Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2020
# M-NEWS:
Home | ΥΓΕΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ | [Iatronet]: 43 νέες λοιμώξεις από SARS-COV 2, 36 εισαγόμενες
[Iatronet]: 43 νέες λοιμώξεις από SARS-COV 2, 36 εισαγόμενες

[Iatronet]: 43 νέες λοιμώξεις από SARS-COV 2, 36 εισαγόμενες

ΞΞΉΞ± Ξ­ΞΊΟΞ· ΞΌΞ­ΟΞ±, δΡν ΞΊΞ±ΟΞ±Ξ³ΟΞ¬ΟΞ΅ΟΞ±ΞΉ Ξ±ΟΟλΡια ΞΆΟΞ?Ο Ξ±ΟΟ CoViD-19, ΞΌΞ΅ ΟΞΏΞ½ ΟΟ Ξ½ΞΏΞ»ΞΉΞΊΟ Ξ±ΟΞΉΞΈΞΌΟ ΟΟΞ½ ΞΈΞ±Ξ½Ξ¬ΟΟΞ½ Ξ½Ξ± ΟΞ±ΟαμένΡι 192.

ΞΞ΅ ΟΞΏ άνοιγμα ΟΟΞ½ ΟΟ Ξ½ΟΟΟΞ½ Ξ½Ξ± Ξ±ΟΞΏΟΡλΡί ΟΞΏ Ξ΅ΟΟμΡνο Ο Ξ³Ξ΅ΞΉΞΏΞ½ΞΏΞΌΞΉΞΊΟ “ΟΟΞΏΞ―ΟΞ·ΞΌΞ±” Ξ³ΞΉΞ± ΟΞ·Ξ½ Ξλλάδα, ΟΞ· ΞΞ΅Ο ΟΞ­ΟΞ± Ξ±Ξ½Ξ±ΞΊΞΏΞΉΞ½ΟΞΈΞ·ΞΊΞ±Ξ½ άλλα Ξ½Ξ­Ξ± ΞΊΟΞΏΟΟΞΌΞ±ΟΞ± λοίμΟΞΎΞ·Ο Ξ±ΟΟ ΞΊΞΏΟΟΞ½ΞΏΟΟ.

ΞΞΉ Ξ½Ξ­Ξ΅Ο Ξ»ΞΏΞΉΞΌΟΞΎΞ΅ΞΉΟ Ξ΅ΟΞ·ΟΞ΅Ξ¬ΞΆΞΏΟ Ξ½ ανάλογα ΟΞΏ Ξ³ΟΞ¬ΟΞ·ΞΌΞ± ΞΌΞ΅ ΟΞ·Ξ½ ΟΞΏΟΡία ΟΞ·Ο Ξ΅ΟΞΉΞ΄Ξ·ΞΌΞ―Ξ±Ο ΟΟΞ· ΟΟΟΞ± ΞΌΞ±Ο .

Ξ£ΟΞΌΟΟΞ½Ξ± ΞΌΞ΅ ΟΞ· ΟΞ·ΞΌΞ΅ΟΞΉΞ½Ξ? ΡνημέΟΟΟΞ· Ξ±ΟΟ ΟΞΏΞ½ ΞΞΈΞ½ΞΉΞΊΟ ΞΟΞ³Ξ±Ξ½ΞΉΟΞΌΟ ΞΞ·ΞΌΟΟΞΉΞ±Ο Ξ₯Ξ³Ξ΅Ξ―Ξ±Ο (ΞΞΞΞ₯), Ξ· ΞΊΞ±ΟΞ¬ΟΟΞ±ΟΞ· διαμοΟΟΟΞ½Ξ΅ΟΞ±ΞΉ ΟΟ Ξ½ΞΏΟΟΞΉΞΊΞ¬ ΟΟ Ξ΅ΞΎΞ?Ο:

  • 43 Ξ½Ξ­Ξ± ΞΊΟΞΏΟΟΞΌΞ±ΟΞ±Β (9 ΟΞΈΞ΅Ο).
  • ΀α 36 Ρίναι ΡιΟΞ±Ξ³ΟμΡνα (7 ΟΞΈΞ΅Ο).
  • 3.562 ΟΟ Ξ½ΞΏΞ»ΞΉΞΊΞ¬ ΞΊΟΞΏΟΟΞΌΞ±ΟΞ± (3.519 ΟΞΈΞ΅Ο).
  • ΞΞ±Ξ½Ξ­Ξ½Ξ±Ο Ξ½Ξ­ΞΏΟ ΞΈΞ¬Ξ½Ξ±ΟΞΏΟΒ (ΞΊΞ±Ξ½Ξ­Ξ½Ξ±Ο ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞΈΞ΅Ο).
  • 192 Ξ¬ΟΞΏΞΌΞ± Ξ­ΟΞΏΟ Ξ½ ΟΞ¬ΟΡι ΟΟ Ξ½ΞΏΞ»ΞΉΞΊΞ¬ ΟΞ· ΞΆΟΞ? ΟΞΏΟ Ο (192 ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞΈΞ΅Ο).
  • 11 Ξ±ΟΞΈΞ΅Ξ½Ξ΅Ξ―Ο Ξ½ΞΏΟηλΡΟΞΏΞ½ΟΞ±ΞΉ διαΟΟληνΟΞΌΞ­Ξ½ΞΏΞΉΒ (11 ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞΈΞ΅Ο).
  • 120 Ξ±ΟΞΈΞ΅Ξ½Ξ΅Ξ―Ο Ξ­ΟΞΏΟ Ξ½ ΟΞ¬ΟΡι ΡξιΟΞ?ΟΞΉΞΏ Ξ±ΟΟ ΞΞΞ (119 ΟΞΈΞ΅Ο).
  • ΞΟΞΏΟ Ξ½ διΡνΡΟγηθΡί 340.328 ΟΞ΅ΟΟ Ξ³ΞΉΞ± ΞΊΞΏΟΟΞ½ΞΏΟΟ (337.154 ΟΞΈΞ΅Ο).

ΞΞ±ΞΉ ΟΞ± 36 ΡιΟΞ±Ξ³ΟμΡνα ΞΊΟΞΏΟΟΞΌΞ±ΟΞ± ΡνΟΞΏΟΞ―ΟΟΞ·ΞΊΞ±Ξ½ ΞΊΞ±ΟΞ¬ ΟΞΏΟ Ο Ξ΅Ξ»Ξ­Ξ³ΟΞΏΟ Ο ΟΞΏΟ Ξ΄ΞΉΞ΅Ξ½Ξ΅ΟΞ³Ξ?ΞΈΞ·ΞΊΞ±Ξ½ ΟΟΞΏΞ½ Ξ ΟΞΏΞΌΞ±ΟΟΞ½Ξ±. Ξ ΟλΡιονΟΟΞ·ΟΞ± ΟΟΞ½ ΞΊΟΞΏΟ ΟΞΌΞ¬ΟΟΞ½ (20) Ξ±ΟΞΏΟΞ¬ ΟΟΟΟΟΟΞ± ΟΟΞΏΞ΅ΟΟΟμΡνα Ξ±ΟΟ ΟΞ· ΣΡΟΞ²Ξ―Ξ±. ΀α Ο ΟΟλοιΟΞ± 16 Ξ±ΟΞΏΟΞΏΟΞ½ ΞΊΞ±ΟΞΏΞ―ΞΊΞΏΟ Ο Ξ¬Ξ»Ξ»ΟΞ½ ΟΟΟΟΞ½.Β

΀έΟΟΞ΅ΟΞ± ΞΊΟΞΏΟΟΞΌΞ±ΟΞ± ΟΟΞ·Ξ½ ΟΞ΅ΟΞΉΟΞ΅ΟΡιακΞ? ΡνΟΟΞ·ΟΞ± ΞάνθηΟ, 2Β ΞΊΟΞΏΟΟΞΌΞ±ΟΞ± ΟΟΞ·Ξ½ ΟΞ΅ΟΞΉΟΞ΅ΟΡιακΞ? ΡνΟΟΞ·ΟΞ± ΞΞ±ΟΟΞ¬ΞΈΞΏΟ ΞΊΞ±ΞΉ 1Β ΞΊΟΞΏΟΟΞΌΞ± ΟΟΞ·Ξ½ ΟΞ΅ΟΞΉΟΞ΅ΟΡιακΞ? ΡνΟΟΞ·ΟΞ± ΞΞ½Ξ±ΟολικΞ?Ο ΞΟΟΞΉΞΊΞ?Ο.

Ξ£ΟΞ·Ξ½ Ξ±Ξ½Ξ±ΞΊΞΏΞ―Ξ½ΟΟΞ· ΟΞΏΟ ΞΞΞΞ₯ Ξ±Ξ½Ξ±ΟΞ­ΟΞΏΞ½ΟΞ±ΞΉ Ξ±Ξ½Ξ±Ξ»Ο ΟΞΉΞΊΞ¬ ΟΞ± ΟΞ±ΟΞ±ΞΊΞ¬ΟΟ:

“Ξ£Ξ?ΞΌΞ΅ΟΞ±, Ξ±Ξ½Ξ±ΞΊΞΏΞΉΞ½ΟΞ½ΞΏΟ ΞΌΞ΅Β 43 Ξ½Ξ­Ξ±Β ΞΊΟΞΏΟΟΞΌΞ±ΟΞ± ΟΞΏΟ Ξ½Ξ­ΞΏΟ ΞΉΞΏΟ ΟΟΞ· ΟΟΟΞ±, Ρκ ΟΟΞ½ ΞΏΟΞΏΞ―ΟΞ½ ΟΞ±Β 36 ΡνΟΞΏΟΞ―ΟΟΞ·ΞΊΞ±Ξ½ ΞΊΞ±ΟΟΟΞΉΞ½ ΡλέγΟΟΞ½ ΟΟΞΉΟ ΟΟΞ»Ξ΅Ο Ξ΅ΞΉΟΟΞ΄ΞΏΟ ΟΞΉΟ ΟΟΟΞ±Ο.

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δημοσιεύτηκε – Πηγή: IATRONET

ΣΧΟΛΙΑ

Κάνε like τη σελίδα μας στο Facebook

Κάνε like για να μαθαίνεις τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν!