Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2020
# M-NEWS:
Home | ΥΓΕΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ | [Iatronet]: 10 καταστάσεις που κόβουν χρόνια ζωής
[Iatronet]: 10 καταστάσεις που κόβουν χρόνια ζωής

[Iatronet]: 10 καταστάσεις που κόβουν χρόνια ζωής

ΞΟΞ΅Ο Ξ½Ξ± Ξ±Ξ½Ξ­Ξ»Ο ΟΞ΅ 57 ΞΊΞΏΞΉΞ½ΟΞ½ΞΉΞΊΞΏΟΟ ΞΊΞ±ΞΉ ΟΟ ΞΌΟΞ΅ΟΞΉΟΞΏΟΞΉΞΊΞΏΟΟ ΟΞ±ΟάγονΟΞ΅Ο ΟΟΟΞ½ Ξ±ΟΞΏΟΞ¬ ΟΞ· ΟΟΞ­ΟΞ· ΟΞΏΟ Ο ΞΌΞ΅ ΟΞ· ΞΈΞ½Ξ·ΟΞΉΞΌΟΟΞ·ΟΞ±.

΀ο ΞΊΞ¬ΟΞ½ΞΉΟΞΌΞ±, ΟΞΏ δια΢ΟΞ³ΞΉΞΏ ΞΊΞ±ΞΉ Ξ· ΞΊΞ±ΟΞ¬ΟΟΞ·ΟΞ· αλκοΟΞ» Ξ­ΟΞΏΟ Ξ½ ΟΞ·Ξ½ ΟΞΉΞΏ ΟΟΡνΞ? ΟΟΞ­ΟΞ· ΞΌΞ΅ ΟΞΏ θάναΟΞΏ, ΞΌΞ΅ΟΞ±ΞΎΟ 57 ΞΊΞΏΞΉΞ½ΟΞ½ΞΉΞΊΟΞ½ ΞΊΞ±ΞΉ ΟΟ ΞΌΟΞ΅ΟΞΉΟΞΏΟΞΉΞΊΟΞ½ ΟΞ±ΟΞ±Ξ³ΟΞ½ΟΟΞ½ ΟΞΏΟ Ξ±Ξ½Ξ±Ξ»ΟΞΈΞ·ΞΊΞ±Ξ½ ΟΞ΅ Ξ­ΟΞ΅Ο Ξ½Ξ± Ξ· ΞΏΟΞΏΞ―Ξ± δημοΟΞΉΞ΅ΟΞ΅ΟΞ±ΞΉ ΟΟΞΏ Proceedings of the National Academy of Sciences.

ΞΞ½Ξ±Ξ»ΟΞΈΞ·ΞΊΞ±Ξ½ ΟΟΞΏΞΉΟΡία 13.611 ΡνηλίκΟΞ½ ΟΟΞΉΟ ΞΞ Ξ ΞΌΞ΅ΟΞ±ΞΎΟ 1992 ΞΊΞ±ΞΉ 2008, ΞΊΞ±ΞΉ ΡνΟΞΏΟΞ―ΟΟΞ·ΞΊΞ±Ξ½ ΟΞΏΞΉΞΏΞΉ ΟΞ±ΟάγονΟΞ΅Ο Ξ΅ΟΞ¬ΟΞΌΞΏΞΆΞ±Ξ½ ΟΞ΅ ΟΟΞΏΟ Ο ΟΞ­ΞΈΞ±Ξ½Ξ±Ξ½ ΞΌΞ΅ΟΞ±ΞΎΟ 2008 ΞΊΞ±ΞΉ 2014.

Ξ Eli Puterman, ΟΞΏΟ University of British Columbia, Ξ΄Ξ?Ξ»ΟΟΞ΅ ΟΟΞΉ ΟΟΞ· ΟΟ Ξ³ΞΊΞ΅ΞΊΟΞΉΞΌΞ­Ξ½Ξ· Ξ­ΟΞ΅Ο Ξ½Ξ± Ξ· ΟΟΞΏΟΞ­Ξ³Ξ³ΞΉΟΞ· Ξ΅ΟΟιά΢Ρι ΟΞ΅ ΟΞΉΞΈΞ±Ξ½Ξ? ΞΌΞ±ΞΊΟΞΏΟΟΟΞΈΞ΅ΟΞΌΞ· Ξ΅ΟΞ―ΟΟΟΟΞ· ΟΞ±ΟΞ±Ξ³ΟΞ½ΟΟΞ½.

ΞΟΟ ΟΞΏΟ Ο 57 ΟΞ±ΟάγονΟΞ΅Ο ΟΞΏΟ Ξ±Ξ½Ξ±Ξ»ΟΞΈΞ·ΞΊΞ±Ξ½, ΞΏΞΉ 10 ΟΞΉΞΏ ΟΟΡνά ΟΟ Ξ½Ξ΄Ξ΅Ξ΄Ξ΅ΞΌΞ­Ξ½ΞΏΞΉ ΞΌΞ΅ ΟΞΏΞ½ θάναΟΞΏ ΞΌΞ΅ ΟΡιΟΞ¬ ΟΟΞΏΟ Ξ΄Ξ±ΞΉΟΟΞ·ΟΞ±Ο Ξ΅Ξ―Ξ½Ξ±ΞΉ

1. ΞΞ¬ΟΞ½ΞΉΟΞΌΞ±

2. ΞΟΟΞΏΟΞΉΞΊΟ Ξ΄ΞΉΞ±ΞΆΟ Ξ³Ξ―ΞΏΟ

3. ΞΟΟΞΏΟΞΉΞΊΟ ΞΊΞ±ΟΞ¬ΟΟΞ·ΟΞ·Ο Ξ±Ξ»ΞΊΞΏΟΞ»

4. Ξ ΟΟΟΟΞ±ΟΞ΅Ο ΞΏΞΉΞΊΞΏΞ½ΞΏΞΌΞΉΞΊΞ­Ο Ξ΄Ο ΟκολίΡΟ

5. ΞΟΟΞΏΟΞΉΞΊΟ Ξ±Ξ½Ξ΅ΟΞ³Ξ―Ξ±Ο

6. Ξ ΟΞΏΞ·Ξ³ΞΏΟμΡνο ΞΉΟΟΞΏΟΞΉΞΊΟ ΞΊΞ±ΟΞ½Ξ―ΟΞΌΞ±ΟΞΏΟ

7. ΧαμηλΟΟΞ΅ΟΞ· ΞΉΞΊΞ±Ξ½ΞΏΟΞΏΞ―Ξ·ΟΞ· Ξ±ΟΟ ΟΞ· ΞΆΟΞ?

8. ΞΞ³Ξ±ΞΌΞ―Ξ±

9. ΞΟΟΞΏΟΞΉΞΊΟ Ξ΄ΞΉΞ±ΟΟΞΏΟΞΉΞΊΞ?Ο Ξ­Ξ»Ξ»Ξ΅ΞΉΟΞ·Ο

10. ΞΟΞ½Ξ·ΟΞΉΞΊΞ? διάθΡΟΞ·.

Ξιολογικοί ΟΞ±ΟάγονΟΞ΅Ο ΞΊΞ±ΞΉ Ξ½ΟΟΞΏΞΉ ΟάνΟΞ± Ξ²ΟΞ―ΟΞΊΞΏΞ½ΟΞ±ΞΉ ΟΟΞ·Ξ½ ΞΊΞΏΟΟ ΟΞ? ΟΞ·Ο Ξ»Ξ―ΟΟΞ±Ο, Ξ΅ΟΞΏΞΌΞ­Ξ½ΟΟ Ξ· Ξ­ΟΞ΅Ο Ξ½Ξ± Ξ±ΟέκλΡιΟΞ΅ Ξ±Ο ΟΞΏΟΟ ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞ΅ΟιέλαβΡ ΞΊΞΏΞΉΞ½ΟΞ½ΞΉΞΊΞΏΟΟ, ΟΟ ΟολογικοΟΟ, ΞΏΞΉΞΊΞΏΞ½ΞΏΞΌΞΉΞΊΞΏΟΟ ΞΊΞ±ΞΉ ΟΟ ΞΌΟΞ΅ΟΞΉΟΞΏΟΞΉΞΊΞΏΟΟ ΟΞ±ΟάγονΟΞ΅Ο.

Β

Β

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δημοσιεύτηκε – Πηγή: IATRONET

ΣΧΟΛΙΑ

Κάνε like τη σελίδα μας στο Facebook

Κάνε like για να μαθαίνεις τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν!