Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2020
# M-NEWS:
Home | ΥΓΕΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ | [Iatronet]: 41 νέα κρούσματα κορωνοϊού, τα 26 εισαγόμενα
[Iatronet]: 41 νέα κρούσματα κορωνοϊού, τα 26 εισαγόμενα

[Iatronet]: 41 νέα κρούσματα κορωνοϊού, τα 26 εισαγόμενα

11 ΡνΟΞΏΟΞ―ΟΟΞ·ΞΊΞ±Ξ½ ΟΟΞΉΟ ΟΟΞ»Ξ΅Ο Ξ΅ΞΉΟΟΞ΄ΞΏΟ ΟΞ·Ο ΟΟΟΞ±Ο, 15 Ρίναι ΡιΟΞ±Ξ³ΟμΡνα ΟΞΏΟ ΟΟΞΏΟΞ?λθαν Ξ±Ο ΟΞΏΞ²ΞΏΟΞ»ΟΟ Ξ³ΞΉΞ± έλΡγΟΞΏ, 9 ΟΟΞΏΞ­ΟΟΞΏΞ½ΟΞ±ΞΉ Ξ±ΟΟ ΟΞ·Ξ½ ΞΟΟΞΉΞΊΞ?, 3 Ξ±ΟΟ ΟΞ· ΞΞ΅ΟΟαλονίκη, 1 Ξ±ΟΟ ΟΞ· ΞΟάμα ΞΊΞ±ΞΉ 2 Ξ±ΟΟ ΟΞ·Ξ½ Ξάνθη.

ΞΟΞΉΟλέον 41 Ξ½Ξ­Ξ± ΞΊΟΞΏΟΟΞΌΞ±ΟΞ± λοίμΟΞΎΞ·Ο Ξ±ΟΟ ΞΊΞΏΟΟΞ½ΞΏΟΟ, Ξ±Ξ½Ξ±ΞΊΞΏΞΉΞ½ΟΞΈΞ·ΞΊΞ±Ξ½ ΟΞΏ ΣάββαΟΞΏΒ Ξ±ΟΟ ΟΞΏΞ½ ΞΞΈΞ½ΞΉΞΊΟ ΞΟΞ³Ξ±Ξ½ΞΉΟΞΌΟ ΞΞ·ΞΌΟΟΞΉΞ±Ο Ξ₯Ξ³Ξ΅Ξ―Ξ±Ο (ΞΞΞΞ₯).

ΞΞ΅ ΟΞΏΞ½ Ξ½Ξ­ΞΏ Ξ±ΟολογιΟΞΌΟ, ΟΟοκαλοΟΞ½ΟΞ±ΞΉ Ξ±Ξ»Ξ»Ξ±Ξ³Ξ­Ο ΞΊΞ±ΞΉΒ ΟΟΞΏ Ξ³ΟΞ¬ΟΞ·ΞΌΞ± ΞΌΞ΅ ΟΞ·Ξ½ ΟΞΏΟΡία ΟΞ·Ο Ξ΅ΟΞΉΞ΄Ξ·ΞΌΞ―Ξ±Ο ΟΟΞ· ΟΟΟΞ± ΞΌΞ±Ο, Ξ΅Ξ½Ο Ξ·Β ΞΊΞ±ΟΞ¬ΟΟΞ±ΟΞ· διαμοΟΟΟΞ½Ξ΅ΟΞ±ΞΉ ΟΟ Ξ½ΞΏΟΟΞΉΞΊΞ¬ ΟΟ Ξ΅ΞΎΞ?Ο:

  • 41 Ξ½Ξ­Ξ± ΞΊΟΞΏΟΟΞΌΞ±ΟΞ±Β (60 ΟΞΈΞ΅Ο).
  • ΀α 26 Ρίναι ΡιΟΞ±Ξ³ΟμΡνα (42 ΟΞΈΞ΅Ο).
  • 3.772 ΟΟ Ξ½ΞΏΞ»ΞΉΞΊΞ¬ ΞΊΟΞΏΟΟΞΌΞ±ΟΞ± (3.732 ΟΞΈΞ΅Ο).
  • ΞΞ±Ξ½Ξ­Ξ½Ξ±Ο Ξ½Ξ­ΞΏΟ ΞΈΞ¬Ξ½Ξ±ΟΞΏΟΒ (ΞΊΞ±Ξ½Ξ­Ξ½Ξ±Ο ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞΈΞ΅Ο).
  • 193 Ξ¬ΟΞΏΞΌΞ± Ξ­ΟΞΏΟ Ξ½ ΟΞ¬ΟΡι ΟΟ Ξ½ΞΏΞ»ΞΉΞΊΞ¬ ΟΞ· ΞΆΟΞ? ΟΞΏΟ Ο (193 ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞΈΞ΅Ο).
  • 9 Ξ±ΟΞΈΞ΅Ξ½Ξ΅Ξ―Ο Ξ½ΞΏΟηλΡΟΞΏΞ½ΟΞ±ΞΉ διαΟΟληνΟΞΌΞ­Ξ½ΞΏΞΉΒ (9 ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞΈΞ΅Ο).
  • 122 Ξ±ΟΞΈΞ΅Ξ½Ξ΅Ξ―Ο Ξ­ΟΞΏΟ Ξ½ ΟΞ¬ΟΡι ΡξιΟΞ?ΟΞΉΞΏ Ξ±ΟΟ ΞΞΞ (123 ΟΞΈΞ΅Ο).
  • ΞΟΞΏΟ Ξ½ διΡνΡΟγηθΡί 371.167 ΟΞ΅ΟΟ Ξ³ΞΉΞ± ΞΊΞΏΟΟΞ½ΞΏΟΟ (363.412 ΟΞΈΞ΅Ο).

ΞΟΟ ΟΞ± ΟΞ·ΞΌΞ΅ΟΞΉΞ½Ξ¬ ΞΊΟΞΏΟΟΞΌΞ±ΟΞ±, 11 ΡνΟΞΏΟΞ―ΟΟΞ·ΞΊΞ±Ξ½ ΟΟΞΉΟ ΟΟΞ»Ξ΅Ο Ξ΅ΞΉΟΟΞ΄ΞΏΟ ΟΞ·Ο ΟΟΟΞ±Ο, 15 Ρίναι ΡιΟΞ±Ξ³ΟμΡνα ΟΞΏΟ ΟΟΞΏΟΞ?λθαν Ξ±Ο ΟΞΏΞ²ΞΏΟΞ»ΟΟ Ξ³ΞΉΞ± έλΡγΟΞΏ, 9 ΟΟΞΏΞ­ΟΟΞΏΞ½ΟΞ±ΞΉ Ξ±ΟΟ ΟΞ·Ξ½ ΞΟΟΞΉΞΊΞ?, 3 Ξ±ΟΟ ΟΞ· ΞΞ΅ΟΟαλονίκη, 1 Ξ±ΟΟ ΟΞ· ΞΟάμα ΞΊΞ±ΞΉ 2 Ξ±ΟΟ ΟΞ·Ξ½ Ξάνθη.Β

Ξ Ξ±ΟΟΟΞΉ Ξ±Ξ½Ξ±ΞΊΞΏΞΉΞ½ΟΞΈΞ·ΞΊΞ±Ξ½ 41 Ξ½Ξ­Ξ± ΞΊΟΞΏΟΟΞΌΞ±ΟΞ±, ΟΟΞΏΟΟΞ­ΞΈΞ·ΞΊΞ±Ξ½ ΟΞ?ΞΌΞ΅ΟΞ± 40, ΟΞΉΞΈΞ±Ξ½ΟΞ½ Ξ»ΟΞ³Ο Ξ΄ΞΉΟλοΡγγΟΞ±ΟΞ?Ο Ξ±ΟΟ ΟΟΞΏΞ·Ξ³ΞΏΟμΡνη ΞΌΞ­ΟΞ±.

ΞΞ½ΟΟΟΟΟΞ· ΟΟοκαλΡί ΟΟΟ ΟΞ± ΡξιΟΞ?ΟΞΉΞ± Ξ±ΟΟ ΞΌΞΏΞ½Ξ¬Ξ΄Ξ΅Ο Ξ΅Ξ½ΟΞ±ΟΞΉΞΊΞ?Ο ΞΈΞ΅ΟΞ±ΟΞ΅Ξ―Ξ±Ο Ξ΅Ξ―Ξ½Ξ±ΞΉ ΟΞ?ΞΌΞ΅ΟΞ± λιγΟΟΞ΅ΟΞ± Ξ±ΟΟ ΟΞΈΞ΅Ο (122, Ξ­Ξ½Ξ±Ξ½ΟΞΉ 123)!

Ξ£ΟΞ·Ξ½ Ξ±Ξ½Ξ±ΞΊΞΏΞ―Ξ½ΟΟΞ· ΟΞΏΟ ΞΞΞΞ₯ Ξ±Ξ½Ξ±ΟΞ­ΟΞΏΞ½ΟΞ±ΞΉ ΟΞ± ΟΞ±ΟΞ±ΞΊΞ¬ΟΟ:

“Ξ£Ξ?ΞΌΞ΅ΟΞ±, Ξ±Ξ½Ξ±ΞΊΞΏΞΉΞ½ΟΞ½ΞΏΟ ΞΌΞ΅Β 41 Ξ½Ξ­Ξ±Β ΞΊΟΞΏΟΟΞΌΞ±ΟΞ± ΟΞΏΟ Ξ½Ξ­ΞΏΟ ΞΉΞΏΟ ΟΟΞ· ΟΟΟΞ±, Ρκ ΟΟΞ½ ΞΏΟΞΏΞ―ΟΞ½ ΟΞ±Β 11 ΡνΟΞΏΟΞ―ΟΟΞ·ΞΊΞ±Ξ½ ΞΊΞ±ΟΟΟΞΉΞ½ ΡλέγΟΟΞ½ ΟΟΞΉΟ ΟΟΞ»Ξ΅Ο Ξ΅ΞΉΟΟΞ΄ΞΏΟ ΟΞΉΟ ΟΟΟΞ±Ο.

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δημοσιεύτηκε – Πηγή: IATRONET

ΣΧΟΛΙΑ

Κάνε like τη σελίδα μας στο Facebook

Κάνε like για να μαθαίνεις τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν!