Πέμπτη, 23 Μαΐου 2019
# M-NEWS:
Home | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΓΟΡΕΣ | [Κέρδος]: ΑΣΕΠ: Πρόσκληση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια υλικού
[Κέρδος]: ΑΣΕΠ: Πρόσκληση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια υλικού

[Κέρδος]: ΑΣΕΠ: Πρόσκληση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια υλικού

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) στο πλαίσιο της κάλυψης των αναγκών λειτουργίας του, προβαίνει σε πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια:

1) δέκα Sennheiser SC 30 USB ML Monaural Headset Optimized for Microsoft Lync,
2) εκατό μέτρων καλώδιο UTS cat-5.

Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός ανέρχεται σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 207/2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Δ.Α. 78ΒΓ6Η6-ΚΤΜ) στο ποσό των πεντακοσίων σαράντα εννέα ευρώ & ενενήντα τεσσάρων λεπτών (549,94€), συμπεριλαμβανομένου του ποσού του νομίμου Φ.Π.Α. (24%), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, όπου Τιμή = συνολική αξία όλων των απαιτούμενων ειδών & ποσοτήτων άνευ του αναλογούντος Φ.Π.Α. και βάσει αυτής θα προκύψει ο Ανάδοχος/Προμηθευτής. Το ποσό αυτό αποτελεί και το ανώτατο όριο των προσφορών που θα υποβληθούν.

Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση (έγγραφο, ηλεκτρονική επιστολή και τηλεομοιοτυπία) του προμηθευτή/ή του Αναδόχου στο κτίριο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Α.Σ.Ε.Π. στην Αθήνα (Πουλίου 6 Αμπελόκηποι, Τ.Κ. 115 23) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης απευθείας ανάθεσης. Παράταση της ως άνω προθεσμίας είναι αποδεκτή για είδη που αναμένονται από το εξωτερικό ή είναι σε έλλειψη και μόνο κατόπιν έγγραφου αιτήματος του Προμηθευτή και σύμφωνης γνώμης του Α.Σ.Ε.Π.
H ως άνω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του λογαριασμού 2410989899 «Αγορές λοιπών αγαθών» (cpv 30236000-2 «Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών») του τακτικού προϋπολογισμού του Eιδικού Φορέα 1005 801 0000000 – «Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – (ΑΣΕΠ) που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης», οικονομικού έτους 2019.

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δημοσιεύτηκε – Πηγή: ΚΕΡΔΟΣ

ΣΧΟΛΙΑ

Κάνε like τη σελίδα μας στο Facebook

Κάνε like για να μαθαίνεις τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν!