ΅ Ξ΅ΟΞΉΞ²Ξ¬ΟΞ΅Ο Ξ±Ξ΅ΟΞΏΟΞΏΟΞΉΞΊΟΞ½ ΟΟΞ?ΟΞ΅ΟΞ½ Ξ­Ξ³ΞΉΞ½Ξ±Ξ½ Ξ³Ξ½ΟΟΟΞ¬ ΞΌΟΞ»ΞΉΟ ΟΞ?ΞΌΞ΅ΟΞ± ΞΊΞ±ΞΉ ΟΟΞΏΞ­ΞΊΟ ΟΞ±Ξ½ Ξ­ΟΡιΟΞ± Ξ±ΟΟ 3.611 ΞΌΞΏΟΞΉΞ±ΞΊΞ¬ ΟΞ΅ΟΟ.

ΞΞΎΞΉΟλογη Ξ±ΟΞΎΞ·ΟΞ· ΟΞ±ΟΞΏΟ ΟΞΉΞ¬ΞΆΞΏΟ Ξ½ – ΟΟΟΟ Ξ±Ξ½Ξ±ΞΌΞ΅Ξ½ΟΟΞ±Ξ½ – ΟΞ± ΡιΟΞ±Ξ³ΟμΡνα ΞΊΟΞΏΟΟΞΌΞ±ΟΞ± ΞΊΞΏΟΟΞ½ΞΏΟΞΏΟ ΟΟΞ·Ξ½ Ξλλάδα.

ΞΟΟ ΟΞΉΟ 15 ΞΞΏΟ Ξ½Ξ―ΞΏΟ , ΟΞΏΟ Ξ?ΟΞΈΞ·ΟΞ±Ξ½ ΞΏΞΉ ΟΞ΅ΟΞΉΞΏΟΞΉΟΞΌΞΏΞ― ΟΟΞ± ΟΟΞ½ΞΏΟΞ±, Ξ±Ξ³Ξ³Ξ―ΞΆΞΏΟ Ξ½ ΟΞ± 100 ΞΏΞΉ Ξ½Ξ­Ξ΅Ο Ξ»ΞΏΞΉΞΌΟΞΎΞ΅ΞΉΟ ΟΞΏΟ Ξ±ΟΞΏΟΞΏΟΞ½ Ξ΅ΟΞΉΟΞΊΞ­ΟΟΞ΅Ο ΟΟΞ· ΟΟΟΞ± ΞΌΞ±Ο.

Ξ€ΞΉΟ ΟΞ΅Ξ»Ξ΅Ο ΟΞ±Ξ―Ξ΅Ο Ξ΄ΟΞΏ ΡβδομάδΡΟ, Ξ­ΟΞΏΟ Ξ½ ΡνΟΞΏΟΞΉΟΟΡί 93 ΟΞΏΟ ΟΞ―ΟΟΞ΅Ο Ξ? Ξ΅ΟΞΉΟΞΊΞ­ΟΟΞ΅Ο ΞΌΞ΅ λοίμΟΞΎΞ·, ΟΞ΅ ΟΟνολο 266 ΟΟ Ξ½ΞΏΞ»ΞΉΞΊΟΞ½ ΞΊΟΞΏΟ ΟΞΌΞ¬ΟΟΞ½ (ΟΞΏΟΞΏΟΟΟ Ξ΅ΞΉΟΞ±Ξ³ΟμΡνΟΞ½ 34,9%).

ΞΟΟ ΟΞ·Ξ½ 1Ξ· ΞΞΏΟ Ξ»Ξ―ΞΏΟ , ΟΞΏΟ Ξ¬Ξ½ΞΏΞΉΞΎΞ±Ξ½ ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞ± Ξ±Ξ΅ΟΞΏΞ΄ΟΟΞΌΞΉΞ± ΟΞ·Ο ΟΟΟΞ±Ο, Ξ­ΟΞΏΟ Ξ½ ΞΊΞ±ΟΞ±Ξ³ΟΞ±ΟΡί 32 ΞΊΟΞΏΟΟΞΌΞ±ΟΞ± ΞΌΞ­ΟΞ± ΟΞ΅ ΞΌΟΞ»ΞΉΟ 3 ΞΌΞ­ΟΞ΅Ο, ΟΞ΅ ΟΟνολο 79 (ΟΞΏΟΞΏΟΟΟ Ξ΅ΞΉΟΞ±Ξ³ΟμΡνΟΞ½ 40,5%).

ΠΡικΟΞ½Ξ± Ξ±Ξ½Ξ±ΞΌΞ­Ξ½Ξ΅ΟΞ±ΞΉ Ξ½Ξ± Ξ΅ΟιδΡινΟθΡί ΟΞΏ Ξ΅ΟΟμΡνο διάΟΟΞ·ΞΌΞ±, Ξ±ΟΡνΟΟ Ξ΄ΞΉΟΟΞΉ ΡκκΟΡμοΟΞ½ ΟΞ± Ξ±ΟΞΏΟΡλέΟΞΌΞ±ΟΞ± ΡξΡΟΞ¬ΟΞ΅ΟΞ½ ΟΞ΅ δΡίγμαΟΞ± ΟΞΏΟ Ξ­ΟΞΏΟ Ξ½ ληΟθΡί ΞΊΞ±ΞΉ Ξ±ΟΞ΅ΟΞ­ΟΞΏΟ Ξ΄ΞΉΟΟΞΉ Ξ±Ξ½Ξ±ΞΌΞ­Ξ½Ξ΅ΟΞ±ΞΉ ΟΞ΅ΟΞ±ΞΉΟΞ­ΟΟ Ξ±ΟΞΎΞ·ΟΞ· ΟΟΞ·Ξ½ ΟΞΏΟ ΟΞΉΟΟΞΉΞΊΞ? ΞΊΞ―Ξ½Ξ·ΟΞ·.

΀α 93 ΡιΟΞ±Ξ³ΟμΡνα ΞΊΟΞΏΟΟΞΌΞ±ΟΞ± ΟΞΏΟ Ξ­ΟΞΏΟ Ξ½ ΞΊΞ±ΟΞ±Ξ³ΟΞ±ΟΡί Ξ±ΟΞΏΟΟ ΟΟΞ½ΞΏΟ Ξ½ ΞΌΞ­ΟΞΏΟ ΟΞΏΟ ΟΟΞ±Ξ³ΞΌΞ±ΟΞΉΞΊΞΏΟ Ξ±ΟΞΉΞΈΞΌΞΏΟ ΟΞΏΟ Ο, ΞΊΞ±ΞΈΟΟ ΞΏΞΉ ΡξΡΟΞ¬ΟΞ΅ΞΉΟ Ξ³Ξ―Ξ½ΞΏΞ½ΟΞ±ΞΉ δΡιγμαΟοληΟΟΞΉΞΊΞ¬.

Ξ ΞΟ Ξ²Ξ­ΟΞ½Ξ·ΟΞ· ΟΟΞ·ΟΞΉΞΌΞΏΟοιΡί Ξ­Ξ½Ξ±Ξ½ αλγΟΟΞΉΞΈΞΌΞΏ, ΞΌΞ΅ ΟΞΏΞ½ ΞΏΟΞΏΞ―ΞΏ Ξ±ΟΞΏΟΞ±Οί΢Ρι Ξ³ΞΉΞ± ΟΞΏΞ½ Ξ±ΟΞΉΞΈΞΌΟ ΟΟΞ½ δΡιγμάΟΟΞ½ ΟΞΏΟ ΞΈΞ± λάβΡι Ξ±ΟΟ ΞΊΞ¬ΞΈΞ΅ ΟΟΞ?ΟΞ·.

ΞΞ΅ ΟΞΏ ΞΌΞ±ΞΈΞ·ΞΌΞ±ΟΞΉΞΊΟ Ξ±Ο ΟΟ ΞΌΞΏΞ½Οέλο ΟΟΞΏΟΞ΅ΟΡι ΟΟΞΏ Ξ½Ξ± ΟΞ΅ΟΟΟΡι ΞΌΞ―Ξ± Ξ΅ΟΞ±ΟΞΊΞ? ΞΊΞ¬Ξ»Ο ΟΞ·, ΟΟΟΞ―Ο ΟΟ ΟΞΉΞΊΞ¬ Ξ½Ξ± ΡνΟΞΏΟΞ―ΟΡι ΟΞΏ ΟΟνολο ΟΟΞ½ ΞΈΞ΅ΟΞΉΞΊΟΞ½ ΟΟΞΏΞ½ ΞΉΟ.

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δημοσιεύτηκε – Πηγή: IATRONET

ΣΧΟΛΙΑ

Κάνε like τη σελίδα μας στο Facebook

Κάνε like για να μαθαίνεις τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν!