Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2020
# M-NEWS:
Home | ΥΓΕΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ | [Iatronet]: 10 νέα κρούσματα κορωνοϊού και 1 θάνατος
[Iatronet]: 10 νέα κρούσματα κορωνοϊού και 1 θάνατος

[Iatronet]: 10 νέα κρούσματα κορωνοϊού και 1 θάνατος

΀α ΟΞ­ΟΟΞ΅ΟΞ± Ξ±ΟΞΏΟΞΏΟΞ½ ΟΞ· ΑοδΟΟΞ·, ΟΞΏ Ξ­Ξ½Ξ± ΟΞ·Ξ½ Ξάνθη ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞ± άλλα ΟΞ­ΟΟΞ΅ΟΞ± Ρίναι ΡιΟΞ±Ξ³ΟμΡνα.

Ξ£ΟΞ·Ξ½ Ξ±Ξ½Ξ±ΞΊΞΏΞ―Ξ½ΟΟΞ· Ξ½Ξ­ΟΞ½ λοιμΟΞΎΞ΅ΟΞ½ Ξ±ΟΟ ΞΊΞΏΟΟΞ½ΞΏΟΟ ΞΊΞ±ΞΉ 1 Ξ±ΞΊΟΞΌΞ· ΞΈΞ±Ξ½Ξ¬ΟΞΏΟ Ξ±ΟΟ CoViD-19, ΟΟΞΏΟΟΟΞ·ΟΞ΅ ΟΞ·Ξ½ Ξ Ξ±ΟΞ±ΟΞΊΞ΅Ο Ξ? ΞΏ ΞΞΈΞ½ΞΉΞΊΟΟ ΞΟΞ³Ξ±Ξ½ΞΉΟΞΌΟΟ ΞΞ·ΞΌΟΟΞΉΞ±Ο Ξ₯Ξ³Ξ΅Ξ―Ξ±Ο (ΞΞΞΞ₯).

΀α Ξ½Ξ­Ξ± δΡδομένα Ξ΅ΟΞ·ΟΞ΅Ξ¬ΞΆΞΏΟ Ξ½ ανάλογα ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞΏΞ³ΟΞ¬ΟΞ·ΞΌΞ± ΞΌΞ΅ ΟΞ·Ξ½ ΟΞΏΟΡία ΟΞ·Ο Ξ΅ΟΞΉΞ΄Ξ·ΞΌΞ―Ξ±Ο ΟΟΞ·Ξ½ Ξλλάδα, Ξ΅Ξ½Ο Ξ· ΞΊΞ±ΟΞ¬ΟΟΞ±ΟΞ· ΟΟΞ· ΟΟΟΞ± ΞΌΞ±Ο Ξ΄ΞΉΞ±ΞΌΞΏΟΟΟΞ½Ξ΅ΟΞ±ΞΉ ΟΟ Ξ½ΞΏΟΟΞΉΞΊΞ¬ ΟΟ Ξ΅ΞΎΞ?Ο:

  • 10 Ξ½Ξ­Ξ± ΞΊΟΞΏΟΟΞΌΞ±ΟΞ± (24 ΟΞΈΞ΅Ο).
  • 3.237 ΟΟ Ξ½ΞΏΞ»ΞΉΞΊΞ¬ ΞΊΟΞΏΟΟΞΌΞ±ΟΞ± (3.227 ΟΞΈΞ΅Ο).
  • 1 Ξ½Ξ­ΞΏΟ ΞΈΞ¬Ξ½Ξ±ΟΞΏΟ (1 ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞΈΞ΅Ο).
  • 189 Ξ¬ΟΞΏΞΌΞ± Ξ­ΟΞΏΟ Ξ½ ΟΞ¬ΟΡι ΟΟ Ξ½ΞΏΞ»ΞΉΞΊΞ¬ ΟΞ· ΞΆΟΞ? ΟΞΏΟ Ο (188 ΟΞΈΞ΅Ο).
  • 10 Ξ½ΞΏΟηλΡΟΞΏΞ½ΟΞ±ΞΉ διαΟΟληνΟΞΌΞ­Ξ½ΞΏΞΉ (10 ΟΞΈΞ΅Ο).
  • 117 Ξ±ΟΞΈΞ΅Ξ½Ξ΅Ξ―Ο Ξ­ΟΞΏΟ Ξ½ ΟΞ¬ΟΡι ΡξιΟΞ?ΟΞΉΞΏ Ξ±ΟΟ ΞΞΞ (117 ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞΈΞ΅Ο).
  • ΞΟΞΏΟ Ξ½ διΡνΡΟγηθΡί 274.711 ΟΞ΅ΟΟ Ξ³ΞΉΞ± ΞΊΞΏΟΟΞ½ΞΏΟΟ (270.338 ΟΞΈΞ΅Ο).

΀α ΟΞ­ΟΟΞ΅ΟΞ± ΟΟΞΏΞ­ΟΟΞΏΞ½ΟΞ±ΞΉ Ξ±ΟΟ ΟΞ· ΑοδΟΟΞ·, ΟΞΏ 1 Ξ±ΟΟ ΟΞ·Ξ½ Ξάνθη ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞ± άλλα ΟΞ­ΟΟΞ΅ΟΞ± Ρίναι ΡιΟΞ±Ξ³ΟμΡνα, Ρκ ΟΟΞ½ ΞΏΟΞΏΞ―ΟΞ½ ΟΞ± 3 Ξ­ΟΟΞ±ΟΞ±Ξ½ ΟΟΞ·Ξ½ Ξλλάδα οδικΟΟ Ξ±ΟΟ ΟΞ± Ξ²ΟΟΡια ΟΟΞ½ΞΏΟΞ¬ ΞΌΞ±Ο.

Ξ£ΟΞ· ΟΞ·ΞΌΞ΅ΟΞΉΞ½Ξ? Ξ±Ξ½Ξ±ΞΊΞΏΞ―Ξ½ΟΟΞ· Ξ±Ξ½Ξ±ΟΞ­ΟΞΏΞ½ΟΞ±ΞΉ Ξ±Ξ½Ξ±Ξ»Ο ΟΞΉΞΊΞ¬ ΟΞ± ΟΞ±ΟΞ±ΞΊΞ¬ΟΟ:

“Ξ£Ξ?ΞΌΞ΅ΟΞ±, Ξ±Ξ½Ξ±ΞΊΞΏΞΉΞ½ΟΞ½ΞΏΟ ΞΌΞ΅Β 10 Ξ½Ξ­Ξ±Β ΞΊΟΞΏΟΟΞΌΞ±ΟΞ± ΟΞΏΟ Ξ½Ξ­ΞΏΟ ΞΉΞΏΟ ΟΟΞ· ΟΟΟΞ±. Ξ ΟΟ Ξ½ΞΏΞ»ΞΉΞΊΟΟ Ξ±ΟΞΉΞΈΞΌΟΟ ΟΟΞ½ ΞΊΟΞΏΟ ΟΞΌΞ¬ΟΟΞ½ Ρίναι 3.237, Ρκ ΟΟΞ½ ΞΏΟΞΏΞ―ΟΞ½ ΟΞΏ 55% Ξ±ΟΞΏΟΞ¬ άνδΟΞ΅Ο.

707 (21,8%) ΞΈΞ΅ΟΟΞΏΟΞ½ΟΞ±ΞΉ ΟΟΞ΅ΟΞΉΞΆΟμΡνα ΞΌΞ΅ Οαξίδι Ξ±ΟΟ ΟΞΏ ΡξΟΟΞ΅ΟΞΉΞΊΟ ΞΊΞ±ΞΉ 1813 (56%) Ρίναι ΟΟΞ΅ΟΞΉΞΆΟμΡνα ΞΌΞ΅ Ξ?δη Ξ³Ξ½ΟΟΟΟ ΞΊΟΞΏΟΟΞΌΞ±.

10Β ΟΟ ΞΌΟολίΟΞ΅Ο ΞΌΞ±Ο Ξ½ΞΏΟηλΡΟΞΏΞ½ΟΞ±ΞΉ διαΟΟληνΟΞΌΞ­Ξ½ΞΏΞΉ. ΠδιάμΡΟΞ· ηλικία ΟΞΏΟ Ο Ξ΅Ξ―Ξ½Ξ±ΞΉ 73 Ξ΅ΟΟΞ½.

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δημοσιεύτηκε – Πηγή: IATRONET

ΣΧΟΛΙΑ

Κάνε like τη σελίδα μας στο Facebook

Κάνε like για να μαθαίνεις τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν!