Τρίτη, 7 Ιουλίου 2020
# M-NEWS:
Home | ΥΓΕΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ | [Iatronet]: Το 47% των διαφορών στην ευαισθησία αποδίδεται στα γονίδια
[Iatronet]: Το 47% των διαφορών στην ευαισθησία αποδίδεται στα γονίδια

[Iatronet]: Το 47% των διαφορών στην ευαισθησία αποδίδεται στα γονίδια

ΞΞΏΟΞΉΟΞΌΞ­Ξ½ΞΏΞΉ άνθΟΟΟΞΏΞΉ Ρίναι ΟΞΉΞΏ Ξ΅Ο Ξ±Ξ―ΟΞΈΞ·ΟΞΏΞΉ Ξ±ΟΟ Ξ¬Ξ»Ξ»ΞΏΟ Ο ΞΊΞ±ΞΉ Ξ½Ξ­Ξ± Ξ­ΟΞ΅Ο Ξ½Ξ±.Ξ±Ξ½Ξ±ΟΞ­ΟΡι ΟΟΞΉ ΟΞ΅ΟΞ―ΟΞΏΟ ΞΏΞΉ ΞΌΞΉΟΞ­Ο Ξ΄ΞΉΞ±ΟΞΏΟΞ­Ο ΞΌΟΞΏΟΞΏΟΞ½ Ξ½Ξ± Ξ±ΟοδοθοΟΞ½ ΟΟΞ± γονίδια.

ΞΟΞΉΟΞΌΞ­Ξ½ΞΏΞΉ άνθΟΟΟΞΏΞΉ Ρίναι ΟΞΉΞΏ Ξ΅Ο Ξ±Ξ―ΟΞΈΞ·ΟΞΏΞΉ Ξ±ΟΟ Ξ¬Ξ»Ξ»ΞΏΟ Ο ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞ΅ΟΞ―ΟΞΏΟ ΞΏΞΉ ΞΌΞΉΟΞ­Ο Ξ΄ΞΉΞ±ΟΞΏΟΞ­Ο ΞΌΟΞΏΟΞΏΟΞ½ Ξ½Ξ± Ξ±ΟοδοθοΟΞ½ ΟΟΞ± γονίδια, Ξ±Ξ½Ξ±ΟΞ­ΟΡι Ξ½Ξ­Ξ± Ξ­ΟΞ΅Ο Ξ½Ξ±.

Ξ Ξ­ΟΞ΅Ο Ξ½Ξ±, ΟΞΏΟ Queen Mary University of London ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞΏΟ Β Kings College London, ΟΟ Ξ½Ξ­ΞΊΟΞΉΞ½Ξ΅ ΞΆΞ΅Ο Ξ³Ξ¬ΟΞΉΞ± ΞΌΞΏΞ½ΞΏΞΆΟ Ξ³ΟΟΞΉΞΊΟΞ½ ΞΊΞ±ΞΉ Ξ΄ΞΉΞΆΟ Ξ³ΟΟΞΉΞΊΟΞ½. 17ΟΟΞΏΞ½ΟΞ½ διδΟΞΌΟΞ½ Ξ³ΞΉΞ± Ξ½Ξ± διαΟΞΉΟΟΟΟΡι ΟΟΟΞΏ ΞΉΟΟΟ ΟΞ¬ Ξ΅ΟΞ·ΟΡά΢ονΟΞ±Ξ½ Ξ±ΟΟ ΞΈΞ΅ΟΞΉΞΊΞ­Ο Ξ? Ξ±ΟΞ½Ξ·ΟΞΉΞΊΞ­Ο Ξ΅ΞΌΟΡιΟΞ―Ξ΅Ο-ΟΞΏ Ξ΅ΟΞ―ΟΡδο ββΞ΅Ο Ξ±ΞΉΟΞΈΞ·ΟΞ―Ξ±Οββ ΟΞΏΟ Ο.

Ξ Ξ­ΟΞ΅Ο Ξ½Ξ±, Ρίναι Ξ· ΟΟΟΟΞ· ΟΞΏΟ Ξ΄Ξ΅Ξ―ΟνΡι ΟΞ· ΟΟΞ­ΟΞ· ΞΊΞ±ΟαληκΟΞΉΞΊΞ¬.

Ξ£ΟΟΟΞΏΟ Ξ?ΟΞ±Ξ½ Ξ½Ξ± Ξ²ΟΡθΡί ΟΟΟΞΏ ΞΌΞ­ΟΞΏΟ ΟΟΞ½ διαΟΞΏΟΟΞ½ ΟΟΞ·Ξ½ Ξ΅Ο Ξ±ΞΉΟΞΈΞ·ΟΞ―Ξ± ΞΈΞ± ΞΌΟΞΏΟΞΏΟΟΞ΅ Ξ½Ξ± ΡξηγηθΡί Ξ±ΟΟ Ξ³Ξ΅Ξ½Ξ΅ΟΞΉΞΊΞΏΟΟ Ξ? ΟΞ΅ΟιβαλλονΟΞΉΞΊΞΏΟΟ ΟΞ±ΟάγονΟΞ΅Ο ΞΊΞ±ΟΞ¬ ΟΞ·Ξ½ Ξ±Ξ½Ξ¬ΟΟΟ ΞΎΞ·.

ΞΞ―Ξ΄Ο ΞΌΞΏΞΉ ΟΞΏΟ ΞΌΞ΅Ξ³Ξ±Ξ»ΟΞ½ΞΏΟ Ξ½ ΞΌΞ±ΞΆΞ― ΞΈΞ± ΞΆΞ?ΟΞΏΟ Ξ½ ΟΞ΅ μΡγάλο Ξ²Ξ±ΞΈΞΌΟ ΟΟΞΏ ίδιο ΟΞ΅Οιβάλλον. Ξ©ΟΟΟΟΞΏ, ΞΌΟΞ½ΞΏ ΞΏΞΉ ΞΌΞΏΞ½ΞΏΞΆΟ Ξ³ΟΟΞΉΞΊΞΏΞ― Ξ­ΟΞΏΟ Ξ½ ΟΞ± ίδια γονίδια. ΞΞ½ δΡν Ξ΄Ξ΅Ξ―ΞΎΞΏΟ Ξ½ ΟΞ±ΟΞ±ΟΞ¬Ξ½Ο ΞΏΞΌΞΏΞΉΟΟΞ·ΟΞ± ΟΟΞ± Ξ΅ΟΞ―ΟΡδα Ξ΅Ο Ξ±ΞΉΟΞΈΞ·ΟΞ―Ξ±Ο ΟΞ΅ ΟΟΞ­ΟΞ· ΞΌΞ΅ ΟΞΏΟ Ο Ξ΄ΞΉΞΆΟ Ξ³ΟΟΞΉΞΊΞΏΟΟ ΟΟΟΞ΅ ΟΞ± γονίδια δΡν Ρίναι ΟΞΉΞΈΞ±Ξ½Ο Ξ½Ξ± ΟΞ±Ξ―ΞΆΞΏΟ Ξ½ ΟΟλο.

ΞΞ΅ Ξ±Ο ΟΞΏΟ ΟΞΏΟ Ξ΅Ξ―Ξ΄ΞΏΟ Ο ΟΞ·Ξ½ Ξ±Ξ½Ξ¬Ξ»Ο ΟΞ·, ΞΏΞΉ Ξ΅ΟΞ΅Ο Ξ½Ξ·ΟΞ­Ο Ξ΄ΞΉΞ±ΟΞ―ΟΟΟΟΞ±Ξ½ ΟΟΞΉ ΟΞΏ 47% ΟΟΞ½ διαΟΞΏΟΟΞ½ ΟΟΞ·Ξ½ Ξ΅Ο Ξ±ΞΉΟΞΈΞ·ΟΞ―Ξ± ΞΌΞ΅ΟΞ±ΞΎΟ Ξ±Ξ½ΞΈΟΟΟΟΞ½ Ξ±ΟοδιδΟΟΞ±Ξ½ ΟΞ΅ γΡνΡΟΞΉΞΊΞΏΟΟ ΟΞ±ΟάγονΟΞ΅Ο ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞΏ 53% ΟΞ΅ ΟΞ΅ΟιβαλλονΟΞΉΞΊΞΏΟΟ.

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δημοσιεύτηκε – Πηγή: IATRONET

ΣΧΟΛΙΑ

Κάνε like τη σελίδα μας στο Facebook

Κάνε like για να μαθαίνεις τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν!