Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2020
# M-NEWS:
Home | ΥΓΕΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ | [Iatronet]: 239 επιστήμονες προειδοποιούν ότι ο SARS-COV2 μεταδίδεται αερογενώς
[Iatronet]: 239 επιστήμονες προειδοποιούν ότι ο SARS-COV2 μεταδίδεται αερογενώς

[Iatronet]: 239 επιστήμονες προειδοποιούν ότι ο SARS-COV2 μεταδίδεται αερογενώς

ΞάλΡΟΞΌΞ± Ξ±ΟΟ 239 Ξ΅ΟΞΉΟΟΞ?ΞΌΞΏΞ½Ξ­Ο ΟΟΞΏΟ ΟΞΏΞ½ Ξ ΞΞ₯ Ξ½Ξ± Ξ±Ξ½Ξ±Ξ³Ξ½ΟΟΞ―ΟΡι ΞΊΞ±ΞΉ Ξ½Ξ± ΞΌΞ΅ΟΟΞΉΞ¬ΟΡι ΟΞ·Ξ½ Ξ±Ξ΅ΟογΡνΞ? ΞΌΞ΅ΟάδοΟΞ· ΟΞΏΟ SARS-COV2 ΞΈΞ± δημοΟΞΉΞ΅Ο ΟΡί ΟΟΞΏ ΟΞ΅ΟΞΉΞΏΞ΄ΞΉΞΊΟ Clinical Infectious Diseases.

ΞΞΉ 239 Ο ΟΞΏΞ³ΟΞ¬ΟΞΏΞ½ΟΞ΅Ο, Ξ±ΟΟ 32 ΟΟΟΞ΅Ο, ΟΟΞΏΞ­ΟΟΞΏΞ½ΟΞ±ΞΉ Ξ±ΟΟ Ξ΄ΞΉΞ¬ΟΞΏΟΞΏΟ Ο ΟΞΏΞΌΞ΅Ξ―Ο Ξ΅ΟΞΉΟΟΞ·ΞΌΟΞ½ ΟΟΟΟ ΞΌΞ·Οανολογία, ιολογία, ΟΟ ΟΞΉΞΊΞ? Ξ±Ξ΅ΟΞΏΞ»Ο ΞΌΞ¬ΟΟΞ½, Ξ΅Οιδημιολογία, ΞΉΞ±ΟΟΞΉΞΊΞ? ΞΊΞ±ΞΉ ΞΌΞ·ΟΞ±Ξ½ΞΉΞΊΞ? ΞΊΟΞ·ΟΞ―ΟΞ½.

ΞΞ΅ Ξ΅ΟΞΉΞΊΞ΅ΟΞ±Ξ»Ξ?Ο ΟΞ· διΡθνΟΟ Ξ±Ξ½Ξ±Ξ³Ξ½ΟΟΞΉΟΞΌΞ­Ξ½Ξ· ΡιδικΟ, ΞΊΞ±ΞΈΞ·Ξ³Ξ?ΟΟΞΉΞ± Lidia Morawska, Ξ· έκκληΟΞ· Ρίναι Ξ½Ξ± Ξ±Ξ½ΟΞΉΞΌΞ΅ΟΟΟΞΉΟΟΡί ΟΞΏ Ξ΅ΟΟΞ·ΞΌΞ± Ξ­ΟΞ΅Ο Ξ½Ξ±Ο ΟΟΞΉ ΞΊΞ¬ΟΞΏΞΉΞΏΟ ΞΌΞ΅ λοίμΟΞΎΞ· ΡκΟνέΡι ΞΌΞΉΞΊΟΞ¬ ΟΟαγονίδια ΟΞΏΟ ΟΞ­ΟΞΏΟ Ξ½ ΟΞΏΞ½ ΞΉΟ, ΟΞΏΟ ΞΌΟΞΏΟΞΏΟΞ½ Ξ½Ξ± ΟαξιδέΟΞΏΟ Ξ½ ΟΞΉΞΏ ΞΌΞ±ΞΊΟΞΉΞ¬ Ξ±ΟΟ ΟΞΏ ΟΞ½ΞΉΟΟΟμΡνο 1,5 ΞΌΞ­ΟΟΞΏ ΟΟ ΞΌΞ­ΟΞΏ ΞΊΞΏΞΉΞ½ΟΞ½ΞΉΞΊΞ?Ο Ξ±ΟΞΏΟΟΞ±ΟΞΉΞΏΟΞΏΞ―Ξ·ΟΞ·Ο.

Ξ Morawska, Ξ΄ΞΉΞ΅Ο ΞΈΟΞ½ΟΟΞΉΞ± ΟΞΏΟ International Air Quality and Health Laboratory,Β Ξ΄Ξ?Ξ»ΟΟΞ΅ ΟΟΞΉ Ξ­ΟΞ΅Ο Ξ½Ξ΅Ο ΟΟΞ½ Ο ΟΞΏΞ³ΟΞ±ΟΟΞ½ΟΟΞ½ ΞΊΞ±ΞΉ άλλΟΞ½ Ξ΅ΟΞΉΟΟΞ·ΞΌΟΞ½ΟΞ½ έδΡιξαν ΟΞ­ΟΞ±Ξ½ λογικΞ?Ο Ξ±ΞΌΟΞΉΞ²ΞΏΞ»Ξ―Ξ±Ο ΟΟΞΉ ΞΉΞΏΞ― ΟΞΏΟ Ξ΅ΞΊΟΞ­ΞΌΟΞΏΞ½ΟΞ±ΞΉ ΟΟ ΞΌΞΉΞΊΟΞΏΟΟαγονίδια ΞΌΞΉΞΊΟΞ¬ ΟΟΟΞ΅ Ξ½Ξ± ΞΌΞ­Ξ½ΞΏΟ Ξ½ ΟΟΞΏΞ½ Ξ±Ξ­ΟΞ± ΞΈΞ­ΟΞΏΟ Ξ½ Ξ¬Ξ»Ξ»ΞΏΟ Ο ΟΞ΅ ΞΊΞ―Ξ½Ξ΄Ο Ξ½ΞΏ Ξ­ΞΊΞΈΞ΅ΟΞ·Ο ΟΞ­ΟΞ± Ξ±ΟΟ ΟΞΏ 1 Ξ? ΟΞ± 2 ΞΌΞ­ΟΟΞ± ΟΟΞΏΞ½ Ξ±ΟΞΏΟΞ¬ άνθΟΟΟΞΏ ΞΌΞ΅ λοίμΟΞΎΞ·.

ΣΡ ΟΟ Ξ½Ξ?ΞΈΞ΅ΞΉΟ ΟΞ±ΟΟΟΞ·ΟΞ΅Ο ΟΞ΅ Ξ΅ΟΟΟΞ΅ΟΞΉΞΊΞΏΟΟ ΟΟΟΞΏΟ Ο, ΟΟΞΏΞ½ Ξ±Ξ­ΟΞ±, ΟΟαγονίδιο 5-micron ΞΈΞ± ΟαξιδέΟΡι Ξ΄Ξ΅ΞΊΞ¬Ξ΄Ξ΅Ο ΞΌΞ­ΟΟΞ±, ΟΞΏΞ»Ο ΟΞ΅ΟΞΉΟΟΟΟΞ΅ΟΞΏ Ξ±ΟΟ ΟΞ·Ξ½ κλίμακα ΡνΟΟ Ξ΄ΟΞΌΞ±ΟΞ―ΞΏΟ .

Ξ Morawska Ξ΄Ξ?Ξ»ΟΟΞ΅ ΟΟΞΉ ΟΞΏΞ»Ξ»Ξ­Ο Ξ­ΟΞ΅Ο Ξ½Ξ΅Ο Ξ³ΞΉΞ± ΟΞ·Ξ½ Ξ΅Οιδημία ΟΞΏΟ SARS ΡίΟΞ±Ξ½ δΡίξΡι ΟΟΞΉ Ξ±Ξ΅ΟΞΏΞΌΞ΅ΟαδιδΟμΡνη ΞΌΞ΅ΟάδοΟΞ· Ξ?ΟΞ±Ξ½ ΞΏ ΟΞΉΞΏ ΟΞΉΞΈΞ±Ξ½ΟΟ ΞΌΞ·ΟΞ±Ξ½ΞΉΟΞΌΟΟ ΟΞΏΟ Ξ΅ΞΎΞ·Ξ³ΞΏΟΟΞ΅ ΟΞΏ ΟΟΟΞΉΞΊΟ ΞΌΞΏΟΞ―Ξ²ΞΏ ΟΟΞ½ λοιμΟΞΎΞ΅ΟΞ½.

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δημοσιεύτηκε – Πηγή: IATRONET

ΣΧΟΛΙΑ

Κάνε like τη σελίδα μας στο Facebook

Κάνε like για να μαθαίνεις τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν!